Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2005
Datum objave: 03.05.2005
Rok za prejem ponudb: 02.06.2005
Izdajatelj: Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

 

Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva objavlja na podlagi 7. čl. Zakona o nagradah RS na področju šolstva (Ur. l. RS 56/94) ter 2. čl. Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva

 

Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2005

 

1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

 

2. Predmet javnega razpisa: predlogi za nagrade Republike Slovenije na področju šolstva

 

3. Splošno o nagradah:

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

 

 

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.

 

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

 

 

Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.

 

 

Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju delujejo  najmanj 10 let.

 

 

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) najmanj 30 let.

 

4. Merila za dodelitev nagrad:

4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju  se lahko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še:

- da je dosegel (-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.

 

4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se lahko podeli kandidatu (-ki), ki  zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še:

- da je v zadnjih petih letih napisal (-a) in objavil (-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika  ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma je pripravil (-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in izobraževanja.

 

4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še:

- da je v zadnjih petih letih napisal  (-a) in objavil (-a) vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in izobraževanja.

 

4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg tega pa še:

- da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma  študiju ali na  domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu, ali če se je vidno uveljavil (-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev (-ic) oziroma vzgojiteljev (-ic).

 

5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:

- ime in priimek kandidata  (-ke), naslov stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,

- ime in priimek kandidatov (-tk), naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino posameznikov,

- ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,

- pisno utemeljitev z dokazili,

- osnovne podatke o predlagatelju.

 

6. Obrazec za prijavo na razpis in dodatne informacije dobite pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel. (01) 478 4365. Obrazec je dosegljiv tudi v prilogi.

 

7. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana s pripisom: "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA", ali pa jih lahko na gornji naslov tudi osebno prinesejo do četrtka, 2. junija 2005, do 12. ure.

 

dr. Barica Marentič Požarnik

PREDSEDNICA ODBORA

 

Priloga:

- obrazec (doc)

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj