Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI IZPIT

Pravna podlaga

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (92. in 102. člen)

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  

 

Pogoji za prijavo

 

Kandidat  s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.

Delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju kandidat izkazuje s pogodbo o zaposlitvi oz. podjemno pogodbo. Kandidat lahko uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu tudi:
– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študijskim programom (uveljavlja se na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma študijskega programa),
– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za kandidate s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za kandidate z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo (uveljavlja se na podlagi potrdila institucije, iz katere je razviden obseg aktivnosti, in poročila kandidata o opravljeni aktivnosti).

Kandidat, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite. Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

 

Prijava k strokovnemu izpitu

 

Prijava k strokovnemu izpitu pripravnikov in drugih strokovnih delavcev vključuje:

 • obrazec prijava k strokovnemu izpitu,
 • dokazilo o izobrazbi z dokazilom o pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialnopedagoški izobrazbi,
 • pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • dokazilo o ustreznem trajanju vzgojno-izobraževalnega dela (pogodba o zaposlitvi, pogodba o opravljanju pripravništva, pogodba o delu, dokazilo o številu ur pedagoške prakse oziroma dokazilo organizatorja neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja in poročilo kandidata o opravljeni aktivnosti),
 • za kandidate, ki opravljajo praktične nastope, obrazec ocene praktičnih nastopov in pisne priprave za pet uspešno opravljenih praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu
 • za kandidate, ki opravljajo pisno nalogo, obrazec ocene pisne naloge ter pozitivno ocenjena pisna naloga.

Kandidat pošlje prijavo k strokovnemu izpitu z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pristop k strokovnemu izpitu na naslov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sektor za razvoj kadrov v šolstvu

»Prijava na strokovni izpit«

Masarykova c. 16

1000 Ljubljana

 

Rok za razporeditev k strokovnemu izpitu

 

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita, je k opravljanju izpita razporejen najkasneje v 90 dneh od dneva vložitve popolne prijave. V rok za razporeditev ne šteje čas, v katerem se strokovni izpiti ne opravljajo (15. julij - 15. september). Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju opravljanja izpita ter o sestavi izpitne komisije najkasneje 14 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.

 

Obseg in vsebina strokovnega izpita

 

Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit in obsega tri dele, ki se opravljajo po naslednjem vrstnem redu:

 1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisi, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine (doc) (doc
 2. predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja (doc)
 3. slovenski knjižni jezik oziroma za strokovne delavce vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom italijanski knjižni jezik, za strokovne delavce dvojezičnih vrtcev in šol pa slovenski in madžarski knjižni jezik
 • Katalog slovenskega knjižnega jezika (pdf
 • Katalog italijanskega knjižnega jezika (tif: 1.del, 2. del, 3. del);
 • Katalog madžarskega knjižnega jezika (pdf)

  

Ponovno opravljanje ustnega zagovora

 

Kandidat, ki ne opravi nobenega dela ustnega izpita, lahko ponavlja celotni ustni izpit najprej po preteku štirih mesecev od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.
Kandidat, ki ne opravi enega ali dveh delov ustnega izpita, lahko enkrat ponovno opravlja del ali dela ustnega izpita najprej po preteku dveh mesecev od dneva, ko je izpit opravljal prvič.
Če se kandidat, ki ima možnost delnega opravljanja ustnega izpita, ne prijavi k ponovnemu opravljanju dela oziroma delov izpita v roku dveh mesecev od dne, ko ga je neuspešno opravljal, strokovni izpit ponovno opravlja v celoti.

 

Kandidat, ki želi ponovno opravljati ustni del strokovnega izpita se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti (interni obrazec) ter priložiti potrdilo o plačilu ponovnega pristopa k izpitu.
Plačilo ponovnega opravljanja strokovnega izpita v vrednosti 54,90 € plača kandidat s položnico, in sicer:

Naziv: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Naslov: Masarykova 16,
Kraj: 1000 Ljubljana
Namen plačila: strokovni izpit  - ponavljanje
Znesek: 54,90 €
Št. računa - IBAN: SI56   0110  0630  0109  972

BIC banke: BSLJSI2X

Sklic: 18 33308 - 7141998 – 10040

 

Najpogostejša vprašanja

 

1. S katerim dokumentom kandidat izkazuje delovne izkušnje?
Delovne izkušnje je mogoče izkazati s pogodbo o zaposlitvi in podjemno pogodbo oz. pogodbo o delu. Neposredno aktivnost z otroki in mladino z namenom vzgoje in izobraževanja v obsegu 55 oz. 80 ur kandidat izkazuje s potrdilom inštitucije ter pisnim poročilom o opravljenem delu.
2. Ali lahko delovne izkušnje, pridobljene na delovnem mestu spremljevalca ali asistenta otroka s posebnimi potrebami, kandidat uveljavi za strokovni izpit?
Spremljevalec in asistent otroka s PP ni  strokovni delavec, zato delovnih izkušenj za pristop k strokovnemu izpitu ni mogoče upoštevati.
3. Kašno število ur pedagoške prakse lahko kandidat uveljavi pri strokovnem izpitu?
Pri prijavi na strokovni izpit lahko kandidat uveljavi 1/3 pedagoške prakse določene s študijskim programom. Ministrstvo je od večine visokošolskih zavodov, ki izvajajo pedagoške študijske programe, pridobilo podatke o številu ur pedagoške prakse. Kandidat število upoštevanih ur pedagoške prakse v posameznem visokošolskem zavodu najde v priloženi tabeli.
4. Ali se med delovne izkušnje štejejo samo opravljene pedagoške ure ter ali se od opravljenih ur odštevajo ure odsotnosti z dela?
Pri zaposlitvi za polni delovni čas, kandidat pridobi 40 ur delovnih izkušenj na teden, ne glede na število opravljenih ur učne obveznosti . Opravičene odsotnosti z dela (prazniki, dopust, bolniška odsotnost ipd.) se ne odštevajo od pridobljenih ur delovnih izkušenj.
5. Ali lahko delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu kandidat pridobi v tujini?
Kot vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu ali šoli, ki ga mora izkazati kandidat za pristop k strokovnemu izpitu, se lahko upošteva primerljivo vzgojno-izobraževalno delo, opravljeno v tujini. Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora.  Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v državno priznanem oziroma akreditiranem programu. Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo. Iz dokazila mora biti razvidno ime in priimek kandidata, naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji, naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…), podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno področje). Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju, torej v ustreznem javnoveljavnem programu v Republiki Sloveniji.
6. Ali lahko kandidat pridobi delovne izkušnje s prostovoljnim delom?
V skladu z Zakonom o prostovoljstvu  je prostovoljsko delo tisto delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Iz tega izhaja, da kandidat prostovoljno ne more delati v vrtcu ali šoli, da bi pridobival delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu, ker bi bila to neposredna korist zanj, kar je v neskladju z zakonom.
7. Kaj stori kandidat, ki se strokovnega izpita ne more udeležiti zaradi bolezni?
Če se kandidat ne more udeležiti izpita zaradi bolezni, o tem pisno obvesti ministrstvo (kadrisolstvo.mizs@gov.si), izostanek pa opraviči s kopijo bolniškega lista ali potrdilom zdravnika.


Če med zgornjim besedilom ne najdete odgovorov na vaša vprašanja, lahko pokličete oz. nam pišete na elektronski naslov:

 

Hermina Pohar Sonc

Robi Gumpot

telefon: (01) 400 5770 in

             (01) 400 5469

e-pošta: kadrisolstvo.mizs@gov.si