Skoči na vsebino

ZA VODSTVO VRTCA

Kontakni podatki

 

mag. Brigita Mark
Tel.: 01/400 5237 (v poslovnem času ministrstva)
Direktorat za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo MIZŠ, Sektor za predšolsko vzgojo

 

 

Petra Založnik

Zavod RS za šolstvo

Tel: +38613005138  (int. 138)

e-naslov: petra.zaloznik(at)zrss.si

 

Kako seznaniti strokovne delavce v vrtcu o vključevanju otrok priseljencev?

 

Priporoča se, da vodstvo vrtca strokovnim delavcem omogoča usposabljanje na temo medkulturnosti in večjezičnosti (izobraževanja, strokovni aktivi, vzgojiteljski zbori …) ter jih spodbuja k iskanju inovativnih pristopov pri vključevanju otrok priseljencev v praksi.


Priporočamo, da imajo otroci priseljenci v prvem letu bivanja v vrtcu, ki se šele uvajajo v novo učno okolje in jezik poleg vzgojitelja še svojega zaščitnika/prijatelja med strokovnimi delavci vrtca (vzgojitelji prostovoljci).
Pri vključevanju otrok priseljencev so vodstvu vrtca in strokovnim delavcem lahko v pomoč gradiva, ki so dostopna na spletni strani MIZŠ ter na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.


Kako seznaniti starše o vključevanju otrok priseljencev in njihovih družin?

 

Priporočamo naslednje aktivnosti:

 • priprava na morebitni sprejem novih otrok priseljencev (pravno-formalni in pedagoški vidik);
 • priprava roditeljskega sestanka, na katerem se obravnava tematika vključevanja otrok priseljencev;
 • priprava delavnic in prireditev za družine vseh otrok v vrtcu na temo medkulturnega dialoga z namenom ozaveščanja o pomenu vzgoje za aktivno državljanstvo (npr. prikaz kulturne in naravne dediščine raznih narodov, upoštevanje ustvarjalnih pobud staršev itd.); aktivna udeležba na skupnih srečanjih tudi za družine priseljenih otrok;
 • informiranje staršev priseljenih otrok o možnostih začetnega učenja slovenščine kot učnega in državnega jezika v R Sloveniji (npr. tečaji pri regionalnih centrih ipd.). 

 
S katerimi aktivnostmi lahko vodstvo vrtca spodbudi uspešno vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin?

 

Poleg zgoraj navedenih ukrepov  vodstvu vrtca priporočamo:

 • povezovanje z institucijami in posamezniki v svojem kraju (nevladne organizacije, gasilci, zdravnik, čebelarji)
 • oblikovanje tima v sestavi: predstavnik vodstva vrtca, predstavnik svetovalne službe, predstavnik vzgojiteljev, ki delajo z otroki priseljencev, predstavnik staršev otrok iz oddelka in predstavnik staršev otrok iz priseljenih družin, po potrebi zunanji strokovnjak. Tim se sestane najmanj 3x letno, po potrebi večkrat.

 

Kako pomagati v vrtcu staršem otroka priseljenca?

 

 • Zagotoviti spoštljiv odnos do staršev in otroka ter pozitiven pogled na situacijo. 
 • Nuditi razumevanje, podporo in empatijo otroku in staršem.
 • Spodbujati starše k aktivnemu obvladovanju težav.
 • Ponuditi priložnosti za aktivnosti staršev in otrok.
 • Posredovati različne informacije in svetovati staršem.
 • Pomagati pri povezovanju s psihosocialnimi in zdravstvenimi službami.
 • Pomagati pri povezovanju z resursi pomoči v skupnosti (npr. prostovoljci, NVO…).


Kako prisotnost otroka priseljenca v vrtcu vpliva na izvajanje programa?

 

Zavedati se moramo, da predšolski otroci zelo dobro razumejo socialno krivičnost. S skrbno načrtovanimi, premišljenimi in ustreznimi dejavnostmi v vrtcu, ter z zgledom vzgojitelja, spodbujamo prosocialno vedenje otrok v skupini. Zato pomeni vključevanje otrok priseljencev v oddelke naših vrtcev dodatno bogastvo in izkušnje neposrednega učenja strpnosti, spoštljivosti in drugačnosti, ki nas vse bogati.