Skoči na vsebino

ENIC/NARIC CENTER

 

 

VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 478 47 45 

faks: (01) 478 47 19

E-naslov: 

enicnaric-slovenia.mvzt(at)gov.si  

 

 

 

 

 

 

Uradne ure ENIC-NARIC centra

  • ponedeljek in petek od 9.00 ure do 12.00 ure
  • sreda od 9.00 ure do 12.00 ure in od 14.00 ure do 16.00 ure

 

 

Aktualna obvestila

14. 11. 2018

Visokošolske listine o izobraževanju, pridobljene na tistih izobraževalnih institucijah v Bosni in Hercegovini, ki niso navedene na listi akreditiranih visokošolskih institucij Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, niso predmet postopka vrednotenja izobraževanja. Več...

 

3. - 5. 5. 2018 Rim, Italija

First meeting of ENIC-NARIC centres of the Adriatic Region; predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije smo se seznanili s predlogom italijanskega centra, da se ustanovi Adriatic recognition network (AdReN). Mreža bi v praksi okrepila medsebojno izmenjavo informacij v tej regiji.

 

9. 3. 2018

Avtomatično priznavanje - Poročilo o avtomatičnem priznavanju, ki ga je pripravil NUFFIC, je objavljeno na tem spletnem naslovu.

 

Posvet za pooblaščene osebe na visokošolskih zavodih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ENIC-NARIC center je dne 21. 11. 2017 organiziral posvet za pooblaščene osebe na visokošolskih zavodih na temo priznavanja izobraževanja.  

  

Udeleženi so bili predstavniki vseh univerz in njihovih posameznih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov, skupno je bilo prijavljenih okrog 100 udeležencev. Na posvetu smo spregovorili o aktualnih mednarodnih in domačih vidikih priznavanja izobraževanja, izzivih globalizacije na področju priznavanja visokošolskih kvalifikacij in zagotavljanja kakovosti ter prenesli informacije iz izrednega zasedanja Odbora Lizbonske konvencije za priznavanje na temo begunske problematike. Prezentacije in dnevni red...

 

 

    

 

 

 

 

 

Odbor Lizbonske konvencije - Strasbourg 13. 11. - 14. 11. 2017

V Strasbourgu je potekalo izredno zasedanje Odbora Lizbonske konvencije (v nadaljevanju besedila: LK) za priznavanje kvalifikacij. Po zadnjih podatkih monitoringa o implementaciji člena VII konvencije iz leta 2015  je le tretjina držav podpisnic konvencije implementirala postopke za priznavanje kvalifikacij beguncem, ki izobraževanja ne morejo dokazati z dokumenti. Stanje od februarja 2016, ko  je  bila v Parizu sprejeta "izjava" o zavezi držav, da implementirajo določbo v nacionalno zakonodajo in naredijo korake v to smer do konca leta 2018, se ni kaj bistveno spremenilo, kar je eden osnovnih razlogov za sklic izredne seje LK.

 

26. 10. 2017

V četrtek, 26. 10. 2017, smo se v prostorih EUROPASS/Centra za poklicno izobraževanje srečali predstavniki mrež EU. V Sloveniji delujejo različne mreže in kontaktne točke Evropske komisije, ki so v pomoč uporabnikom z informacijami in svetovanjem o pravicah in možnostih v EU na različnih področjih: izobraževanje, zaposlovanje, raziskovanje, praksa, pripravništvo, podjetništvo, pravice potrošnikov, uveljavljanje posameznih možnosti in pravic posameznikov, razpisi ipd,

Tovrstna srečanja so izjemno koristna, saj le preko povezovanja in sodelovanja v in med posameznimi kontaktnimi točkami lahko končni uporabnik dobi ustrezno informacijo. Mrežo ENIC-NARIC sva zastopali dve predstavnici.

Več o posameznih mrežah EU: https://ec.europa.eu/slovenia/services/national-contact-points_sl

 

   

 

 

 

    

 

19. 10. 2017

V Zagrebu je bila dne 19. oktobra 2017 izvedena 4. regionalna konferenca ENIC in NARIC centrov na temo: Pomen zagotavljanja kvalitete na področju visokega šolstva pri priznavanju visokošolskih kvalifikacij. Konferenco je organizirala Agencija za visoko šolstvo Republike Hrvaške (AZVO).

Regionalne konference se že tradicionalno organizirajo v eni izmed držav zahodnega Balkana. Letos so se konference udeležili predstavniki držav iz Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine in Črne Gore.

    

 

 

2. - 3. 10. 2017

Predstavnik ENIC-NARIC centra se je dne 2. in 3. 10. 2017 udeležil šestega srečanja EHEA BFUG WG2 »Implementation«, ki je potekal v organizaciji BFUG Secretariat na Prehrambeno-Biotehnološki fakulteti v Zagrebu. Poleg predstavnika Slovenije so se srečanja udeležili še predstavniki nekaterih drugih evropskih držav ter organizacij (Albanija, Armenija, Avstrija, Belgija, Grčija, Hrvaška, Danska, Francija, Gruzija, Madžarska, Poljska, Slovenija, Švedska, Velika Britanija, ESU, EI/ETUCE, ENQA, EQAR, EU Commision, in EUA).

 

Namen delovne skupine EHEA BFUG WG2 je implementacija skupnih dogovorjenih ciljev v EHEA (Yerevan Communique), glavni namen srečanja pa je bil pregled in razprava o predlogu zaključnega poročila po posameznih poglavjih (refleksija koncepta implementacije, vključitev short cycle kvalifikacij v QF EHEA, socialna dimenzija, zagotavljanje kakovosti, mobilnost in internacionalizacija, priznavanje izobraževanja, zaposljivost) s posebno pozornostjo na oblikovanju priporočil.

 

25. 6. - 27. 6. 2017

24st Joint Meeting of the ENIC and NARIC Networks

Sestanek je redno vsako letno srečanje obeh mrež informacijskih centrov za priznavanje ENIC in NARIC, na katerem zaposleni v mreži dobimo pomembne informacije in poročila ter načrte za delo, spregovorimo o pomembnih vprašanjih, ki se nanašajo na priznavanje izobraževanja, informacijah o šolskih sistemih in kvalifikacijah, pridobljenih v okviru šolskih sistemov ter drugih aktivnostih, ki so povezana s priznavanjem oz. vrednotenjem izobraževanja.

