SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 

Sprejem javno veljavnih izobraževalnih programov določata 15. in 17. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 - pop., 65/09 - pop. in 20/11). Natančnejša pravila o vodenju postopkov priprave, posredovanju v sprejem in objavi programov je določil šolski minister z navodilom.

 

Podrobnejše informacije si lahko preberete na spletni strani:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/strokovni_sveti/

 

 

 

 

 

Objava srednješolskih izobraževalnih in vzgojnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembah ter njihovo vsebino:


A)  Splošni del
  1. Izobraževalni program
  2. Cilji izobraževalnega programa
  3. Trajanje izobraževanja
  4. Vpisni pogoji
  5. Obvezni načini ocenjevanja znanja
  6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
  7. Nacionalne poklicne kvalifikacije


B)  Posebni del
  1. Predmetnik
  2. Izvedba izobraževalnega  programa
  3. Znanje izvajalcev
  4. Katalogi znanja, učni načrti in izpitni katalogi.

 

S sprejemom in začetkom uvajanja novega izobraževalnega programa preneha veljavnost ustreznega predhodnega izobraževalnega programa, zato vpis v 1. letnik izobraževanja po tem programu ni več možen. Izobraževanje lahko nadaljujejo oziroma dokončajo le tisti kandidati, ki so se v 1. letnik do sedaj veljavnega izobraževalnega programa vpisali najkasneje v šolskem letu pred začetkom izvajanja novega izobraževalnega programa.


V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) in Zakonom o gimnaziji (Ur. l. RS, št. 1/07) lahko ti kandidati končajo izobraževanje najpozneje v roku, določenem za izvedbo izobraževalnega programa, podaljšanem za dve leti.

 

Objave po šolskih letih

 

 

Arhiv