Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI SVET RS ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

 

Splošni podatki

 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
predsednik: dr. Božidar Opara

 

sedež:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana
tel.:(01) 400 53 00

e-pošta: gp.mizs(at)gov.si
 
Za odločanje o strokovnih zadevah na področju splošnega izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996 ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
 
Predsednik in člani Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje so imenovani za šest let. Za posamezna področja svojega delovanja strokovni svet lahko oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa. Organizacijo in način dela ureja Poslovnik o delu Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela za strokovni svet opravlja ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

 

 

Pristojnosti

(25. člen ZOFVI)

 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:

 • sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami
 • sprejema vzgojne in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • določa vzgojne in izobraževalne programe na področju splošnega izobraževanja in daje mnenje k programom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti
 • sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni program dijaških domov,
 • določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predmetnih področij za osnovno in glasbeno šolo,
 • določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimnazijo in za maturitetni tečaj,
 • določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob koncu posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in za maturo,
 • daje mnenje k predmetnim in izpitnim katalogom znanj v delu, ki se nanaša na splošnoizobraževalne predmete oziroma vsebine v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju,
 • določa navodila za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov,
 • določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa za učence Rome,
 • potrjuje učbenike v izobraževalnih programih na področju splošnega izobraževanja,
 • ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih programov zasebnih šol na področju osnovnošolskega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja,
 • ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zasebnih šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona v osnovnošolskem, splošnem srednjem izobraževanju in glasbenem izobraževanju,
 • daje mnenje k splošnim vsebinam izobraževalnih programov zasebnih šol iz 17. člena tega zakona na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otroke in predlaga ministru:
  • programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja,
  • program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljencev in zdomcev,
  • program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov,
  • prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
  • izobraževalni program gimnazije in maturitetnega tečaja in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Sestava strokovnega sveta

(24. člen ZOFVI)

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov.
Vlada imenuje

 • šestnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja,
 • deset pa izmed strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega
  • devet na predlog univerz in
  • enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.


Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti. Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.

 

 

Člani strokovnega sveta

 1. dr. Božidar Opara, predsednik
 2. dr. Kristijan Musek Lešnik, namestnik predsednika
 3. Alberto Scheriani
 4. Janja Bogataj
 5. dr. Blaž Zmazek
 6. dr. Mojca Lipec Stopar
 7. Gregor Pečan
 8. Alojz Pluško
 9. Herman Pušnik
 10. dr. David Movrin
 11. dr. Marko Marhl
 12. dr. Roman Globokar
 13. Jožica Selan
 14. dr. Mitja Slavinec
 15. dr. Samo Repolusk
 16. dr. Boris Aberšek
 17. dr. Marjeta Kovač
 18. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
 19. dr. Milena Ivanuš Grmek
 20. Andrej Grafenauer
 21. mag. Marija Lubšina Novak
 22. dr. Ljubica Marjanovič Umek
 23. mag. Jožica Frigelj
 24. Štefan István Varga
 25. dr. Janez Vogrinc
 26. Boris Štih 
 27.  

 

Komisije strokovnega sveta

 

Za obravnavanje posameznih področij iz svoje pristojnosti Strokovni svet RS za splošno izobraževanje imenuje predsednike in člane komisij. Komisije imajo trileten mandat.

 

 

Komisija za vrtce

 1. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, predsednica
 2. dr. Ljubica Marjanovič Umek, članica
 3. Janja Bogataj, članica
 4. Ivana Leskovar, zunanja članica
 5. Nada Verbič, zunanja članica

 

Komisija za osnovno šolstvo

 1. dr. Milena Ivanuš Grmek, predsednica
 2. dr. Janez Vogrinc, član
 3. Gregor Pečan, član
 4. mag. Marija Lubšina Novak, članica
 5. dr. Jana Kalin, zunanja članica
 6. Marjan Gorup, zunanji član
 7.  

