Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEŠKI IN IZVEDBENI DOKUMENTI TER ZAKONODAJA

Strateški in izvedbeni dokumenti

Ključna dokumenta, ki sta podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, sta  Partnerski sporazum in Operativni program. 

Partnerski sporazum

Partnerski sporazum (PS) predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.  Skladen mora biti s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Poleg tega mora vsebovati opis integralnega pristopa k teritorialnemu razvoju, ki bo podprt  s strani skladov EU, in nastavke za učinkovito izvedbo.

 

Partnerski sporazum  vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo; spodbujanje enakosti moških in žensk, boja proti diskriminaciji ter dostopnosti; trajnostni razvoj. 

 

Povezava do Partnerskega sporazuma

 

Operativni program

Operativni program (OP) predstavlja ključni izvedbeni dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. V obdobju 2014–2020 velja enoten OP za črpanje vseh treh strukturnih skladov Evropske Kohezijske politike (ESRR, ESS, KS). V dokumentu ni sektorskega pristopa. Prav tako za regijske projekte ni posebne prednostne osi, temveč bo mogoče regijske projekte financirati v okviru opredeljenih vsebinskih prednostnih osi OP.

 

Operativni program je razdeljen na enajst prednostnih osi, ki vsebinsko sledijo enajstim tematskim ciljem. Prednostne osi se delijo na eno ali več prednostnih naložb. Znotraj prednostne naložbe je definiran eden ali več specifičnih ciljev, za katere je naveden pričakovan rezultat, ki ga merimo s kazalniki rezultata. Za dosego specifičnega cilja so v OP navedeni ukrepi , ki jih merimo s kazalniki učinka.

 

 

Povezava do Operativnega programa (2. sprememba) - word dokument

Primerjava v sledi spremembam 1. potrjene verzije z zadnjo potrjeno verzijo

 

    

 

Zakonodajni dokumenti

Pri izvajanju operacij mora Slovenija uporabljati določila evropske in slovenske zakonodaje. Najpomembnejši zakonodajni dokumenti na področju evropske kohezijske politike so:

 

 

Evropska zakonodaja

 

Navedene Uredbe so objavljene v Uradnem listu Evropske unije (Eur-Lex). Povezava do Eur-Lexa omogoča dostop do bibliografskega opisa, ki vsebuje celotno besedilo, popravke in priloge (če obstajajo) ter vse druge uporabne informacije, kot so informacije o postopku in razmerju med dokumenti in drugo.

 

Dostope do Eur-Lex najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/regulations/!

 

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. julija 2018, ki zaobsega tudi spremembe, ki se nanašajo na Uredbi Sveta 1303/2013 (člen 272) in 1304/2013 (člen 273), je bila objavljena v Uradnem listu Evropske Unije dne 30.7.2018 in se skladno z 282. členom uporablja od dne 2. 8. 2018 dalje. Za nekatere določbe je določena retroaktivna uporaba.

 

 

Uredba o skupnih določbah - Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

 

Uredba o ESRR - Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe  za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006.

 

Uredba o ESS - Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006.

 

Uredba o kohezijskem skladu - Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006

 

Uredba o posebnih določbah za podporo cilju "evropsko teritorialno sodelovanje" iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - Uredba (EU) št. 1299/2013.