Skoči na vsebino

STROKOVNA GRADIVA

 • Bluestein, J. (1998). Disciplina 21. stoletja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Čačinovič Vogrinčič, G. (2008). Soustvarjanje v šoli. Učenje kot pogovor. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Kodele, T. in Mešl, N. (ur.) (2013). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Kozina, A. (2016). Anksioznost in agresivnost v šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
 • Kroflič, R. (2010). Dialoški model avtoritete kot spopad za vzajemno pripoznanje. V Sodobna pedagogika, let. 61, št. 3, str. 134–154.
 • Kroflič, R. (2011). Induktivni vzgojni pristop. Sekcija MVO pri Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Rogaška Slatina, april 2011.
 • Marzano, R. J. in Marzano, J. S. (2010). Ključ do vodenja razreda. Vzgoja in izobraževanje, 2015, št. 4/5.
 • Marzano, R. J. in Simms, J. A. (2013). Coaching Classroom instruction. Bloomington, Marzano Research Laboratory.
 • Mrgole, A. in Mrgole, L. (2014). Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Trzin: Vezal.
 • Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009). Moč vzgoje. Sodobna vprašanja teorije vzgoje. Ljubljana: Tehniška založba.
 • Pečjak, S. (2014). Medvrstniško nasilje v šoli. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Peklaj, C., Pečjak, S. (2015). Psihosocialni odnosi v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 • Pušnik, M. in drugi (2003). Vloga šole pri zmanjševanju nasilja. Ljubljana: ZRSŠ.
 • Pšunder, M. (2004). Disciplina v šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Pšunder, M. (2011). Vodenje razreda. Maribor, Mednarodna Založba Oddelka za slovanske jezike in književnost, Filozofska fakulteta.
 • Rupar, B. (2003). Šolska klima in kultura V Vloga šole pri zmanjševanju nasilja. Priročnik za učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje, str. 16–22. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Zabukovec, V. (1998). Merjenje razredne klime. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.
 • Prevodna številka revije Vzgoja in izobraževanje o vodenju razreda, disciplini in avtoriteti. Letnik 2010, št. 5.
 • Tematska številka revije Vzgoja in izobraževanje o nasilju. Letnik 2016, št. 3/4.
 • Tematska številka revije Vzgoja in izobraževanje o vzgoji in avtoriteti. Letnik 2015, št. 4/5.

Več: ZRSŠ spletno mesto v pripravi.