Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA UČITELJE

Kontaktni podatki

 

 

Nataša Mihelič Kolonič

Tel.: 01/400 54 87 (v poslovnem času ministrstva)

Direktorat za predšolsko vzgojo in 

osnovno šolstvo MIZŠ

 

Urška Zobec

Tel.: 01/400 54 21 (v poslovnem času ministrstva)

Direktorat za srednje in višje šolstvo

ter izobraževanje odraslih MIZŠ

 

Petra Založnik

Zavod RS za šolstvo

Tel: +38613005138  (int. 138)

e-naslov: petra.zaloznik(at)zrss.si

 

 

Kakšno podporo nudi MIZŠ pri učenju slovenščine za otroke priseljence v osnovni šoli?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam, ki imajo vključene učence priseljence v prvem in drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine. Financiranje ur dodatne strokovne pomoči za poučevanje slovenščine priseljenim učencem ministrstvo zagotovi na podlagi prejete vloge s strani šole.

Pri vključevanju učencev in dijakov priseljencev so šolam lahko v pomoč gradiva, ki so dostopna na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

 

Kako seznaniti starše  o vključenih novih učencih in njihovih družinah?

Učitelj starše seznani o vključenih novih učencih in njihovih družinah na rednem roditeljskem sestanku z informacijo o novih otrocih/učencih (npr. številu in od kod prihajajo).

Priporočamo, da se staršem predstavi primere dobrih praks na področju vključevanja otrok priseljencev v vrtce in šole.

 

V pomoč pri predstavitvi primerov dobrih praks predlagamo obisk spletne strani: http://www.medkulturnost.si.

 

Kdo lahko šoli pomaga pri informiranju staršev?

Pri krepitvi sodelovanja s starši lahko strokovni delavci poiščejo pomoč na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, prav tako pa tudi izven vrtca in šole, npr. v  lokalni skupnosti, nevladnih organizacijah in strokovnih inštitucijah z namenom, da podprejo aktivnosti vrtca ter šole pri razvijanju multikulturne vzgoje in izobraževanja. 

 


Kako poteka učna pomoč in dopolnilni pouk za otroke priseljence v osnovni šoli?

Učitelji otroke priseljence učijo, spodbudijo in pritegnejo k obiskovanju tovrstnih oblik pomoči in podpore, saj učencem omogočajo sprejemanje dodatnih razlag učne snovi s ponovnimi ponazoritvami, z nalogami utrjevanja, ob tem pa zmanjšujejo razlike med različnimi ravnmi znanja pri posameznih predmetih po programu držav, od koder je prišel učenec in našim učnim programom. Proces učenja strokovnega jezika traja veliko dlje kot dve šolski leti in učencu moramo dati za to učenje čas.


Kako poteka vključevanje otrok priseljencev v jutranje varstvo in podaljšano bivanje?

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo je priložnost, da je otrok čim več časa v šolskem okolju, kjer se tudi izven pouka druži in igra z vrstniki ter je ob poslušanju in govorjenju v stiku z novim jezikom. V času učnih ur ima možnost napisati domačo nalogo ob vodenju in podpori strokovnega delavca in sošolcev, ki si med seboj pomagajo in se ob tem učijo strpnosti, sodelovanja in nudenja medsebojne pomoči.


Kakšno podporo nudi MIZŠ pri učenju slovenščine za dijake priseljence v srednji šoli?

MIZŠ financira tečaj slovenščine za dijake, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenskega jezika potrebujejo in si želijo pomoč, pri čemer upošteva strokovne ocene učitelja o stopnji njihovega znanja in razumevanja slovenskega jezika. Za dijake šola organizira tečaj prvi dve leti njihovega izobraževanja v Republiki Sloveniji.

 

Kakšne pravice imajo otroci priseljencev pri vključevanju v VIZ?

Po določilih šolske zakonodaje imajo otroci tujih državljanov, ki bivajo v Republiki Sloveniji, pravico do vključevanja v osnovno in srednjo šolo pod enakimi pogoji kot otroci slovenskih državljanov. Državljani drugih držav članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in begunci se lahko izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, drugi tuji državljani pa po načelu vzajemnosti (na podlagi mednarodnih pogodb minister za izobraževanje določi število vpisnih mest za te dijake).