Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAPREDOVANJE V NAZIVE


ZAKONSKE PODLAGE:

 

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju v nazive napredujejo v skladu s 105. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI) ter Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (v nadaljevanju: pravilnik).
Napredujejo lahko le tisti strokovni delavci, ki izpolnjujejo vse z zakonom in podzakonskimi akti predpisane pogoje za strokovne delavce. Po ZOFVI je potrebno obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit.
Postopek ugotavljanja pogojev za pridobitev in podelitve naziva je upravni postopek, ki se vodi po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP).

 

VLOŽITEV PREDLOGA:

 

Ravnatelj  lahko vloži predlog kadarkoli, ko meni, da je strokovni delavec izpolnil vse pogoje za vložitev predloga za napredovanje v naziv. (Obrazec: Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive - vlagatelj ravnatelj oz. direktor (doc) (pdf)).
 
Za primere, ko ravnatelj ne predlaga napredovanja strokovnega delavca, pa je predvidena možnost v drugem odstavku 5. člena, po katerem lahko strokovni delavec predlog za napredovanje vloži tudi sam. Predlog lahko vloži le, če tega ne stori ravnatelj. Strokovni delavec lahko sam vloži predlog za napredovanje v naziv v mesecu februarju, juniju ali novembru. (Obrazec: Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive - vlagatelj strokovni delavec (doc) (pdf)).

 

Ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca ali zavoda oziroma strokovni delavec lahko predlog za napredovanje v naziv pri ministrstvu vloži osebno (v vložišču) ali po pošti. Predlog za napredovanje je treba poslati na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

 

Kot datum vložitve predloga se šteje dan prispetja predloga za napredovanje na ministrstvo, pri priporočeno oddani pošti pa dan, ko je bila pošiljka oddana na pošto.

 

OBVEZNE PRILOGE PREDLOGA ZA NAPREDOVANJE V NAZIV:

 

V primeru da predlog vloži ravnatelj za strokovnega delavca:
Za napredovanje v naziv mentor je obvezna priloga k obrazcu mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje.
Če se vlaga predlog za napredovanje v naziv svetovalec, se poleg mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje priložijo še fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu.
Za napredovanje v naziv svetnik je potrebno poleg mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje priložiti fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu in tudi fotokopije dokazil o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju.

 

V primeru da predlog vloži strokovni delavec sam:
Za primere, ko strokovni delavec sam vlaga predlog za napredovanje v naziv, je predviden obrazec : Predlog za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive - vlagatelj strokovni delavec (doc) (pdf). Obvezne priloge obrazca so:
- ocena delovne uspešnosti, ki jo oblikuje ravnatelj,
- mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora o predlogu za napredovanje,
- fotokopije dokazil o opravljenem dodatnem strokovnem delu,
- fotokopije dokazil o nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih.
Navedene priloge so potrebne, ne glede na to, za kateri naziv se vlaga predlog za napredovanje. Strokovni delavec lahko sam vloži predlog za napredovanje le v mesecu februarju, juniju in novembru.

 

SPLOŠNI ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE:

  • delovne dobe

Pogoj, ki ga mora izpolnjevati strokovni delavec za napredovanje v naziv, je med drugim povezan tudi z delovno dobo, ki pa ni zahtevana znotraj vzgoje in izobraževanja. Pravilnik natančneje opredeljuje delovno dobo v 13. členu. Za delovno dobo šteje vsak čas zaposlitve, ne glede na trajanje delovnega časa, na vrsto zaposlitve, kot na primer zaposlitev za določen čas, polovični delovni čas ipd.

  • ocene delovne uspešnosti

V primeru, da vlaga predlog za strokovnega delavca ravnatelj, zadostuje, da ravnatelj na obrazcu označi eno izmed predlaganih možnosti (strokovni delavec je pri svojem delu uspešen ali nadpovprečno uspešen).
Če strokovni delavec vlaga predlog za napredovanje sam je obvezna priloga obrazca ocena delovne uspešnosti, ki jo ravnatelj oblikuje skladno s 15. oz. 18. členom pravilnika.
Letne ocene delovne uspešnosti javnega uslužbenca niso ustrezna priloga obrazca za napredovanje v naziv, saj ne izkazujejo delovne uspešnosti kot to zahteva pravilnik.

  • mnenja vzgojiteljskega, učiteljskega oz. andragoškega zbora

Mnenje je obvezna priloga vsakega predloga za napredovanje. Pozitivno mnenje je tisto, s katerim se strinja več kot polovica vseh strokovnih delavcev, ki so upravičeni do glasovanja.

  • točkovanja daljših programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Pravilnik vrednoti nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v 16. in 19. členu, programe daljše od 24 ur pa opredeljuje Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13060) v 11. členu.

  • finančnega učinka

Javni uslužbenec, ki je v letu 2017 oziroma v letu 2018 pridobil naziv je v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 - https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016088.pdf) upravičen do plače v zvezi s pridobljenim nazivom od 1. 12. 2018 (naziv pridobljen v letu 2018) oziroma od 1. 12. 2019 skladno s 16. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (naziv pridobljen v letu 2019).

  • plačnih razredov

Naš sektor obravnava napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive skladno z  upravnim postopkom, ki se zaključi z izdajo odločbe. Za vsa nadaljnja vprašanja v zvezi z izplačilom in plačnimi razredi se obrnite na ravnatelja oz. računovodstvo vaše šole.

 

OSTALA POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI GLEDE NAPREDOVANJ:

 

 

Če med zgornjim besedilom ne najdete odgovorov na svoja vprašanja, lahko pokličete oz. nam pišete na elektronski naslov:

Kontaktne osebe:

Vesna Lebar

tel.: (01) 400 52 31

Petja Vrečar

tel.: (01) 400 52 21

 

e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si