Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 

Sprejem javno veljavnih izobraževalnih programov določata 15. in 17. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D, 2/15 - Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 - ZVaj). Natančnejša pravila o vodenju postopkov priprave, posredovanju v sprejem in objavi programov je določil šolski minister z navodilom.

 

Izobraževalni programi se v skladu z 10. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravijo v skladu z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov, ki jih določi pristojni strokovni svet po predhodnem soglasju ministra. Za izobraževalne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 154. seji, dne 11. marca 2016, v soglasju z ministrico določil naslednja izhodišča:

 

Izhodišča 2016

Soglasje

 

Podrobnejše informacije si lahko preberete tukaj.

 

Objava srednješolskih izobraževalnih in vzgojnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembah ter njihovo vsebino:


A)  Splošni del
  1. Izobraževalni program
  2. Cilji izobraževalnega programa
  3. Trajanje izobraževanja
  4. Vpisni pogoji
  5. Obvezni načini ocenjevanja znanja
  6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
  7. Nacionalne poklicne kvalifikacije


B)  Posebni del
  1. Predmetnik
  2. Izvedba izobraževalnega  programa
  3. Znanje izvajalcev
  4. Katalogi znanja, učni načrti in izpitni katalogi.

 

S sprejemom in začetkom uvajanja novega izobraževalnega programa preneha veljavnost ustreznega predhodnega izobraževalnega programa, zato vpis v 1. letnik izobraževanja po tem programu ni več možen. Izobraževanje lahko nadaljujejo oziroma dokončajo le tisti kandidati, ki so se v 1. letnik do sedaj veljavnega izobraževalnega programa vpisali najkasneje v šolskem letu pred začetkom izvajanja novega izobraževalnega programa.


V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) in Zakonom o gimnaziji (Ur. l. RS, št. 1/07) lahko ti kandidati končajo izobraževanje najpozneje v roku, določenem za izvedbo izobraževalnega programa, podaljšanem za dve leti.

 

Objave po šolskih letih

 

 

 

 

Arhiv