Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA STARŠE

 

Kako prisotnost otroka priseljenca v razredu vpliva na izvajanje rednega pouka?

Poučevanje in vključenost otroka priseljenca je tesno povezano z odnosom do znanja, poučevanja znanja in zmožnosti na šoli in v okolju, kamor je otrok vključen. Pogosto je šola tisto okolje, ki je za otroka/učenca/dijaka najprej varno okolje in kasneje pridobivanje zmožnosti in znanj. Didaktične prilagoditve npr. pri ocenjevanju so lahko  pri ostalih učencih zaznane kot moteče. Tukaj je potrebna ustrezna priprava razreda ali skupine otrok.

 

Nedvomno pa je otok priseljenec pomemben za razvijanje medkulturnega dialoga in strpnosti in kot tak obogatitev za celoten razred.

 

Kakšno podporo nudi MIZŠ pri učenju slovenščine za otroke priseljence v osnovni šoli?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport šolam, ki imajo vključene učence priseljence v prvem in drugem letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine. Ministrstvo na podlagi prejetih vlog šol za financiranje ur dodatne strokovne pomoči za poučevanje slovenščine priseljenim učencem, ki se prvo leto šolajo v RS, zagotavlja že od konca devetdesetih let. S šolskim letom 2006/2007 se ure dodatne strokovne pomoči za učenje slovenščine za priseljene učence v prvem letu šolanja plačujejo po realizaciji na podlagi posebnega sklepa, s šolskim letom 2010/2011 pa se tovrstna pomoč priseljenim učencem zagotavlja tudi v drugem letu šolanja. Poleg omenjenega je MIZŠ na podlagi Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v RS (2007) z namenom opolnomočenja učiteljev ter ostalih strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij objavilo več razpisov, sofinanciranih iz evropskih strukturnih skladov. Rezultati projektov so zagotovili določena učna gradiva in druga orodja za poučevanje in učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika ter gradiva, ki so strokovnim delavcem v pomoč pri delu z raznoliko populacijo.

 

Kako poteka učna pomoč in dopolnilni pouk za otroke priseljence v osnovni šoli?

Učitelji otroke priseljence učijo, spodbudijo in pritegnejo k obiskovanju tovrstnih oblik pomoči in podpore, saj učencem omogočajo sprejemanje dodatnih razlag učne snovi s ponovnimi ponazoritvami, z nalogami utrjevanja, ob tem pa zmanjšujejo razlike med različnimi ravnmi znanja pri posameznih predmetih po programu držav, od koder je prišel učenec in našim učnim programom. Proces učenja strokovnega jezika traja veliko dlje kot dve šolski leti in učencu moramo dati za to učenje čas.


Kako poteka vključevanje otrok priseljencev v jutranje varstvo in podaljšano bivanje?

To je priložnost, da je otrok čim več časa v šolskem okolju, kjer se bo tudi izven pouka družil in igral z vrstniki ter bil ob poslušanju in govorjenju v stiku z novim jezikom. V času učnih ur bo imel možnost napisati domačo nalogo ob vodenju in podpori strokovnega delavca in sošolcev, ki si med seboj pomagajo in se ob tem učijo strpnosti, sodelovanja in nudenja medsebojne pomoči.


Kakšno podporo nudi MIZŠ pri učenju slovenščine za dijake priseljence v srednji šoli?

MIZŠ financira tečaj slovenščine za dijake, ki zaradi neznanja oziroma pomanjkljivega znanja slovenskega jezika potrebujejo in si želijo pomoč, pri čemer upošteva strokovne ocene učitelja o stopnji njihovega znanja in razumevanja slovenskega jezika. Za dijake šola organizira tečaj prvi dve leti njihovega izobraževanja v Republiki Sloveniji.