 

Komisija za splošno izobraževalne srednje šole

 1. Alojz Pluško, predsednik
 2. Herman Pušnik, član
 3. dr. Marko Marhl, član
 4. dr. Blaž Zmazek, član
 5. dr. Boris Aberšek, član
 6. dr. Marjeta Kovač, članica
 7. mag. Stane Berzelak, zunanji član
 8. mag. Branka Hrast Debeljak, zunanja članica
 9. Egon Pipan, zunanji član

 

Komisija za otroke s posebnimi potrebami

 1. dr. Kristijan Musek Lešnik, predsednik
 2. dr. Mojca Lipec Stopar, članica
 3. Jožica Selan, članica
 4. Marija Verbič, zunanja članica
 5. dr. Mitja Krajnčan, zunanji član

 

Komisija za glasbeno šolstvo

 1. Andrej Grafenauer, predsednik
 2. Boris Štih, član
 3. dr. Roman Globokar, član
 4. Helena Meško, zunanja članica
 5. mag. Ivan Florjanc, zunanji član

 

Komisija za šolstvo manjšin

 1. Alberto Scheriani, predsednik
 2. Štefan Varga, član
 3. dr. Janez Pirc, zunanji član

 

Komisija za zasebno šolstvo

 1. dr. Roman Globokar, predsednik
 2. dr. Samo Repolusk, član
 3. dr. David Movrin, član
 4. mag. Martina Valant, zunanja članica
 5. dr. Andrej Flogie, zunanji član

 

Komisija za učbenike

 1. dr. Marko Marhl, predsednik
 2. Štefan Varga, član
 3. mag. Jožica Frigelj, članica
 4. dr. Mitja Slavinec, član
 5. Alojz Pluško, član
 6. dr. Stane Granda, zunanji član
 7. dr. Katarina Susman, zunanja članica
 8. dr. Janja Plazar, zunanja članica

 

Dokumenti

 

