Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA VODSTVO ŠOLE

 

Kontaktni podatki

 

 

Nataša Mihelič Kolonič

Tel.: 01/400 54 87 (v poslovnem času ministrstva)

Direktorat za predšolsko vzgojo in 

osnovno šolstvo MIZŠ

 

Urška Zobec

Tel.: 01/400 54 21 (v poslovnem času ministrstva)

Direktorat za srednje in višje šolstvo

ter izobraževanje odraslih MIZŠ

 

Petra Založnik

Zavod RS za šolstvo

Tel: +38613005138  (int. 138)

e-naslov: petra.zaloznik(at)zrss.si

 

 

Kako seznaniti starše o vključevanju novih učencev in njihovih družin?

Vodstvo šole se o načinu seznanjanja posvetuje z MIZŠ ter pedagoškim delavcem in svetu staršev predstavi informacijo o novih učencih (število in kod prihajajo) ter izpostavi pomembnost medsebojne strpnosti, spoštovanja drugačnosti in sodelovanja z drugimi, spoštovanja otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter poudari, da se le s tem razvijanjejo sposobnosti za življenje v demokratični družbi.

 

Kako je z zagotavljanjem subvencionirane šolske prehrane otrokom prosilcem za mednarodno zaščito in otrokom beguncem?

Učencem prosilcem za mednarodno zaščito pripada pravica do subvencije v višini cene malice. Ti učenci imajo samodejno pravico do brezplačne malice, zato podatka o pravici do subvencije malice v CEUVIZ ni. Učenci z mednarodno zaščito uveljavljajo pravico do subvencionirane šolske prehrane tako kot vsi ostali učenci. Šolsko prehrano učencev prosilcev za mednarodno zaščito ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

 

Kakšno podporo nudi MIZŠ pri učenju slovenščine za otroke priseljence v osnovni šoli?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam, ki imajo vključene učence priseljence v prvem in drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine. Financiranje ur dodatne strokovne pomoči za poučevanje slovenščine priseljenim učencem ministrstvo zagotovi na podlagi prejete vloge s strani šole.

Pri vključevanju učencev in dijakov priseljencev so šolam lahko v pomoč gradiva, ki so dostopna na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

 

Kako poteka učna pomoč in dopolnilni pouk za otroke priseljence v osnovni šoli?

Učitelji otroke priseljence učijo, spodbudijo in pritegnejo k obiskovanju tovrstnih oblik pomoči in podpore, saj učencem omogočajo sprejemanje dodatnih razlag učne snovi s ponovnimi ponazoritvami, z nalogami utrjevanja, ob tem pa zmanjšujejo razlike med različnimi ravnmi znanja pri posameznih predmetih po programu držav, od koder je prišel učenec in našim učnim programom. Proces učenja strokovnega jezika traja veliko dlje kot dve šolski leti in učencu moramo dati za to učenje čas.


Kako poteka vključevanje otrok priseljencev v jutranje varstvo in podaljšano bivanje?

Podaljšano bivanje in jutrajne varstvo je priložnost, da je otrok čim več časa v šolskem okolju, kjer se  bo tudi izven pouka družil in igral z vrstniki ter bo ob poslušanju in govorjenju v stiku z novim jezikom. V času učnih ur bo imel možnost napisati domačo nalogo ob vodenju in podpori strokovnega delavca in sošolcev, ki si med seboj pomagajo in se ob tem učijo strpnosti, sodelovanja in nudenja medsebojne pomoči.


Kakšno podporo nudi MIZŠ pri učenju slovenščine za dijake priseljence v srednji šoli?

MIZŠ financira tečaj slovenščine za dijake, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenskega jezika potrebujejo in si želijo pomoč, pri čemer upošteva strokovne ocene učitelja o stopnji njihovega znanja in razumevanja slovenskega jezika. Za dijake šola organizira tečaj prvi dve leti njihovega izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

Kako postopamo, če šola potrebuje pomoč pri prepoznavanju tujih listin o izobraževanju?

Za pomoč pri prepoznavanju tujih listin o izobraževanju oziroma o določenem tujem šolskem sistemu, v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport deluje  ENIC-NARIC center.