Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA, POJASNILA IN INFORMACIJE

 

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja;

Zakon sledi načelom Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, ki jo je ratificirala RS, in smernicam ter priporočilom za zagotavljanje poštenega priznavanja izobraževanja (fair recognition), ki izhajajo iz komplementarnih dokumentov h konvenciji.

Zakon je tudi v skladu s smernicami nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in posledično temu upošteva implementacijo bolonjskega procesa, ustvarjanje enotnega evropskega visokošolskega prostora ter nacionalno in evropsko ogrodje kvalifikacij in nove oblike izobraževanja.

 

Kam se vloži vloga za priznavanje oz. vrednotenje izobraževanja za različne namene?

vrednotenje izobraževanja za različne namene;  je postopek, v katerem ENIC-NARIC center pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport o opravljenem izobraževanju izda mnenje o različnih elementih vrednotenega izobraževanja. Mnenje je informativno-svetovalne narave. Vloga na obrazcu V se vloži na MIZŠ.

- priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja; je upravni postopek, ki se prične z vlogo na obrazcu N pri tisti izobraževalni instituciji (poklicna, srednja strokovna, srednja splošna, višja strokovna, visoka šola), kjer imetnik tuje listine želi nadaljevati izobraževanje. V postopku priznavanja izobraževanja se nato z odločbo odloči o pravici imetnika tuje listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na želeni izobraževalni instituciji. Vloga na obrazcu N vsebuje tudi navodila v zvezi z dokumentacijo.

 

Katere listine se lahko vložijo v postopek vrednotenja izobraževanja?

Predmet vrednotenja izobraževanja pri ENIC-NARIC centru so listine o v celoti opravljenem izobraževanju, ki dajejo javno veljavno izobrazbo v državi izvora, in sicer:

- tuje listine o izobraževanju,

- slovenske listine o izobraževanju,

- listine o izobraževanju, pridobljene v nekdanjih republikah SFRJ, izdane pred 25. 6. 1991.

Ne vrednotijo se listine o izobraževanju, ki traja manj kot en semester oziroma pol leta, oziroma je vrednoteno z manj kot 30 ECTS študentove študijske obremenitve, listine, pridobljene po zaključenih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih.

 

Stroški postopka vrednotenja in priznavanja izobraževanja;

-  stroški vrednotenja izobraževanja

- stroški priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja se zaračunajo skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek in predpisi, ki urejajo upravne takse.

 

V kolikšnem času mora ENIC-NARIC center izdati mnenje o izobraževanju?

V dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge.

 

Ali je postopek vrednotenja izobraževanja obvezen za vse imetnike tujih listin o izobraževanju?

Postopek vrednotenja izobraževanja ni obvezen za imetnika listine, ki želi vstopiti na trg dela v Sloveniji, je pa odvisno od regulacije trga dela in poklicev na posameznih področjih ter zahtev delodajalca in pogojev za zasedbo delovnega mesta.

V primeru, da delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba ne prepozna listine in vrste izobrazbe, je na razpolago postopek vrednotenja izobraževanja, v katerem se izda mnenje o izobraževanju. ENIC-NARIC center posreduje informacijo o šolskem sistemu tuje kvalifikacije in primerljivosti s slovenskim šolskim sistemom. Poudariti pa je potrebno, da je to le en del usposobljenosti kandidata za zaposlitev. Ugotavljanje kompetenc, znanja in veščin je v pristojnosti delodajalca delodajalec oziroma tistega, ki določa pogoje za regulacijo in zahteve za opravljanje določenega poklica. Končno odločitev glede zaposlitve sprejme delodajalec.

 

Odhajam v tujino. Kje mi bodo v državi, kamor odhajam, priznali/vrednotili spričevalo ali diplomo?

Vse potrebne informacije o priznavanju/vrednotenju vam bodo posredovali v ENIC-NARIC centru te države oziroma na ustreznem ministrstvu. Seznam centrov in osnovne informacije dobite na spletni strani: http://www.enic-naric.net.

 

Na kaj paziti pri izbiri študija v tujini?

Pri odločitvi o izbiri študijskega programa v tujini je potrebno biti pozoren na akreditiranost tega visokošolskega zavoda in študijskega programa v drugi državi. Praviloma ima vsaka država seznam akreditiranih (verificiranih, potrjenih, priznanih) visokošolskih zavodov (javnih in zasebnih), ki spadajo v njen visokošolski sistem, njihovih pristojnosti za podeljevanje diplom strokovnih in znanstvenih naslovov, in seznam visokošolskih zavodov zunaj njenega ozemlja, za katere država šteje, da spadajo v njen izobraževalni sistem. V slednjem primeru je potrebno preveriti, da je visokošolski zavod in študijski program akreditiran tudi v državi, kjer se tak program izvaja ter da ima institucija dovoljenje za izvajanje.