 • Poslovnik, sprejet na 31. seji 28. 10. 1999 (tif),
 • Spremembe poslovnika, sprejete na 83. seji 20. 10. 2005 (tif),
 • Spremembe poslovnika, sprejete na 85. seji 24. 11. 2005 (tif),
 • Neuradno prečiščeno besedilo poslovnika (pdf),
 • Zapisniki sej Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje:
  • 199. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. april 2019 (doc)
  • 198. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. marec 2019 (tif
  • 197. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 11. - 21. januar 2019 (tif)
  • 196. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. december 2018 (tif)
  • 195. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. november 2018 (doc)
  • 194. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 17. - 25. junij 2018 (doc)
  • 193. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. junij 2018 (doc)
  • 192. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 24. maj 2018 (doc)
  • 191. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 26. april 2018 (doc)
  • 190. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. marec 2018 (tif
  • 189. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 2. - 15. februar 2018 (tif)
  • 188. izredna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. januar 2018 (tif)
  • 187. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. december 2017 (tif)
  • 186. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. oktober 2017 (tif
  • 185. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. september 2017 (tif)
  • 184. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 1. junij 2017 (tif)
  • 183. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. april 2017 (tif)
  • 182. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 16. februar 2017 (tif
  • 181. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. december 2016 (tif)
  • 180. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. oktober 2016 (doc)
  • 179. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 1. - 16. avgust 2016 (doc)
  • 178. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 23. junij 2016 (doc)
  • 177. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. maj 2016 (tif
  • 176. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14. - 21. april 2016 (tif
  • 175. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. februar 2016 (tif
  • 174. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 17. december 2015 (tif)
  • 173. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. oktober 2015 (doc)
  • 172 dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. - 31. julij 2015 (doc)
  • 171. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. junij 2015 (doc)
  • 170. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. maj 2015 (doc)
  • 169. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 26. marec 2015 (doc)
  • 168. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. februar 2015 (doc)
  • 167. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. december 2014 (doc)
  • 166. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. november 2014 (docx)
  • 165. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 10. - 17. oktober 2014 (doc)
  • 164. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. junij 2014 (doc)
  • 163. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 27. marec 2014 (doc)
  • 162. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 13. februar 2014 (doc
  • 161. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. december 2013 (doc)
  • 160. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 24. oktober 2013 (doc)
  • 159. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 12. julij - 5. avgust 2013 (doc)
  • 158. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 30. maj - 6. junij 2013 (doc)
  • 157. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 23. maj 2013 (doc)
  • 156. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 25. april 2013 (doc)
  • 155. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 28. februar 2013 (doc)
  • 154. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 24. januar 2013 (doc)
  • 153. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 13. december 2012 (doc)
  • 152. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 25. oktober 2012 (doc)
  • 151. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14. - 21. september 2012 (doc)
  • 150. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. junij 2012 (doc)
  • 149. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. maj 2012 (doc)
  • 148. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. april 2012 (doc)
  • 147. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 2. februar 2012 (pdf)
  • 146. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. december 2011 (pdf)
  • 145. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. oktober 2011 (pdf)
  • 144. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. september 2011 (pdf)
  • 143. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. - 24. junij 2011 (doc)
  • 142. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 16. junij 2011 (pdf)
  • 141. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14. aprila2011 (pdf)
  • 140. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 17. februar 2011 (pdf)
  • 139. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 27. januar 2011 (pdf)
  • 138. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 23. december 2010 (pdf)
  • 137. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 25. november 2010 (pdf)
  • 136. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. oktober 2010 (pdf)
  • 135. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 2. - 11. avgust 2010 (pdf)
  • 134. dopisna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 7. - 14. julij 2010 (pdf)
  • 133. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 17. junij 2010 (pdf)
  • 132. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 27. maj 2010 (pdf)
  • 131. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. april 2010 (pdf)
  • 130. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. marec 2010 (pdf)
  • 129. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 4. februar 2010 (pdf)
  • 128. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 17. december 2009 (pdf)
  • 127. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. november 2009 (pdf)
  • 126. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 8. oktober 2009 (pdf)
  • 125. korenspondenčna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. - 23. julij 2009 (pdf)
  • 124. korenspondenčna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 2. - 10. julij 2009 (pdf)
  • 123. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. junij 2009 (pdf)
  • 122. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 28. maj 2009 (pdf)
  • 121. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 23. april 2009 (pdf)
  • 120. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. marec 2009 (pdf)
  • 119. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 12. februar 2009 (pdf)
  • 118. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. december 2008 (pdf)
  • 117. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 23. oktober 2008 (pdf)
  • 116. korespondenčna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 29. avgust 2008 (pdf)
  • 115. korespondenčna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. julij 2008 (pdf)
  • 114. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 12. junij 2008 (pdf)
  • 112. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 3. april 2008 (pdf)
  • 111. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 28. februar 2008 (pdf)
  • 110. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14. februar 2008 (pdf)
  • 109. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 17. januar 2008 (pdf)
  • 108. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 13. december 2007 (pdf)
  • 107. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. november 2007 (pdf)
  • 106. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 11. oktober 2007 (pdf)
  • 105. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 10. - 13. september 2007 (pdf)
  • 104. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 5. julij 2007 (pdf)
  • 102. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 24. maj 2007 (pdf)
  • 101. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. april 2007 (pdf
  • 100. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. marec  2007 (pdf
  • 99. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. februar 2007 (pdf
  • 98. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. december 2006 (pdf)
  • 97. korenspondenčna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. - 27. november 2006 (pdf)
  • 96. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 16. november 2006 (pdf)
  • 95. izredna korenspondenčna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 21. - 27. julij 2006 (pdf)
  • 94. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. julij 2006 (pdf)
  • 93. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 6. julij 2006 (pdf)
  • 92. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. junij 2006 (pdf)
  • 91. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. maj 2006 (pdf)
  • 90. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. april 2006 (pdf)
  • 89. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 30. marec 2006 (pdf)
  • 88. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 2. marec 2006 (pdf)
  • 87. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. januar 2006 (pdf)
  • 86. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. december 2005 (pdf
  • 85. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 24. november 2005 (pdf)
  • 84. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 4. november 2005 (pdf)
  • 83. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. oktober 2005 (pdf)
  • 82. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14. julij 2005 (pdf)
  • 81. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 30. junij 2005 (pdf)
  • 80. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 16. junij 2005 (pdf)
  • 79. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. maj 2005 (pdf)
  • 78. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14. april 2005 (pdf)
  • 77. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 29. marec 2005 (pdf)
  • 76. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 3. marec 2005 (pdf)
  • 75. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 11. februar 2005 (pdf)
  • 74. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. januar 2005 (pdf)
  • 73. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 9. december 2004 (pdf)
  • 72. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 18. november 2004 (pdf)
  • 71. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 14. oktober 2004 (pdf)
  • 70. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 8. julij 2004 (pdf)
  • 69. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 17. junij 2004 (pdf)
  • 68. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 20. maj 2004 (pdf)
  • 67. korespondenčna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. april 2004 (pdf)
  • 66. izredna seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 1. april 2004 (pdf)
  • 65. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 11. marec 2004 (pdf)
  • 64. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 22. januar 2004 (pdf)
 • Sklepi o potrditvi učbenikov:
  • 200. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (docx)
  • 199. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (docx)
  • 198. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (docx)
  • 196. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 194. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 193. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 192. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 191. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 190. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 187. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 186. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 184. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (docx)
  • 183. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (docx)
  • 181. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 180. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 179. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 178. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 177. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (docx)
  • 176. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 175. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (doc)
  • 174. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 173. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 172. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (docx)
  • 171. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (tif)
  • 170. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (2. del) (tif)
  • 170. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (1. del) (tif)

 

 Stran je bila posodobljena 12. julija 2019.