Skoči na vsebino

STROKOVNI IZPIT

Kontaktna oseba:

 

Hermina Pohar Sonc
Maša Križman
tel.: (01) 400 5318, 400 5469
e-pošta: kadrisolstvo.mizs@gov.si 

 

 

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  ter s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določene pogoje.  

 

Pogoji za prijavo

 

 

Pripravnik s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, pripravnik z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli.

Strokovni delavec s srednješolsko izobrazbo, ki ni opravljal pripravništva, se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, strokovni delavec z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, ki ni opravljal pripravništva, pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.

Strokovni delavec lahko uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu tudi:

– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študijskim programom,

– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.

Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma študijskega programa. Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila drugega strokovnega delavca o opravljeni aktivnosti.

Strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite.

Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

 

Prijava k strokovnemu izpitu

 

Prijava k strokovnemu izpitu pripravnikov in drugih strokovnih delavcev vključuje:

 • obrazec prijava k strokovnemu izpitu,
 • dokazilo o izobrazbi z dokazilom o pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialnopedagoški izobrazbi,
 • pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • dokazilo o ustreznem trajanju vzgojno-izobraževalnega dela (pogodba o zaposlitvi, pogodba o opravljanju pripravništva, pogodba o delu, dokazilo o številu ur pedagoške prakse oziroma dokazilo organizatorja neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja in poročilo kandidata o opravljeni aktivnosti),
 • za kandidate, ki opravljajo praktične nastope, obrazec ocene praktičnih nastopov in pisne priprave za pet uspešno opravljenih praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu
 • za kandidate, ki opravljajo pisno nalogo, obrazec ocene pisne naloge ter pozitivno ocenjena pisna naloga.

Kandidat pošlje prijavo k strokovnemu izpitu z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pristop k strokovnemu izpitu na naslov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Služba za razvoj kadrov v šolstvu

»Prijava na strokovni izpit«

Masarykova c. 16

1000 Ljubljana

 

Rok za razporeditev k strokovnemu izpitu

 

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, je k opravljanju izpita razporejen najkasneje v 90 dneh od dneva vložitve popolne prijave. V rok za razporeditev ne šteje čas, v katerem se strokovni izpiti ne opravljajo (15. julij - 15. september). Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju opravljanja izpita ter o sestavi izpitne komisije najkasneje 14 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.

 

Obseg in vsebina strokovnega izpita

 

Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit in obsega tri dele, ki se opravljajo po naslednjem vrstnem redu:

 

 1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine (doc) (doc
 2. predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja (doc)
 3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik
 • Katalog slovenskega knjižnega jezika (pdf
 • Katalog italijanskega knjižnega jezika (tif: 1.del, 2. del, 3. del);
 • Katalog madžarskega knjižnega jezika (pdf)

  

Ponovno opravljanje ustnega zagovora

 

 

Kandidat, ki ne opravi nobenega dela ustnega izpita, lahko ponavlja celotni ustni izpit, vendar najprej po preteku štirih mesecev od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.

Kandidat, ki ne opravi enega ali dveh delov ustnega izpita, lahko enkrat ponovno opravlja del ali dela ustnega izpita najprej po preteku dveh mesecev od dneva, ko je izpit opravljal prvič.

Možnost delnega opravljanja ustnega izpita ima kandidat le v drugem pristopu. Pri vsakem nadaljnjem ponavljanju mora opravljati celotni ustni izpit. Opravlja ga lahko najprej po preteku štirih mesecev od zadnjega ponavljanja.

Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni del strokovnega izpita se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti (interni obrazec) ter priložiti potrdilo o plačilu ponovnega pristopa k izpitu.
Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita v vrednosti 54,90 € plača kandidat s položnico, in sicer:

Naziv: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Naslov: Masarykova 16,
Kraj: 1000 Ljubljana
Namen plačila: strokovni izpit  - ponavljanje
Znesek: 54,90 €
Št. računa - IBAN: SI56   0110  0630  0109  972

BIC banke: BSLJSI2X

Sklic: 18 33308 - 7141998 – 10040

 

Če se kandidat, ki ima možnost delnega opravljanja ustnega izpita, ne prijavi k ponovnemu opravljanju dela oziroma delov izpita v roku dveh mesecev od dne, ko ga je neuspešno opravljal, strokovni izpit ponovno opravlja v celoti.