Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

54450-1/2013 Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih
Datum objave: 10.01.2014
Rok za prejem ponudb: 11.02.2014 do 12. ure
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Matija Vilfan

tel.: (01) 400 54 79

elektronski naslov: matija.vilfan(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

 • Nov popravek javnega razpisa: (Ur.l. RS št.10/2014 z dne 7. 2. 2014 )
  "V objavi  javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, objavljenega v Uradnem listu RS št. 3, dne 10. 1. 2014, pod Ob-1001/14, se na podlagi sklepa št:  OP RČV/3/1/30-2-MIZŠ o spremembi sklepa št. OP RČV/3/1/30-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za instrument Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (št. sklepa 3033-15/2013-SVLR/40 z dne 6.2.2014) v točki 24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi:
  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 25. 02. 2014 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – prijava na JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ S PODROČIJ SOCIALNIH IN DRŽAVLJANSKIH KOMPETENC MLADIH«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.


  Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Urada RS za mladino.
  Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju."

 • Novo besedilo razpisa (7. 2. 2014) (pdf)
 • Obrazec za oddajo prijave (doc)
 • Nova navodila za prijavo (7. 2. 2014) (pdf)
 • Prijavnica za projekt skupaj s pripadajočimi obrazci (doc), (novo 5. 2. 2014)
 • Finančni načrt (xls)
 • Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 • Ocenjevalni list (pdf)
 • Navodila MIZŠ za izvajanje operacij ESS (pdf)
 • Priloge k navodilom

  • Dodatek 1: Primer podjemne pogodbe (doc)
  • Dodatek 2: Primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi (doc)
  • Priloga 1: Obrazec o stroških dela (xls
  • Priloga 2: Lista prisotnosti (doc)
  • Priloga 3: Časovnica (xls)
  • Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov (doc)
  • Priloga 5: Najvišje vrednosti stroškov (doc)
  • Priloga 6: Zahtevek za izplačilo avansa (xls)
  • Priloga 7: Podatki o postopku oddaje JN (doc)
  • Priloga 8: Seznanitev posredniškega telesa o javnem naročilu (doc)
  • Priloga 9: Informiranje in obveščanje javnosti (doc)
  • Priloga 10: Obračun pavšalnih stroškov (xls)

 • Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR) (pdf)
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Popravek razpisa v Uradnem listu RS:

http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014010.pdf#!/r2014010-pdf

Nazaj