Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA PRIPADNIKE ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI

Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

Cilji tega sistema so opredeljeni v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanj (v nadaljevanju: ZOFVI), področni zakoni (Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah in v Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) pa določajo tudi cilje posameznega dela vzgojno-izobraževalnega sistema.


Posebnosti dela vzgojno-izobraževalnega sistema in uresničevanje posebnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ureja Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01). Ta zakon podrobneje ureja posebne cilje vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti, posebnosti organizacije, mrežo vrtcev in šol, prilagajanje javno veljavnih programov, določa pa tudi posebne pogoje za strokovne delavce v vrtcih in šolah, dvojezično poslovanje, financiranje izgradnje vrtcev in šol.


ZOFVI izhaja iz načela, da je vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnih skupnosti sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ima pa tudi posebne cilje, ki omogočajo pripadnikom narodnih skupnosti ohranjanje jezikovne in kulturne identitete in razvijanje sožitja med ljudmi, ki živijo na narodnostno mešanih območjih. Za uresničitev teh ciljev in za uveljavitev pravic pripadnikov narodnih skupnosti zakon določa posebne pogoje za načrtovanje, organizacijo in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.  Zakonske rešitve temeljijo na načelu, da je treba ohraniti in zaščititi doseženo raven posebnih pravic obeh narodnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, pri tem pa upoštevati mednarodne dokumente, ki urejajo pravice manjšin.


Na narodnostno mešanem območju, kjer živi italijanska narodna skupnost, poteka vzgojno izobraževalno delo za pripadnike italijanske narodne skupnosti v italijanskem učnem jeziku. Na tem območju so poleg osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom tudi tri srednje šole, ki delujejo v italijanskem učnem jeziku. Po končani srednji šoli se manjši del učencev zaposli, večina pa nadaljuje izobraževanje na visokih šolah oziroma na fakultetah v Sloveniji, nekateri pa tudi na univerzah v Italiji. Slovenski jezik v šolah z italijanskim učnim jezikom je obvezen predmet. V VIZ, v katerih poteka izobraževanje v slovenskem jeziku, je obvezno učenje italijanščine.


Na dvojezičnem območju, kjer živi madžarska narodna skupnost, poteka v vrtcih in osnovnih šolah dvojezično vzgojno-izobraževalno delo, v slovenskem in madžarskem jeziku. Te vrtce in šole skupaj obiskujejo otroci oziroma učenci slovenske in madžarske narodnosti. Tak način dela mogoča, da otroci poleg maternega jezika spoznajo tudi drugi jezik in kulturo drugega naroda. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v obeh jezikih, pri učenju maternega jezika in drugega jezika se učenci razdelijo v skupine, kar omogoča večjo zahtevnost pouka maternega jezika.


Dijakom, ki končajo osnovno šolo v jeziku narodnosti oziroma dvojezično osnovno šolo in se vključijo v srednje šole zunaj narodnostno mešanega območja, morajo te šole same ali skupaj z drugimi omogočiti pouk jezika narodnosti kot fakultativnega predmeta. Pouk jezika narodnosti se organizira, če se zanj odloči najmanj 5 dijakov, in je za dijake brezplačen.


Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih in šolah, v katerih poteka vzgoja oziroma izobraževalno delo v italijanskem jeziku, izvajajo strokovni delavci, ki obvladajo italijanski jezik kot učni jezik. V dvojezičnih vrtcih in šolah pa opravljajo vzgojno-izobraževalno delo strokovni delavci, ki obvladajo oba učna jezika. Dvojezični vrtec oziroma dvojezična šola mora pri zaposlovanju skrbeti za sorazmerno zastopanost strokovnih delavcev iz vrst slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti.


Razvoj

Dodatna sredstva namenjena dvigovanju kvalitete narodnostnega šolstva MIZŠ zagotavlja prek dveh ESS projektov, in sicer: Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem in Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji. Ukrepa se izvajata od junija 2016 do septembra 2020. Oba ukrepa sta smiselna nadgradnja že zaključenih projektov (Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev v jezikih manjšin). Gre za kontinuirano podporo razvoju in ohranjanju dvojezičnosti v okviru šolskega sistema na območju poselitve obeh narodnih manjšin.


Ministrstvo je v obdobju med leti 2013 in 2015 financiralo tudi projekt Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev pri jezikih manjšin v italijanskih šolah v Sloveniji in slovenskih oz. dvojezičnih šolah v Italiji. Namen projekta je bila vzpostavitev partnerstev in sodelovanja med sodelujočimi italijanskimi šolami iz Slovenije in slovenskimi šolami iz Italije na strokovnem in predmetnem področju z univerzami v Italiji in v Sloveniji, ki je nudil učiteljem številna nova poznavanja in orodja, vezana tudi z uporabo različnih učnih pripomočkov, tako za delo v šoli kot tudi na ravni osebnega strokovnega razvoja. Le-ta so bila učiteljem in učencem v pomoč pri pouku in oblikovanju novih oblik poučevanja. Težišče projekta je bilo predvsem na usposabljanju učiteljev in razvijanje njihovih jezikovnih in didaktičnih spretnosti (kompetenc) ter novih strategij pri poučevanju v dvojezičnem območju s pomočjo IKT in le-to približati dijakom/učencem/otrokom.


V obdobju med leti 2013 in 2015 je Ministrstvo financiralo projekt Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev v jeziku manjšin v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih Prekmurja in Porabja. Namen projekta je bil zagotoviti vzgojiteljem in učiteljem ter vodstvenim kadrom dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) v Prekmurju in Porabju možnosti za jezikovno usposabljanje v jeziku manjšin ter posodabljanje izobraževalnega sistema v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Projekt je bil organiziran za namenom, da pomaga pri večji povezljivosti med dvojezičnimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami v Porabju in Prekmurju, pri preseganju stereotipov med pripadniki večinskega in manjšinskega naroda in pri dvigu ozaveščenosti o pomembnosti madžarskega in slovenskega jezika in kulture. V projekt so bili vključeni vsi dvojezični VIZ v Prekmurju in Porabju. Temeljni cilj projekta je bil dvig jezikovih kompetenc pedagoških delavcev v jeziku manjšin v dvojezičnih VIZ Prekmurja in Porabja, s tem povezano pa tudi dvig konkurenčnosti znanja otrok, ki obiskujejo dvojezične vzgojno-izobraževalne ustanove. Posredni cilj je bil izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja, predvsem poučevanja madžarskega in slovenskega jezika kot jezika manjšin v Prekmurju in Porabju.