Po letnem srečanju je potekal še delovni sestanek za projekt Erasmus+ PARADIGM, v katerega je vključena tudi Slovenija kot partnerska država.

  

 

12. - 13. 6. 2017

Predstavnica ENIC-NARIC centra se je kot opazovalka udeležila ocenjevanja kvalifikacij beguncev, ki svojega izobraževanja ne morejo dokazati z (zadostnimi) dokumenti z namenom izdaje European Qualifications Passport for Refugees (EQPR). Lizbonska konvencija o priznavanju kvalifikacij v evropski regiji določa, da mora vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojega izobraževalnega sistema in ustavnih, zakonskih ter podzakonskih določb oblikovati take postopke, da lahko kar se da pravično in hitro oceni, ali begunci, osebe s podobnim položajem in razseljene osebe izpolnjujejo ustrezne pogoje za sprejem ali nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu ali za zaposlitev, tudi če kvalifikacij, pridobljenih v eni od pogodbenic, ni mogoče dokazati z dokumenti.

Za uresničevanje navedene določbe je Svet Evrope podprl pilotni projekt z namenom iskanja več-nacionalnega pristopa za pravično ovrednotenje kvalifikacij beguncem, temelječ na razpoložljivi dokumentaciji in strukturiranem intervjuju  o izobraževalnem ozadju. Postopek ovrednotenja se zaključi z izdajo  EQPR. Dokument vsebuje tudi informacije o delovnih izkušnjah in znanju jezikov. EQPR ni pravi potni list. Ni nadomestek listin o izobraževanju ali dokumenta za izdajanje istovetnosti. Ne daje avtomatično dostopa do izobraževanja ali zaposlovanja in ni formalni akt o priznavanju.

Navedeno srečanje je bilo že drugo v sodelovanju grškega Ministrstva za izobraževanje, znanost in verske zadeve ter izkušenih svetovalcev ENIC-NARIC centrov. V celotnem tednu so bili izvedeni intervjuji z 43 azilanti, begunci oziroma prosilci za mednarodno zaščito v Grčiji, izdanih je bilo 38 EQPR.

Več: https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications

 

20. - 21. 3. 2017

Predstavnik ENIC-NARIC centra se je udeležil petega srečanja EHEA BFUG WG2 »Implementation«, ki je potekal v organizaciji BFUG Secretariat na Dunaju  20.-21. marca 2017. Poleg predstavnika Slovenije so se srečanja udeležili še predstavniki štirinajstih evropskih držav ter organizacij (BDA/Bussines Europe, GAC- German Accreditation Council, ESU, ETUCE, ENQA, EQAR, EU Commision in EUA).

 

Namen in/ali rezultat dela skupine Working Group on Implementation je zagotavljanje podpore državam članicam pri implementaciji dogovorjenih ciljev na nacionalni in institucionalni ravni. Skupina bo koordinirala program dogodkov, kot so konference, seminarji, delavnice, peer-learning, itd., z namenom izmenjave dobrih praks med državami. Dogodki so predlagani in bodo organizirani s strani različnih držav. Te aktivnosti bodo lahko razvile predloge različnih politik in bodo ciljale na zagotavljanje podpore državam, da bodo dosegle implementacijo dogovorjenih ključnih ciljev znotraj EHEA.

 

16. 2. 2017

V okviru delovne skupine BFUG WG2 on Implementation, je ENIC-NARIC center Slovenija dne 16. 2. 2017 organiziral delavnico na temo avtomatičnega priznavanja, ki je ena izmed mnogih tem oziroma področij, s katerimi se omenjena delovna skupina ukvarja.
Tema delavnice je bilo sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na področju avtomatičnega priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja na študijskih programih prve stopnje (dostop do visokošolskega izobraževanja), kot poskus (pilot) ali bi bilo v praksi mogoče izvesti avtomatično priznavanje mature med dvema izbranima univerzama obeh držav za dostop do visokošolskega izobraževanja.

 

23. 12. 2016

ENIC-NARIC center Slovenije objavlja neuradni prevod priročnika: EVROPSKI PRIROČNIK O PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA ZA VISOKOŠOLSKE INSTITUCIJE. Gre za praktične smernice za zagotavljanje pravičnega in fleksibilnega priznavanja kvalifikacij za ocenjevalce kvalifikacij in zaposlene v vpisnih službah.

 

Priročnik je namenjen kot pomoč ocenjevalcem kvalifikacij in zaposlenim v vpisnih službah v visokošolskih institucijah za izvajanje priznavanja izobraževanja v skladu z Lizbonsko konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (v nadaljevanju: LRC), ki je pravni okvir za priznavanje izobraževanja v evropski regiji. Namenjen je predvsem za priznavanje za namen dostopa do nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih institucijah.

 

Uporabniki priročnika so lahko že izkušeni ocenjevalci, kot tudi začetniki. Uporablja se lahko za različne namene, na primer kot hiter vodnik in uvod v temeljne koncepte priznavanja izobraževanja ali kot orodje za usposabljanje.

Zaposlene v vpisnih službah in ocenjevalce kvalifikacij vodi skozi vse postopke priznavanja na institucionalni ravni, posamezne faze v postopku pa dopolnjuje s primeri in priporočili.

 

16. 11. 2016

V sredo, dne 16. 11. 2016 je potekala 3. regionalna konferenca ENIC-NARIC centrov, ki jo je organiziral ENIC-NARIC center Slovenije.

   

 

12. 7. 2016

Dne 12. 7. 2016 se je pričel uporabljati Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij(Uradni list RS, št. 104/2015) - v nadaljevanju ZSOK. V zvezi s tem obveščamo bodoče stranke, ki bodo vložile vlogo za vrednotenje izobraževanja na podlagi slovenske listine o izobraževanju, ki so bile izdane pred uveljavitvijo ZSOK, da so oproščene plačila stroškov za vrednotenje izobraževanja. Sem sodijo slovenske listine o izobraževanju (diplome, spričevala, priloge k diplomi…), iz katerih še ni razvidna informacija o ravni izobraževanja po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) ali evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

 

19. 6. - 21. 6. 2016; 23. srečanje ENIC in NARIC mrež v Amsterdamu, Nizozemska

ENIC-NARIC Slovenije se je udeležil že 23. srečanja Enic in Naric mrež, ki je letošnje leto potekalo v Amsterdamu, na  Nizozemskem. 
Sestanek je redno vsako letno srečanje obeh mrež informacijskih centrov za priznavanje ENIC in NARIC, na katerem se spregovori o pomembnih vprašanjih, ki se nanašajo na priznavanje izobraževanja, informacijah o šolskih sistemih in kvalifikacijah, pridobljenih v okviru šolskih sistemov, o sedanjih in prihodnjih izzivih v priznavanju ter o programu dela za prihodnje obdobje. Osrednja tema letošnjega srečanja je bila begunska kriza in v povezavi s tem izzivi pri priznavanju kvalifikacij beguncev z nezadostno dokumentacijo in dokazili.