Predlagamo izbiro primernega visokošolskega zavoda preko spletnih strani ENIC/NARIC – www.enic-naric.net oziroma;

http://www.hochschulkompass.de/ (za Nemčijo)
http://www.nvao.net/home.html (za Nizozemsko)
https://apps.ib-groep.nl/MCROHO/pages/zoeken.jsf (register akreditiranih študijskih programov za Nizozemsko)
http://www.chea.org/default.asp (za ZDA)
http://www.anabin.de (za vse države)
http://www.bis.gov.uk/policies/higher-education/recognised-uk-degrees (za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/he_providers_of_higher_education_ireland.htm?language=EN (za Irsko)
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2812/200906/48836.html (za Kitajsko)
http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/felsooktatasi-intezmenyek (za Madžarsko)

 

V primeru, da tuj visokošolski zavod ni na listi akreditiranih visokošolskih zavodov v tuji državi, oziroma ga država ne šteje kot del njenega nacionalnega šolskega sistema, diploma, pridobljena na takem visokošolskem zavodu, ne more biti predmet vrednotenja izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

 

Ali so spričevala/diplome pridobljene v EU po vstopu Slovenije v EU avtomatično priznane v Sloveniji?

Ne. Sistem vrednotenja in  priznavanja v tujini pridobljenih diplom in spričeval je urejen z nacionalno zakonodajo, ki postopek priznavanja ali vrednotenja izobraževanja predpisuje obvezno ali pa na željo stranke, odvisno od namena (za trg dela, za namen nadaljevanja izobraževanja, priznavanje reguliranih poklicev, itd).

 

V EU sem pridobil diplomo, s katero bi se želel zaposliti v reguliranem poklicu. Ali moram skozi postopek vrednotenja izobraževanja pri ENIC-NARIC centru?

Reguliran poklic oziroma regulirana poklicna dejavnost je tisti poklic oziroma poklicna dejavnost, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt. Vlogo za priznanje pravice do opravljanja določenega reguliranega poklica oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Sloveniji vložite neposredno pri ustreznem resornem organu. Vse informacije v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za vodenje postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij s področja vzgoje in izobraževanja je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Kaj je transnacionalno izobraževanje (TNI)?

Transnacionalno izobraževanje (transnational education/ crossborder education) so vse oblike in načini izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca študijskega programa.

V Republiki Sloveniji se lahko izvaja VTI (visokošolsko transnacionalno izobraževanje) s strani tujega visokošolskega zavoda ali druge tuje institucije, če pristojni organ tuje države  priznava, da tako visokošolski zavod ali druga tuja institucija kot študijski program, ki se izvaja kot VTI, sodijo v visokošolski sistem države, kjer je sedež tega visokošolskega zavoda ali druge tuje institucije. Tuj visokošolski zavod ali druga tuja institucija lahko VTI izvaja samostojno ali v sodelovanju s slovenskim visokošolskim zavodom ali drugo institucijo.  Listina o zaključenem VTI, ki se izvaja v Republiki Sloveniji kot del tujega visokošolskega sistema, je tuja listina.

Tuji visokošolski  zavod ali druga tuja institucija, ki želi v Republiki Sloveniji izvajati VTI, o tem seznani agencijo najkasneje šest mesecev pred začetkom izvajanja študijskega programa v Republiki Sloveniji.

 

Informacija v zvezi s pretvorbo ocen pridobljenih na tujih izobraževalnih institucijah, v slovenski ocenjevalni sistem

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se obračajo stranke v zvezi z možnostjo pridobitve potrdila o pretvorbi ocen, pridobljenih na tujih izobraževalnih institucijah, v slovenski ocenjevalni sistem. Tovrstnih potrdil ministrstvo ne izdaja, saj za to nima pravne podlage.

Več o ocenjevalni lestnici v Republiki Sloveniji si lahko preberete tukaj.

Ministrstvo, natančneje Direktorat za visoko šolstvo, ENIC-NARIC center, lahko pridobi in poda informacije, ki sodijo v okvir tujega šolskega sistema, vendar samih informacij, npr. o tujih ocenjevalnih lestvicah ipd., ki jih potrebujejo za različne namene druge institucije v Republiki Sloveniji, ne interpretira.

V primeru, ko se oseba izobražuje na visokošolski izobraževalni instituciji, ki uporablja tudi tako imenovani kreditni sistem študija po sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), je praviloma mogoče pri tej izobraževalni instituciji zaprositi za pretvorbo nacionalne/institucionalne ocenjevalne lestvice v ECTS ocenjevalno lestvico (ECTS Grading table).

Več o tem na spletni strani:

http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf

 

Ministrstvo svetuje strankam, da se za nadaljnje informacije obrnejo neposredno na institucijo, ki potrdilo o pretvorbi ocen zahteva.

 

Imam tujo listino o izobraževanju s tujim strokovnim naslovom. Ali ga lahko v RS neposredno uporabljam?

Več o uporabi tujega naslova si lahko preberete tukaj.