Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Področje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je v letu 2017 dobilo novo pravno podlago in s tem nov način poimenovanja programov, njihovega izbora in sofinanciranja. V Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja različne programe.  

 

V Šoli za ravnatelje, ki izobražuje tako ravnatelje vrtcev in šol kot njihove pomočnike ter učitelje, so izobraževalne vsebine s področja varovanja človekovih, posebno še otrokovih pravic, vključene tudi v program "Mreže učečih se šol 2". Gre za strategije za preprečevanje nasilja, v okviru katerih od leta 2003 sistematično izobražujejo strokovne delavce za prepoznavanje kršitve otrokovih in človekovih pravic, nediskriminatorno obravnavanje, uveljavljanje načel enakih možnosti in spoštovanje človekovega dostojanstva za vse subjekte v vzgojno-izobraževalnem procesu (otroke, učitelje, starše). Pri naštetih vsebinah je poseben poudarek na zagotavljanju tistih otrokovih in človekovih pravic, ki se nanašajo na preprečevanje nasilja, in sicer v družini, med vrstniki, nad otroki s posebnimi potrebami ter ko gre za nasilje med učenci in učitelji v šoli. Hkrati od leta 2003 v izobraževalne vsebine te mreže vključujejo tudi problematiko strukturalnega nasilja, ki se v družbi odraža kot odsotnost enakih možnosti za pripadnike različnih šibkejših in marginalnih družbenih skupin (otroke, ženske, osebe s hendikepom, osebe z motnjami v duševnem zdravju, pripadnike manjšinskih etničnih, kulturnih, verskih skupin, azilante in druge), kar pogosto vodi v večjo izpostavljenost institucionalnemu in medosebnemu nasilju.


Na področju izobraževanja in usposabljanja za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poleg sistemskih rešitev podpira tudi v razvojne projekte:


Projekt Le z drugimi smo (2016–2021), je namenjen usposabljanju 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju (v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, na ljudskih univerzah) na področju socialnih in državljanskih kompetenc. Z ozaveščanjem o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah krepimo oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Pedagoške delavke, delavce in odraščajoče otroke spodbujamo k medsebojnemu  sodelovanju, spoštljivi komunikaciji, konstruktivnemu reševanju konfliktov in k medkulturnemu dialogu v šoli in družbi. Več: https://lezdrugimismo.si/


Projekt Z roko v roki po poMOČ. Podporna orodja za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja nudijo strokovni centri v projektu, ki je sofinanciral s sredstvi Evropskega socialnega sklada. V okviru tega projekta, ki je namenjen izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev bodo le-ti pridobili ustrezne kompetence za lažjo prepoznavo, razumevanje in vodenje strategij in načina pomoči ranljivim skupinam otrok in staršev. Več: http://center-iris.si/projekti/z-roko-v-roki-pomoc/


Pregled mednarodnih in državnih programov socialnih, medkulturnih in čustvenih kompetenc: http://handinhand.si/publikacije/?lang=sl