Pred letnim srečanjem je bil sklican tudi sestanek za projekt Evropske komisije, Erasmus + -  PARADIGMS, katerega koordinira Nizozemska in v katerem je Slovenija partnerska država. Cilj projekta, katerega delo je organizirano okrog dveh centrov znanja, ki se ukvarjata z dvema različnima tematikama, z avtomatičnim priznavanjem in z vrednotenjem alternativnih oblik znanja ter ocenjevanjem kompetenc posameznika, je razvoj priporočil za izvajanje avtomatičnega priznavanja in poiskati ustrezen format za ocenjevanje posameznikovih kompetenc.

 

29. 2. - 1. 3. 2016

29. februarja 2016 je na sedežu UNESCO potekalo sedmo zasedanje odbora Lizbonske konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, 1.3. pa konferenca

»RECOGNITION OF QUALIFICATION HELD BY REFUGEES, DISPLACED PERSONS AND PERSONS IN A REFUGEE-LIKE SITUATION«.

 

Osrednja tema obeh dogodkov v Parizu je implementacija načel Lizbonske konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Lisbon Recognition Convention – v nadaljevanju konvencija) v pravni red držav podpisnic.

 

Konvencija, ki jo je ratificiralo 53 držav, med njimi tudi Slovenija, je temeljni pravni mednarodni akt, v katerem so določeni standardi in principi priznavanja kvalifikacij.

V VII. členu konvencija zavezuje države podpisnice, da v nacionalni zakonodaji uredijo fleksibilnost priznavanja kvalifikacij beguncem in ljudem v podobni situaciji, kar pomeni, da je v okviru zakonodaje potrebno prilagoditi postopke obravnavanja kvalifikacij beguncev za dostop do (visokošolskih) izobraževalnih programov in na trg dela tudi v primeru, da izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti.

 

Namen dogodkov je informiranje različnih deležnikov, vladnih predstavnikov, izobraževalnih institucij, ENIC-NARIC mreže in posameznih nacionalnih informacijskih

centrov, mednarodnih organizacij, študentov in drugih s strani Evropske komisije, Sveta Evrope in odbora konvencije.

Predstavljeni sta bili analizi dveh raziskav, ki sta ju med podpisnicami konvencije izvedla Odbor Lizbonske konvencije (Monitoring implementacije konvencije) in Svet Evrope (Migrantska kriza – vprašalnik vsem nacionalnim centrom ENIC-NARIC).

 

Poročilo in dogovori bodo objavljeni, ko jih posredujeta odbor konvencije in Svet Evrope/Unesco.

   

 

 

 

 

3. 2. 2016

Predstavnici ENIC-NARIC centra sta 25. članski delegaciji iz Republike Srbije predstavili postopek vrednotenja izobraževanja. Delegacijo so gostili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.  Več...

                                                         

 

1. 2. - 5. 2. 2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino , socialne zadeve in enake možnosti, s Centrom RS za poklicno izobraževanje, centrom ENIC-NARIC ter z Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije vabi na delovna srečanja svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol. Več... Gradivo...

 

21. 1. 2016

 

Predstavnica ENIC-NARIC centra se je udeležila priprav na prijavo skupnega projekta v okviru Erasmus+ Quality Assured Automatic Recognition of Foreign Higher Education Qualifications (QUASAR), kjer je glavni koordinator Republika Hrvaška. Priprave na projekt so se odvijale v Zagrebu.

    

 

 

2. 12. 2015

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, številka 91/30.11.2015 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Dopis z informacijo

 

5. - 6. 11. 2015

Predstavnica ENIC-NARIC centra se je aktivno udeležila seminarja “ERI SEE seminar on removing obstacles to recognition of qualifications", ki se je v organizaciji Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške v sodelovanju z Education Reform Initiative of South Eastern Europe (ERI SEE) in Regional Cooperation Council, odvijal 5. in 6. novembra v Zagrebu. Glavna tema seminarja je bila: odstranjevanje ovir pri priznavanju akademskih kvalifikacij v regiji.

 

 

 

 

21. -22. 10. 2015

V organizaciji Centra za informiranje in priznavanje visokošolskih kvalifikacij (CIP) je 21. in 22. oktobra v Mostarju potekala druga regionalna konferenca ENIC-NARIC centrov. Konference so se udeležili predstavniki nacionalnih informacijskih centrov Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije ter visokošolskih institucij Bosne in Hercegovine.

Predstavniki CIP so predstavili izdani priročnik in nova priporočila o priznavanju tujih visokošolskih kvalifikacij, pridobljenih s čezmejnim izobraževanjem in z izobraževanjem v skupnih visokošolskih programih. Razprava se je odvijala na teme priznavanja visokošolskih kvalifikacij, postopka vpisa v visokošolsko izobraževanje, transnacionalnega izobraževanja, nekdanjega višješolskega izobraževanja in nacionalnega ter evropskega kvalifikacijskega okvirja, in drugih različnih problemov z vidika posameznih kantonov.

Predstavnici Slovenije sta predstavili izkušnje in prakse priznavanja v Sloveniji, vključenost v projekte in možnosti za sodelovanje v regiji.

V zaključnem delu konference so bili oblikovani zaključki.

