Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA INVESTICIJE

 

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

 

Iztok Žigon, generalni direktor

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

telefon: 01/ 478 47 43

e-pošta: iztok.zigon(at)gov.si  

 

Direktorat za investicije opravlja naloge, ki se nanašajo na pripravo in vodenje investicij javnih zavodov na področju šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalne skupnosti ter naloge na področju premoženjsko pravnih zadev in opremljanja javnih zavodov ter strokovne in izvedbene naloge. 

 

Direktorat za investicije sestavljata


Sektorji opravljajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in vodenje investicij javnih zavodov na področju šolstva, znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalne skupnosti ter naloge na področju premoženjsko pravnih zadev in opremljanja javnih zavodov.

 

 

Na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva poteka sofinanciranje izgradnje vrtcev, katerih investitorji so posamezne občine. Iz proračuna Republike Slovenije se v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-A) opredeli ustrezni delež pripadajočih sredstev sofinanciranja investicij.

 

Kriteriji za določitev prioritet sofinanciranja so bili objavljeni v razpisu za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v RS za obdobje 2000-2004 (Ur, list št. 36/1999 in 55/1999), letni oziroma dvoletni programi pa se sprejemajo skupaj s proračunom Republike Slovenije.

  1. Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur. list št. 16/98)
  2. Odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Ur. list št. 16/98)
  3. Odredbo o normativih in standardih ter elementih za sistematizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Ur. list št. 27/99)
  4. Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur. l.RS, št. 63/99)
  5. Odredbo o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur.l. RS, št. 11/99)
  6. Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št. 57/97, 59/97, 40/99)
  7. Podatke o otrocih od 0-15 let starosti po šolskih okoliših, po podatkih Centralnega registra prebivalstva, za skupni okoliš za osnovno šolo
  8. Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji - 1. del (delovno gradivo, junij 1999)
  9. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS št. 73/00)

V nadaljevanju podajamo rezultate okvirne računalniške obdelave podatkov vseh prispelih zahtevkov iz leta 1999: