Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ROMI

 

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji predpisuje, da upoštevaje poseben položaj romske skupnosti v Republiki Sloveniji imajo pripadniki oziroma pripadnice romske skupnosti poleg pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem državljanom oziroma državljankam Republike Slovenije, še posebne pravice, določene z zakonom.

 

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2011 - dopolnilo k Strategiji 2004)  posebno pozornost posveča področjem, ki jih Strategija 2004 ni podrobneje
obravnavala, tj. predšolska vzgoja in srednješolsko izobraževanje, dotakne pa se tudi univerzitetne ravni, podiplomskega študija in izobraževanja odraslih.


Ministrstvo iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za plačilo višjih stroškov za oddelke otrok Romov v vrtcih. Za individualno ali skupinsko delo z romskimi učenci ministrstvo namenja dodatna finančna sredstva ter finančno podpira razvojno-raziskovalne naloge, povezane s problematiko uspešnejšega vključevanja učencev Romov ter standardizacijo romskega jezika kot podlago za poučevanje romskega jezika.


V skladu z merili za oblikovanje oddelkov je v osnovni šoli znižan normativ v oddelku, v katerem so najmanj trije romski učenci.


Razvoj


Posredno MIZŠ financira številne projekte povezane z dvigom socialnega in kulturnega kapitala (opolnomočenje) v romskih okoljih. Med drugim MIZŠ financira projekt Skupaj za znanje - razvoj podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti, v katerem se skladno z zadanimi cilji osredotočajo na izobraževalne vidike in zato v večnamenskih centrih organizirajo pretežno izobraževalne aktivnosti,  kot je dodatna učna pomoč za romske učence in dijake, ter različne druge prostočasne aktivnosti za učence, predšolske otroke in njihove starše. Več: http://www.skupajzaznanje.si/


Preko teh aktivnosti se večnamenski centri in s tem tudi romska naselja povezujejo z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi lokalnimi institucijami v lokalnem okolju.


Izvajalci aktivnosti v večnamenskih centrih otroke in mladino spodbujajo k uspešnemu vključevanju v izobraževalni proces, k izoblikovanju poklicnih ciljev, k dvigu motivacije in interesa za dokončanje osnovne šole oziroma nadaljevanje šolanja. Večnamenski center v romskem naselju v prvi vrsti omogoča otrokom kakovostno preživljanje prostega časa. Otroci, ki obiskujejo centre, imajo priložnost izkusiti uspeh, sprostitev, zadovoljstvo, prijateljstvo in priznanje ter pridobiti izkušnje skupinske dinamike in interakcije, delovanja v majhnih skupinah, javnega nastopanja in nenazadnje občutek za odgovornost in samostojnost. Vključevanje in aktivno sodelovanje romskih otrok v večnamenskih centrih prispeva k povečevanju njihovega socialnega in kulturnega kapitala.

 

Razvojni projekti ministrstva so bili usmerjeni tudi v uspešnejše doseganje standardov znanja romskih učenk in učencev v osnovni šoli ter njihovo čim večje vključevanje v srednješolsko raven izobraževanja ter v dvig  izobrazbene ravni romskih pomočnikov in pomočnic.


Ministrstvo je med drugim podprlo tudi projekt Zagotavljanje dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem (PPROS), katerega koordinator je Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom. Več: http://www.korakzakorakom.si/


Projekt se je izvajal v obdobju od januarja 2014 do decembra 2016, financiran pa je bil s strani Open Society Foundations London. Temeljni cilj projekta je bil razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela z namenom zagotavljanja dostopa do kakovostnih predšolskih programov romskim otrokom in njihovim staršem. V okviru projekta so bili s petimi vrtci razviti  trije modeli dostopa do kakovostnih predšolskih programov:

 

  • model 1: usmerjen v širjenje ponudbe kakovostnih predšolskih programov za romske otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše;
  • model 2: usmerjen v dvig kakovosti neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih prvega (0-3) in drugega (3-6) starostnega obdobja, v katere so vključeni romski otroci;
  • model 3: usmerjen k hkratnemu delovanju vrtca v smeri širjenja ponudbe za romske otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše, ter višanja kakovosti neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih, v katere so vključeni otroci Romi.