 

 

 

 

 

 

 

20. 10. 2015

Legalizacija listin o izobraževanju v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 

ENIC-NARIC center je prejel kar nekaj vprašanj v zvezi z legalizacijo listin o izobraževanju v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji. Ugotavljamo tudi, da se pojavljajo različna tolmačenja glede zahtev po legalizaciji v skladu z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o odpravi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin, tako imenovan žig Apostille, v povezavi z dvostranskimi pogodbami med Slovenijo in nekaterimi državami o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah. Zaradi navedenih razlogov se je ENIC-NARIC center z dopisom obrnil na Ministrstvo za pravosodje (MP). Na podlagi odgovora, ki smo ga prejeli dne 6.10.2015, vam podajamo sledeče mnenje in informacije...Več

 

 

SEJEM ŠTIPENDIJ IN VISOKEGA ŠOLSTVA

                                     

13. 10. 2015 se je v Zagrebu odvil sedaj že tradicionalni Sejem štipendij in visokega šolstva. Tokrat je kot država partnerica sejma nastopila Slovenija. Sejem se je odvil v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice v Zagrebu.

Dne 15. 10. 2015 se je sejem preselil še v Reko in sicer v prostore Univerze v Reki - Univerzitetni oddelek.

 

1.-2. 10. 2015

Predstavnik ENIC-NARIC centra se je udeležil 7. Praškega foruma, ki je potekal na pobudo Sveta Evrope in ob sodelovanju Ministrstva za izobraževanje, mladino in šport Republike Češke, Karlove univerze ter Pedagoške fakultete (članica Karlove univerze) v Pragi v času od 1. do 2. oktobra 2015.

Glavni namen srečanja udeležencev 7. foruma je bila vzpostavitev in nadgradnja vseevropske platforme za izmenjavo informacij in dobre prakse na področju etike, transparentnosti in integritete v izobraževanju s posebnim poudarkom na boju proti korupciji in goljufijam (plagiatorstvo in ponarejanje listin) na področju izobraževanja in raziskav.

 

 

20. 8. 201

Sprejet je posodobljeni ECTS vodnik (revised ECTS Users' guide).

 

Vodnik ponuja smernice za implementacijo ECTS, ki bodo v pomoč študentom, akademskemu in administrativnemu osebju v visokošolskih ustanovah, kot tudi delodajalcem, ponudnikom izobraževanja in drugim zainteresiranim skupinam.

Spremenjeni vodnik upošteva nedavni razvoj dogodkov v bolonjskem procesu, vse večjo uporabo učnih izidov, konsolidacijo vseživljenjskega učenja in razvoj novih načinov učenja in poučevanja. Vodnik vključuje poseben poudarek na oblikovanju in izvajanju programa ter gradi na izkušnjah visokošolskih zavodov pri uporabi načel ECTS v akademski praksi in za učno mobilnost.

 

 

 

 

 

24. 6. 2015

ENIC-NARIC center Slovenije je v Oslu dne 24. 6. 2015 skupaj z norveškim ekspertom izvedel zunanjo evalvacijo norveškega NOKUT-a. Evalvacija je bila uspešno izvedena v skladu z zastavljenimi cilji. Poročilo o oceni bo pripravljeno v dveh mesecih.

 

             

 

 

15. 6. 2015 Zunanja evalvacija (Peer-review)

Na ENIC-NARIC centru je dne 15. 6. 2015 potekala zunanja evalvacija centra s strani ENIC Ukrajine. Poleg dveh predstavnic iz Ukrajine je bila del ocenjevalne skupine tudi nacionalna ekspertinja s področja kakovosti v visokem šolstvu, dr. Alenka Braček Lalić. Evalvacija je bila uspešno izvedena v skladu z zastavljenimi cilji.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

22. srečanje ENIC in NARIC mrež v Avstriji, Bregenz

ENIC-NARIC Slovenije se je udeležil že 22. srečanja Enic in Naric mrež, ki je letošnje leto potekalo v Bregenzu v Avstriji 7.6.-9.6.2015.
Sestanek je redno vsako letno srečanje obeh mrež informacijskih centrov za priznavanje ENIC in NARIC, na katerem se spregovori o pomembnih vprašanjih, ki se nanašajo na priznavanje izobraževanja, informacijah o šolskih sistemih in kvalifikacijah, pridobljenih v okviru šolskih sistemov ter drugih aktivnosti, ki so povezana s priznavanjem, o sedanjih in prihodnjih izzivih v priznavanju, programu dela za prihodnje obdobje. Na srečanju se je odvilo 19 delavnic, v eni izmed njih je aktivno sodeloval tudi slovenski Enic-Naric center.

 

Pred in po letnem srečanju sta sklicana tudi sestanka za dva projekta Evropske komisije, Erasmus +, v katerih Slovenija sodeluje kot partnerska država. Italija koordinira projekt SCAN-D (Samples&Copies of Academic National Diplomas), zbiranje vzorcev diplom za vzpostavitev skupne baze za lažje prepoznavanje visokošolskih diplom v mednarodnem okolju. Nizozemska koordinira projekt Square (System of Quality Assurance for the Recognition Networks), v okviru katerega potekajo zunanje presoje kakovosti posameznih nacionalnih informacijskih centrov.

 

Projekt Square 

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Komisije v okviru programa Erasmus+, koordinira ga nizozemska organizacija za mednarodno sodelovanje v visokem šolstvu Nuffic.

Cilj projekta je nadaljnji razvoj sistema zagotavljanja kakovosti ENIC-NARIC mreže in njenih nacionalnih centrov, ki temelji na predpisanih mednarodnih standardih in priporočilih, zapisanih v Lizbonski konvenciji o priznavanju (Slovenija tudi podpisnica).

Za namen projekta partnerske države izdelajo tipologijo svojih centrov ter izvedejo samoevalvacijo nacionalnega centra ter upoštevanja predpisanih standardov. V naslednji fazi bo potekala medsebojna zunanja evalvacija. Zunanjo strokovno presojo slovenskega Enic-Naric centra bodo izvedli eksperti iz Ukrajine (ukrajinski Enic center) in slovenski ekspert za zagotavljanje kakovosti.

Obisk Ukrajine v Sloveniji je napovedan za 15.6.2015. Slovenski center bo izvedel zunanjo strokovno presojo norveškega centra na Agenciji za kakovost visokega šolstva NOKUT skupaj z norveškim ekspertom za zagotavljanje kakvost v Oslu dne 24.6.2015.

 

20. 11. 2014

Namen in pomen skupnih študijskih programov...Več

 

 

23. 10. 2014

Predavanje na temo "Študij v tujini"...Več 

 

7. 10. 2014

NACIONALNI POSVET V VISOKEM ŠOLSTVU:  PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA

 

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta organizirala nacionalni posvet v visokem šolstvu, ki je potekal na Brdu pri Kranju. Tema letošnjega posveta je bila priznavanje izobraževanja.

