Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja različne programe, med katerimi so tudi programi s področja varnega in spodbudnega učnega okolja..  

 

V Šoli za ravnatelje, ki izobražuje tako ravnatelje vrtcev in šol kot njihove pomočnike ter učitelje, so izobraževalne vsebine s področja varovanja človekovih, posebno še otrokovih pravic, vključene tudi v program "Mreže učečih se šol 2". Gre za strategije za preprečevanje nasilja, v okviru katerih od leta 2003 sistematično izobražujejo strokovne delavce za prepoznavanje kršitve otrokovih in človekovih pravic, nediskriminatorno obravnavanje, uveljavljanje načel enakih možnosti in spoštovanje človekovega dostojanstva za vse subjekte v vzgojno-izobraževalnem procesu (otroke, učitelje, starše). Pri naštetih vsebinah je poseben poudarek na zagotavljanju tistih otrokovih in človekovih pravic, ki se nanašajo na preprečevanje nasilja, in sicer v družini, med vrstniki, nad otroki s posebnimi potrebami ter ko gre za nasilje med učenci in učitelji v šoli. Hkrati od leta 2003 v izobraževalne vsebine te mreže vključujejo tudi problematiko strukturalnega nasilja, ki se v družbi odraža kot odsotnost enakih možnosti za pripadnike različnih šibkejših in marginalnih družbenih skupin (otroke, ženske, osebe s hendikepom, osebe z motnjami v duševnem zdravju, pripadnike manjšinskih etničnih, kulturnih, verskih skupin, azilante in druge), kar pogosto vodi v večjo izpostavljenost institucionalnemu in medosebnemu nasilju.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poleg sistemskih rešitev na področju zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja, strokovnim delavcem omogoča nadaljnje izobraževanje in usposabljanje na tem področju tudi z naslednjimi projekti:


Projekt Le z drugimi smo (2016–2021), je namenjen usposabljanju 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju (v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na ljudskih univerzah) na področju socialnih in državljanskih kompetenc. Z ozaveščanjem o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah krepimo oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Pedagoške delavke, delavce in odraščajoče otroke spodbujamo k medsebojnemu  sodelovanju, spoštljivi komunikaciji, konstruktivnemu reševanju konfliktov in k medkulturnemu dialogu v šoli in družbi. Več: https://lezdrugimismo.si/


Projekt Z roko v roki po poMOČ. Podporna orodja za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja nudijo strokovni centri v projektu, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada. V okviru tega projekta, ki je namenjen izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev bodo le-ti pridobili ustrezne kompetence za lažjo prepoznavo, razumevanje in vodenje strategij in načina pomoči ranljivim skupinam otrok in staršev. Več: http://center-iris.si/projekti/z-roko-v-roki-pomoc/


Projekt Krepitev kompetenc  strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2016 -2021

Namen operacije je izvedba usposabljanj za strokovne in vodstvene delavce na področju VIZ za krepitev in poglabljanje kompetenc iz vsebin, ki so se na podlagi nenehnih sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela ter razvitih znanj in rezultatov projektov finančnega obdobja 2007-13 izkazale kot pomembne za implementacijo in nadgradnjo. To so podjetništvo in podjetnost, vseživljenjsko učenje, vseživljenjska karierna orientacija, jezikovne kompetence učiteljev in vzgojiteljev (tudi na področju šolstva narodnih skupnosti), mobilnost učiteljev in vzgojiteljev, učne težave in učenje učenja, inovativni pristopi k poučevanju, vodenje javnega zavoda z uporabo IKT, kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature, podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja. Več: https://www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/ucne-tezave-in-ucenja-ucenja/

 


Projekt ROKA V ROKI (Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost 2017-2020)http://handinhand.si/publikacije/?lang=sl