Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

 • Deklaracija o otrokovih pravicah
  Deklaracijo je soglasno sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 20. novembra 1959 z resolucijo št. 1386 (XIV).
 • Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah (OZN,  sprejela Generalna skupščina, 1989)
  Sprejela jo je Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989. Dostopna tukaj. Veljati je začela 2. septembra 1990.
 • Ustava Republike Slovenije (URS-NPB9), 56. člen (pravice otrok), 63. člen (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni). Dostopno tukaj:
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v R Sloveniji (izdalo MŠŠ, 1995, 2011). Dostopna tukaj.
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2016, 2.a člen, varno in spodbudno učno okolje). Dostopen tukaj.
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, 17. člen (na podlagi 51. člena Zakona o vrtcih, Uradni list RS, št. 12/96. 44/00 in 78/03). Dostopen tukaj.
 • Zakon o osnovni šoli (60.d člen - vzgojni načrt šole, 60.e člen - pravila šolskega reda, 60.f vzgojni opomini). Dostopen tukaj.
 • Šolska pravila (interni akt)
 • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list RS št. 104/2009, objavljen decembra 2009, v veljavi od 2. 1. 2010). Dostopen tukaj.
 • Izvrševanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij  med staršema – priporočila za šole (2016). Dokument se smiselno uporablja tudi kot priporočila za vrtce (2016). Več: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/okroznice/OS/2016/Izvrsevanje_roditeljske_pravice_4_8_16.pdf
 • Podporni dokumenti
  • Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ (2016). Dostopna tukaj.
  • Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2013). Dostopen tukaj.
  • Strokovna priporočila za obravnavo medvrstniškega nasilja v šolah (Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ, ZRSŠ 2014 - vzpostavi povezavo)
  • Programske smernice, svetovalna služba v srednji šoli (28. seja Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, leta 1999) - Preventivni in intervencijski programi (Pečjak 2014)
  • Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru (2004). Dostopne tukaj.
  • Instrumenti za analizo stanja na področju MVN, agresivnosti, anksioznosti, razredne klime.
  • Strokovno teoretične osnove za vodenje razreda (tematska številka revije VIZ, Pšunder, Peček, Smrtnik). Več: https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=195; https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalnabralnica/podrobno?publikacija=215
  • Praktična navodila za vodenje razreda z delavnicami za učitelje (Bluestein, Gordon po Bečaju)