 

Nacionalni posvet je bil namenjen visokošolskim zavodom (pooblaščenim osebam za postopke priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in vodstvu visokošolskih zavodov), predstavnikom Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu ter drugim predstavnikom zainteresirane javnosti.

 

Na dogodku sta sodelovala tudi dva tuja eksperta s področja priznavanja izobraževanja in drugih povezanih vsebin, ki so bile uvodoma predstavljene v prvem delu posveta. V drugem delu posveta je bilo organizirano delo po skupinah.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

EAR (European Area of Recognition) MANUAL je orodje za implementacijo priznavanja, zbirka navodil in dobrih praks, združena v praktična navodila in priporočila o priznavanju. V priročniku iz leta 2012, ki je namenjen poenotenju prakse priznavanja in vrednotenja v ENIC-NARIC nacionalnih centrih, so zbrani vsi principi Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij ter dobre prakse in primeri.

Priročnik so priporočili v uporabo tudi ministri za visoko šolstvo na zadnjem skupnem zasedanju v Bukarešti 2012.

Iz EAR Manual se je konec leta 2013 oblikoval še poseben EAR manual HEI, namenjen visokošolskim institucijam za postopke priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Cilj obeh priročnikov so osnovni skupni standardi in priporočila ter možnost poenotenja in poenostavitve prakse priznavanja. Oba priročnika vsebujeta dragocena priporočila, navodila in smernice ter zbirko primerov dobre prakse.

 

 

 

 

EAR HEI's MANUAL

Je neposredni in praktični odgovor na izzive in pričakovanja različnih deležnikov po vsem svetu in je namenjen prav osebam na visokošolskih institucijah, ki vodijo postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na slovenskih izobraževalnih institucijah. V njegovo nastajanje je bilo poleg strokovne skupine strokovnjakov iz področja priznavanja izobraževanja vključenih 450 visokošolskih institucij po vsem svetu. Preko raziskave med vpisno-prijavnimi službami je vprašalnik izpolnilo tudi 6 slovenskih zavodov.

Priročnik je spodbuda visokošolskim zavodom, da postopke priznavanja vključijo v njihove notranje in zunanje postopke zagotavljanja kakovosti.

Prvi del zagotavlja boljše razumevanje principa priznavanja ter predstavlja 5 dejavnikov, ki morajo biti upoštevani v postopkih priznavanja izobraževanja. Drugi del predstavlja kronološko zaporedje vidikov v procesu priznavanja in tretji del predstavlja praktične primere priznavanja izobraževanja ter priporočila, ki naj bi se upoštevala pri tem. V priročniku so sistematično navedeni tudi uporabni viri, ki so lahko uporabljeni v postopku. 

 

 

 

1. 6. 2014;

Obveščamo vas, da od 1.6.2014 z iztekom veljavnosti prehodne določbe novele Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 109/2012, ENIC-NARIC center Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) ne sprejema več vlog za ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov oziroma naslovov s slovenskimi.

 

Na spletni strani ministrstva je o navedenem objavljena informacija za stranke, ki jih bomo v primeru, da v Republiki Sloveniji želijo opravljati reguliran poklic, napotili po informacije na resorno ministrstvo, ki regulira posamezen poklic.

 

V skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 9711, 109/12)  ENIC-NARIC center izdaja mnenja v postopku vrednotenja izobraževanja. Več o vrednotenju izobraževanja je mogoče najti na spletni povezavi.

 

10. 2. 2014;

Obvestilo glede umeščanja starih (predbolonjskih) študijskih programov v nov (bolonjski) visokošolski sistem izobraževanja - Bosna in Hercegovina. Več...

 

 

 

19. 12. 2013;

Študijski obisk predstavnikov Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblastu visokog obrazovanja iz Bosne in Hercegovine.

 

december 2013

Evropsko leto državljanov (ELD) - poročilo 2013

 

Europe Direct Gorenjska - ponazoritev informacijskih mrež EU v kratkem predstavitvenem videu

 

Prva zaposlitev EURES

Tvoja prva zaposlitev EURES je program poklicne mobilnosti, ki mladim Evropejcem pomaga pri iskanju dela v drugih državah EU. Več... Tudi Zavod za zaposlovanje je pripravil dodatne informacije o programu v okviru svojih spletnih strani.

 

19. - 20. 6. 2013

V Novem Sadu je potekala konferenca "Inaugural meeting of the Regional Pathfinder Group". Na konferenci je predstavnica ENIC-NARIC Slovenije predstavila postopek vrednotenja izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

16. - 18. 6. 2013

V Splitu na Hrvaškem je potekalo 20. srečanje ENIC-NARIC mrež, katerega so se udeležili tudi predstavniki ENIC-NARIC Slovenije. Več...

 

7. 5. 2013;

Na Univezi v Ljubljani je potekal "Posvet o priznavanju tujega izobraževanja zaradi nadaljevanja izobraževanja v visokošolskih študijskih programih na Univerzi v Ljubljani". Več... 

 

 

Leto 2013 je EVROPSKO LETO DRŽAVLJANOV

 

 

 

28. 3. 2013;

Na Gospodarski zbornici Slovenije, Podjetniško trgovski zbornici je 28. marca 2013 potekal posvet "Kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU?". Na posvetu so bile v panelu Človeški vidik in predstavitev podpornih mrež predstavljene mreže ENIC-NARIC center, SOLVIT-Mreža za neformalno reševanje težav na področju notranjega trga in Your Europe Advice - Tvoja Evropa - nasveti. Za namen posveta je bila izdana posebna številka revije veter, v kateri so predstavljeni vsi govorniki na posvetu. Več...

 

1. 3. 2013;

Vodja ENIC-NARIC centra mag. Alenka Lisec je bila gostja v oddaji Slovenci Evropejci. Posnetek oddaje si lahko ogledate...

 

10. - 11. 1. 2013;

Predstavniki slovenskega ENIC NARIC centra so se odzvali na povabilo Agencije za znanost in visoko izobraževanje, hrvaškega ENIC NARIC centra in se tako sestali na dvodnevnem delovnem srečanju v Zagrebu. Več...

