Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK VKLJUČEVANJA

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport priporoča dvostopenjski model vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v osnovne šole.

 

 

Kako poteka postopek vključevanja otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito v osnovne šole?

 

 

PRAVNO-FORMALNI VIDIK VKLJUČEVANJA

 • MNZ obvesti MIZŠ o številu otrok in lokaciji namestitve.
 • MIZŠ preveri možnost vključitve otrok v posamezno šolo in o ustreznosti obvesti MNZ.
 • MNZ obvesti zakonite zastopnike/skrbnike o ustrezni šoli, le-ti v skladu s pooblastili izpeljejo postopek vpisa.


Ob vpisu otroka si vrtec/šola od zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene inštitucije pridobi naslednje podatke:

 

 • o otroku: ime, priimek, datum, kraj, država rojstva, EMŠO, spol, stalni oz. začasni naslov oz. namestitev v RS, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost;
 • o zakonitem zastopniku – staršu/skrbniku: ime, priimek, sorodstveno razmerje, stalni oz. začasni naslov oz. namestitev,  kontaktni podatek za posredovanje sporočil;
 • o predhodni vključenosti v sistem vzgoje in izobraževanja in učnem jeziku: vrtec/šola, razred, vrsta programa, spričevalo oz. listina, država, ker je bila listina izdana, datum izdaje listine.


V kolikor teh informacij ni ali če vrtec/šola potrebuje pomoč pri prepoznavanju tujih listin o izobraževanju oziroma o določenem tujem šolskem sistemu, se lahko za pomoč obrne na ENIC-NARIC center na MIZŠ.

Pred prihodom otroka v vrtec/šolo se opravi pogovor s starši oziroma zakonitim zastopnikom ali skrbnikom otroka. Pri razgovoru sodelujejo tudi predstavniki pooblaščene institucije.

 

 

PEDAGOŠKI VIDIK VKLJUČEVANJA


VRTEC

Za uspešno vključevanje otroka priseljenca v vrtec je poglavitnega pomena stalno sodelovanje s starši in družinami oz. skrbniki otroka v njegovo dobrobit.

Predlagamo naslednji model vključevanja otroka priseljenca v vrtec, ki zajema dve obdobji/fazi.

 

I.    FAZA VKLJUČEVANJA V VRTEC


Predvsem v prvem letu otrokovega bivanja v vrtcu je vzgojiteljeva prioriteta zagotavljanje otrokovega dobrega počutja (vzgojitelj skrbi za razvoj njegove pozitivne samopodobe, odkriva in krepi njegova močna področja ter mu zagotavlja občutek varnosti).

 

Vzgojitelj skrbi za:

 • pozitivno čustveno klimo,
 • kakovostno komunikacijo (otrok, starši, vzgojitelj),
 • aktivno vključenost otroka v dejavnosti (na osnovi otrokovih močnih področij pripravi individualni načrt za njegovo vključevanje v dejavnosti),
 • simbolno bogato učno okolje (npr. slikovne in grafične ponazoritve navodil in vsebin, podporna komunikacija z gestami, mimiko ipd.).


II.    FAZA VKLJUČEVANJA V VRTEC


Ko otrok sčasoma uspešno naveže socialne stike v skupini ter se počuti varnega in pripravljenega za učenje, vzgojitelj namenja več pozornosti:

 

 • ciljem in dejavnostim za otrokovo opolnomočenje  na področju sporazumevalnih zmožnosti (neverbalnih in verbalnih interakcij; v maternem in učnem jeziku: slovenščini/italijanščini/madžarščini) in samoregulacije;
 • zagotavljanju otrokove aktivne vključenosti v vzgojno-izobraževalni proces ter spodbudnega učnega okolja za razvoj zmožnosti na vseh področjih (otrokov telesni, gibalni, govorni, kognitivni, socialni, čustveni, moralni razvoj);
 • vzgojitelj spremlja in spodbuja otrokov napredek in se fleksibilno odziva na njegove potrebe;
 • vzgojitelj ob sodelovanju staršev/skrbnikov otroka, drugih sodelavcev iz vrtca ali okolja ter staršev drugih otrok omogoča postopno vključevanje otroka in družine v lokalno okolje.

Priporočena literatura


 1. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Poglavje VRTCI). MŠŠ 2011
 2. Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole. ZRSŠ in MŠŠ, 2012 http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2015/programi/media/pdf/smernice/cistopis_Smernice_vkljucevanje_otrok_priseljencev.pdf
 3. Sivec, M., Fras Berro, F., Margan, U. (ur.): O državljanski vzgoji in medkulturnem dialogu. Zbornik IX. posveta vrtcev Slovenije. ZRSŠ, 2008
 4. Pirih Svetina, N. in Ferbežar, I.: vKLJUČevanje v slovensko družbo. Andragoški center Slovenije in Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik FF Ljubljana, 2014 http://arhiv.acs.si/prirocnik_zip/kljuc_zip.pdf
 5. Motik, D. in Veljić, I.: Vrtec in šola – stičišče kultur. Zbirnik gradiv za spodbujanje medkulturnega dialoga. ZRSŠ, 2008
 6. Motik, D. in Veljić, I.: Spoznavam sebe, tebe, nas. Priročnik za učitelje za delo z učenci in starši. ZRSŠ, 2006
 7. Bobek Simončič, S., Bogataj, P. in Lindav, K.: Svetovalno delo in celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtec. V: Šolsko svetovalno delo, 2014, 3/4

 

OSNOVNA ŠOLA


Pred vključitvijo v redni pouk se za otroke organizira uvajalnico*, ki poteka strnjeno v trajanju 20 ur.

 

Po končani uvajalnici se otroci vključijo k rednemu pouku, pri čemer jim pripada dodatna strokovna pomoč pri učenju slovenščine, priporočamo strnjeno obliko izvajanja (nadaljevalnica*).

Pri vključitvi omenjenega otroka v osnovno šolo in pri nadaljnjih aktivnostih je poudarek na pripravi učiteljev, učencev in staršev na sprejem otroka tako, da zajema:

 

 • pravočasno in temeljito informiranost o otroku,
 • seznanitev učencev in njihovih staršev o vključitvi otroka,
 • določitev zaupnika otroku med strokovnimi delavci,
 • medvrstniško pomoč,
 • spremljavo vključevanja otroka in zagotavljanje dodatne strokovne pomoči,
 • spoznavanje šolskega okolja, seznanitev z urnikom, šolskim redom, sošolci, učitelji,…
 • vključitev otroka v razne oblike razširjenega programa, še posebej v interesne dejavnosti.


*Izraza uvajalnica in nadaljevalnica se nanašata na model vključevanja otrok priseljencev, ki je nastal preko projekta "Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja; izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje", ki je bil sofinanciran s strani MIZŠ ter Evropskega socialnega sklada. V modelu so predstavljene različne dejavnosti, ki jih lahko ponudimo otrokom prosilcev za azil in otrokom beguncem v času inkluzije v novo jezikovno in kulturno okolje. 

 

 

Podrobnejša razlaga omenjenega modela je navedena v Priročniku za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje(UVOP), ki je objavljen v e-obliki in dostopen na spletni strani www.medkulturnost.si.

 

 

 

 

Vir: Madruša Jelen M. (2015): Priročnik za izvajanje programa Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje(UVOP)

 

 

Pri vključevanju otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito in načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela so šolam lahko v pomoč gradiva, ki so dostopna na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

 

Za pomoč pri prepoznavanju tujih listin o izobraževanju oziroma o določenem tujem šolskem sistemu v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport deluje  ENIC-NARIC center.