 

13. 2. 2013;

Na EURES srečanju obmejnih regij Slovenija - Hrvaška v Novem mestu, je vodja ENIC-NARIC centra Slovenije mag. Alenka Lisec predstavila izobraževalni sistem ter priznavanje in vrednotenje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

 

3. 1. 2013;

Dne 31. 12. 2012 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

 

22. 10. 2012; Sprememba Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, popr. 97/11)

Z dnem 17.12.2012 se iztekajo prehodne določbe Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v skladu s katerimi osebe s tujo listino o izobraževanju pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport še lahko vložijo vlogo za ugotavljanje enakovrednosti tujega naziva oz. naslova s slovenskim nazivom poklicne oz. strokovne izobrazbe ali strokovnim oziroma znanstvenim naslovom za namen zaposlovanja v tistih reguliranih poklicih, za katere področni predpis pristojnih ministrstev to zahteva.

 

Namen enoletnega prehodnega obdobja je bilo, da se predpisi, ki v Republiki Sloveniji določajo pogoje za opravljanje reguliranih poklicev, uskladijo s spremembami na področju priznavanja in vrednotenja izobraževanja. Ugotavljamo, da se je za nekatera področja zakonodaja ustrezno prilagodila, v večini primerov pa ne, zato bo prišlo do neusklajenosti posameznih določb, ki urejajo regulirane poklice.

 

V predlogu zakona se podaljšuje obdobje, ko se še lahko vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. S prehodnimi določbami je bilo določeno obdobje, ko je bilo postopke še mogoče izvajati do 16.12.2012, s predlogom spremembe pa se prehodno obdobje podaljšuje do 1. 6. 2014.

 

18. - 19. 10 2012

Na Malti je potekala končna konferenca: BRIDGE - Best Recognition Instruments for the Dialogue between Global Experts, katere se je udeležila predstavnica ENIC-NARIC centra Slovenije.

 

4. - 5. 10. 2012

V kraju Kjustendil v Republiki Bolgariji je potekala Regionalna konference ENIC-NARIC centrov, katere sta se udeležila tudi predstavnika ENIC-NARIC centra Slovenije.

 

17. 6. 2012 - 19. 6. 2012

V Toledu v Španiji je potekalo 19. srečanje ENIC-NARIC mrež, katerega se je udeležila tudi predstavnica ENIC-NARIC Slovenije.

 

9. 5. 2012

ENIC-NARIC center se je udeležil sejemske predstavitve mrež Evropske komisije v okviru šotora kampanje Mladi in mobilnost, ki je potekala 9. 5. 2012 od 9:30 - 17:00 ure na trgu Leona Štuklja v Mariboru.

 

31. 1. 2012

IZVEDENI SEMINARJI O PREDSTAVITVI NOVEGA ZAKONA O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA

Oktobra 2011 je Državni zbor sprejel Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki se je pričel uporabljati 17. 12. 2011. Z namenom dobrega razumevanja in prenosa predpisa v prakso, se je ENIC-NARIC center Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) odločil, da pripravi seminarje za vse tiste, ki zakon neposredno uporabljajo pri svojem delu, kot za tiste, ki pri svojem delu upoštevajo mnenja o izobraževanju, ki jih ENIC-NARIC center izdaja. Najprej je ministrstvo dne 10. 1. 2012 z novostmi zakonodaje seznanilo pooblaščene osebe za vodenje postopkov pri Ljudskih univerzah in drugih zasebnih izobraževalnih organizacijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, in izvajajo postopke priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji. Sledil je seminar za pooblaščene osebe višjih strokovnih šol, ki je bil izveden 12. 1. 2012. Na Univerzi v Ljubljani je bil 19. januarja izveden seminar za pooblaščene osebe za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih. V okviru delovnih srečanj svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol v organizaciji Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje so bile od 24. do 27. januarja izvedene predstavitve za svetovalne delavce ter pooblaščene osebe za vodenje postopkov priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja za osnovne in srednje šole. Na seminarjih so bile predstavljenje tako novosti predpisov, kot druge koristne informacije (npr. o izobraževalnih sistemih drugih držav, pomembnih spletnih straneh, idr.), ki jih lahko pri svojem delu koristno uporabijo.

Na ministrstvu je bila 17. januarja izvedena predstavitev tudi za člane ugovorne komisije v postopkih vrednotenja izobraževanja.

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo je bil 18. januarja na Upravni akademiji izveden seminar za zaposlene v kadrovskih službah ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb. Odziv je bil nad pričakovanji, zato je bil seminar izveden dvakrat. Organizator je tovrstne predstavitve novih zakonov pozdravil in izrekel zahvalo Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dobro sodelovanje in odzivnost.

V kratkem bo ministrstvo oz. ENIC-NARIC center izvedel še seminarje za pooblaščene osebe članic Univerze Maribor, Univerze na Primorskem ter za samostojne visokošolske zavode.

Pisne odgovore na vprašanja, ki so se na seminarjih pojavila kot najpogostejša, bo ENIC-NARIC center objavil na spletnih straneh MVZT, ENIC-NARIC centra v rubriki Pogosta vprašanja z namenom, da bodo lahko v pomoč tudi tistim, ki se seminarjev niso udeležili.

  

9. 1. 2012

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ENIC-NARIC center obvešča, da v mesecu januarju in februarju pripravlja seminarje na katerih bo predstavilo nov Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in izvedlo delavnice na temo priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Več…

 

20. 12. 2011

Obvestilo glede ugotavljanja enakovrednosti

 

17. 12. 2011

Dne 2. 11. 2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja - ZVPI (Ur. l. RS št. 87/2011 in 97/2011). Zakon je začel veljati dne 17. 11. 2011, uporabljati pa se je začel dne 17. 12. 2011. Z dnem 17.12.2011 se je v skladu z novim zakonom in s spremembo Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MVZT Sektor za priznavanje izobraževanja preimenoval v ENIC-NARIC center, ki še vedno deluje v okviru Direktorata za visoko šolstvo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. ENIC-NARIC center je organ vrednotenja izobraževanja in opravlja ostale naloge informacijskega nacionalnega centra.

 

16. 12. 2011

Dne 16. 11. 2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 103/11).

 

14. 12. 2011

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ENIC-NARIC center obvešča, da prenavlja svoje spletne strani v skladu z novim Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Opravičujemo se za morebitne težave. Za vse informacije smo vam na voljo tudi po telefonu…

 

8. 11. 2011

Dne 8.11.2011 je MVZT na Srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva v Portorožu predstavilo novosti Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki so v povezavi z vključevanjem šoloobveznih otrok s tujimi listinami v slovenske osnovne šole. Več...

 

2. 11. 2011

Dne 2. 11. 2011 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja - ZVPI (Ur. l. RS št. 87/2011 in 97/2011). Zakon je začel veljati dne 17. 11. 2011, uporabljati pa se začne dne 17. 12. 2011. Več...

 

Zaradi olajšanja postopkov vrednotenja izobraževanja in pravičnejše obravnave tujega izobraževanja je osnovni namen tega zakona sprememba dosedanje ureditve sistema priznavanja in vrednotenja izobraževanja. Po zakonu se izda mnenje o tujem izobraževanju, medtem ko ni več upravnega postopka, v katerem se tuje izobraževanje uvršča ali enači s slovenskim. Zakon namreč teži k pravičnejši obravnavi tujega izobraževanja v skladu s Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij. Olajšal bo tudi postopek za vlagatelje, saj odpravlja administrativne in postopkovne ovire. MVZT z novim zakonom prehaja od koncepta priznavanja tujega izobraževanja in ugotavljanja enakovrednosti h konceptu sprejemanja izobraževanja z izdajo mnenja o tujem izobraževanju in primerljivosti s slovenskim izobraževanjem. Gre torej za sprejemanje že pridobljenih pravic z zaključenim izobraževanjem v tujini.

 

Zakon sledi sodobnim trendom poštenega priznavanja (fair recognition) in se osredotoča na morebitne bistvene razlike med izvorno izobrazbo in primerljivo izobrazbo v državi, v kateri prosilec želi uveljavljati svojo izobrazbo.

 

 

18. 10. - 20. 10. 2011

12. Študentska arena je potekala od 18.10. do 20.10.2011 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Šlo je za največjo izobraževalno - sejemsko prireditev za mlade v Sloveniji, ki v začetku študijskega leta na enem mestu ponudi številne aktivnosti v okviru naslednjih tematskih sklopov:

IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDIJ DOMA IN V TUJINI, ZAPOSLITEV, MEDNARODNO SODELOVANJE, AKTUALNO DRUŽBENO-POLITIČNO DOGAJANJE, KULTURA, PROSTI ČAS.

Na prireditvi je sodelovalo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za priznavanje, ENIC-NARIC center Slovenija.

 

10. 10. - 13. 10. 2011

Študijski obisk delegacije iz Republike Črne Gore;

Štiridnevni študijski obisk črnogorske delegacije na MVZT, v Sektorju za priznavanje izobraževanja, se je dne 13.10.2011, zaključil. Obisk je bil organiziran na pobudo Evropske komisije, organizacije Taiex, ki zagotavlja podporo državam, ki se vključujejo v EU, pri pripravi in uveljavljanju EU zakonodaje. Predlagan je bil študijski obisk v Sloveniji. Izpolnili smo postavljene ciljie študijskega obiska v celoti in glede na odzive še več od tega. Evropski komisiji -Taiexu bo poslano podrobno poročilo z zaključki in predlogi za nadaljnje sodelovanje.

Iskrena hvala gostom iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter vsem sodelavcem ministrstva, ki ste sodelovali kot udeleženci s predstavitvami in vključevanjem v razprave. Hvala Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem za prisrčen sprejem naših gostov ter predstavitev organizacije in poslanstva univerz. Posebej gre zahvala organizatorjem, sodelavcem iz Sektorja za priznavanje izobraževanja in Splošne službe, ki so poskrbeli za brezhibno organizacijo dogodka ter drobne pozornosti v samem programu, da smo se lahko izkazali kot dobri gostitelji.

 

29. 9. - 30. 9. 2011

Predstavnika ENIC-NARIC Slovenije sta se udeležila "Prve regionalne konference ENIC centrov" v Mostarju, Bosna in Hercegovina. Več...

 

1. 9. 2011

Informacija v zvezi s pretvorbo ocen 

 

9. 8. 2011 - 15. 8. 2011

V mestu Shenzhen v Ljudski republiki Kitajski je potekal dogodek EU - kitajski forum mladih 2011, katerega se je udeležila predstavnica MVZT, Sektorja za priznavanje izobraževanja Sabina Zajc. Več...

 

4. 8. 2011

ENIC-NARIC Slovenia je pripravil poročilo za UNESCO glede priznavanja izobraževanja v visokem šolstvu. Več...

 

3. 8. 2011

Predlog Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja je v državnozborskem postopku...več 

 

25. 7. 2011

Predlog zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja je v obravnavi na Vladi Republike Slovenije. Objavljamo osnutek podzakonskega akta Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki je v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju. Več (pdf)...

 

19. 6. 2011 - 21. 6. 2011

V Varšavi na Poljskem je potekalo 18. srečanje ENIC-NARIC mrež, katerega so se udeležili tudi predstavniki ENIC-NARIC Slovenije.

 

9. 5. 2011

Na Dan Evrope dne 9. 5. 2011 se je mreža ENIC-NARIC Slovenija predstavila na sprehajališču Breg v Ljubljani. Več...

 

 

22. 3. 2011

Posvet na temo priznavanja izobraževanja

Univerza v Ljubljani je dne 25. marca organizirala posvet na temo Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, v okviru katerega je MVZT predstavil osnutek novega Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Gradivo...

 

9. 2. 2011

Transnacionalno izobraževanje - Sodba Upravnega sodišča RS

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) je prejelo pravnomočno sodbo Upravnega sodišča, v kateri je bilo odločeno v sproženem sporu v postopku priznavanja izobraževanja, na pobudo imetnice listine za pridobitev Bachelor of Arts (Hons), ki jo je podelila institucija Nottingham Trent University, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, na podlagi izvedenega izobraževalnega programa v sodelovanju z zasebnim zavodom Zavod Izobraževalno Razvojni Center v Ljubljani (v nadaljevanju: Zavod IRC).

 

Ministrstvo je z odločbo zavrnilo priznavanje zgoraj navedenega izobraževanja, ker ni bilo pridobljeno skladno s pogodbo o izobraževanju in nacionalno zakonodajo o visokem šolstvu. Upravno sodišče je tožbo stranke zavrnilo in potrdilo odločitev ministrstva. Gre za obliko transnacionalnega izobraževanja, o katerem je ministrstvo večkrat pisalo in opozarjalo bodoče študente na previdnost pri izbiti tovrstnega študija. Zavod IRC ne izpolnjuje pogojev za izvajanje javnoveljavnega visokošolskega izobraževanja. Šlo je za franšizno izvajanje visokošolskega programa na podlagi gospodarske pogodbe. Zavod IRC si ni pridobil vseh potrebnih dovoljenj za zakonito izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot je to določala osnovna pogodba in nacionalna ureditev na področju visokega šolstva. Zavod IRC ni vpisan v razvid visokošolskih zavodov Republike Slovenije, niti ni priznan v državi izvora izobraževanja. V sodbi je sodišče tudi jasno opredelilo, da se za postopek priznavanja izobraževanja ne uporabljajo direktive EU, ki se nanašajo na regulirane poklice.

 

1. 2. 2011;

MVZT pripravlja spremembe na področju priznavanja in vrednotenja tujega izobraževanja.

Bolonjski proces prenove študijskih programov in predvsem internacionalizacija področja izobraževanja ter usposabljanja zahtevajo posodobitev in poenostavitev postopkov priznavanja ter vzpostavitev javno dostopnih informacij o šolskih sistemih in značaju diplom. Pri opredeljevanju rešitev se bo poleg prakse drugih držav izhajalo iz dosedanjih izkušenj, pridobljenih ob izvajanju zakona, predvsem iz vidika olajšanja postopkov priznavanja zaradi namena zaposlovanja. Imenovana je medresorska delovna skupina za usklajevanje sprememb zakona. Objavljamo izhodišča, cilje, predloge za spremembo oziroma predvideno zakonsko ureditev. več...

 

24. 11. 2010;

Od dne 20. 11. 2010 dalje; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah - Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 50 EUR (za vlogo 25 EUR in za odločbo 25 EUR po tarifni številki 7)

Plačevanje upravne takse

Upravna taksa v vrednosti 50 EUR se lahko plača na naslednje načine:
- gotovinsko plačilo
- bančne kartice (Karanta, MasterCard, Visa, BA, Maestro)
- univerzalni plačilni nalog - UPN, kjer je potrebno navesti:
         - namen plačila: MVZT-upravna taksa za priznavanje
         - naziv in naslov prejemnika: MVZT-Državne upravne takse, Kotnikova 38, Ljubljana
         - številka računa-IBAN: SI56 0110 0100 0315 637
         - referenca: 11 32115-7111002
 -SWIFT koda-za plačilo iz tujine:  LJBASI2X Nova Ljubljanska banka d.d.

 

18. 10. 2010

Ob prehodu v novo študijsko leto opozarjamo študente na previdnost pri izbiri študija na slovenskih institucijah v sodelovanju z tujimi institucijami - Transnacionalno izobraževanje. Več...

 

19. 8. 2010

Mnenje o izvajanju študijskih programov v povezavi z 11. členom Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (v nadaljevanju besedila: ZPVI) – ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom
Glede na to, da se zaključuje prehodno obdobje in se izteka izvajanje študijskih programov, sprejetih pred 11. junijem 2004, ministrstvo podaja mnenje, ki bo v bodoče upoštevano v postopkih priznavanja izobraževanja za namen zaposlovanja v povezavi z ugotavljanjem enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom. Več...

 

30. 4. 2010

Transnacionalno izobraževanje (TNI)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 86/2009 – ZViS-G) je posebej uzakonjeno tudi transnacionalno izobraževanje in so urejene pojavne oblike tovrstnega izobraževanja, ki ga tuje visokošolske organizacije izvajajo v Sloveniji in slovenske visokošolske organizacije v tujini. Spremenila se je tudi pristojnost za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. S prvim marcem 2010 je pričela delovati Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.


Visokošolsko transnacionalno izobraževanje so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa. Visokošolsko transnacionalno izobraževanje se v Republiki Sloveniji lahko izvaja ali organizira na podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, in tujim visokošolskim zavodom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen. Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, lahko izvajajo visokošolsko transnacionalno izobraževanje v tujini na podlagi pogodbe z ustreznim visokošolskim zavodom v tujini in podeljujejo slovensko javno listino. Podrobnejše pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja ter obvezne sestavine pogodbe za izvajanje tovrstnega izobraževanja določi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ob upoštevanju “Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education (EC/UNESCO, Riga, 06. 06. 2001, revised version 2007)”. K pogodbi je pred začetkom izvajanja izobraževanja treba pridobiti soglasje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.


Bodočim študentom zato svetujemo, da so pozorni pri izbiri tovrstnih oblik študija ter preverijo ustreznost pogodb med izobraževalnimi institucijami, ki izvajajo tovrstno izobraževanje. 1. maja 2010 bo te naloge prevzela Nacionalna agencija RS za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (NAKVIS).

Seznam visokošolskih zavodov, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov, se nahaja na naši spletni strani in se redno ažurira. 

 

21. 1. 2009

Transnacionalno izobraževanje (TNI)

TNI je izobraževanje, pri katerem se študijski program izvaja izven države sedeža matične/krovne visokošolske institucije, kot na primer: izobraževanje na daljavo/e-učenje, dvojna/skupna diploma večih visokošolskih institucij, izobraževanje na franšizi, dislocirani enoti v tujini, na mednarodni instituciji brez nacionalnega šolskega sistema ipd. Zaključno listino pa praviloma izda matična/krovna institucija v državi izvora, zato tudi govorimo o tuji listini o izobraževanju.

 
V postopkih priznavanja TNI se ob nacionalni zakonodaji upošteva mednarodna priporočila in praksa v zvezi z obravnavanjem TNI.

 

http://www.enic-naric.net/documents/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf

http://www.aic.lv/ace/WP/Transnational/Tr_code.htm#Explanatory

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/Criteria%20and%20procedures_EN.asp

 

Pri tovrstnem izobraževanju obstaja osnovno vprašanje: ali je študij izven države enako kvaliteten kot na matični/krovni  instituciji, ima isti program in z enako ali primerljivo izvedbo le-tega, enake pogoje pri študiju (laboratoriji, tutorji, vaje, knjižnica, kontaktne ure s profesorjem, ipd), iste profesorje, jezik poučevanja.

 

cip.gov.ba/index.php/bs/vijesti/382-druga-regionalna-konferencija-enic-naric-centara-bos