Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODPORNI MEHANIZMI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Podporni mehanizmi v vzgoji in izobraževanju


Ministrstvo izvaja številne ukrepe, s katerimi lajša bremena staršev, tako s subvencioniranjem šolske prehrane kot na drugih področjih, kot so brezplačna izposoja učbenikov, razvoj e-gradiv, sofinanciranje šole v naravi, subvencioniranje bivanja dijakov in študentov v dijaških in študentskih domovih ter šolskih prevozov na področju osnovne šole in prilagojenih prevozov za težje ali težko gibalno ovirane.

 

Na predšolskem področju imajo otroci znižano plačilo vrtca glede na dohodkovni razred, v katerega je družina uvrščena. Otroci, ki prihajajo iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v RS, so v celoti oproščeni plačila vrtca. Otroci, ki prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij imajo prednost pri vstopu v vrtec. V oddelkih, kjer so vključeni tudi otroci Romov, veljajo ugodnejši normativi, kar pomeni manjše število otrok na zaposlenega strokovnega delavca. Poleg tega namenjamo tudi dodatna sredstva za stroške materiala in storitev ter dodatna sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev na tem področju. Pomembno je tudi subvencioniranje plačila za vrtec za starše, ki imajo hkrati vključena v vrtec dva ali več otrok.

 

Prehrana

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

 

Več:

Prevozi

 

Osnovna šola

Skladno z zakonodajo ima osnovnošolski učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.


Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost od njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.


Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.


O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.


Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.


Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.


Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.


Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.


Učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli, ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.

 

Srednja šola

V decembru 2015 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvajajo novosti na področju subvencioniranih prevozov za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih.

 

Glede na predhodno veljavno zakonodajo s področja subvencioniranih prevozov za dijake in študente, spremembe zakona določajo nove omejitve glede pravice do subvencionirane vozovnice.

 

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

 

 • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
 • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
 • študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,
 • in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:
 • v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
 • vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
 • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

 

Več o prilagojenih in subvencioniranih prevozih si lahko ogledate tukaj.


Učbeniki in učbeniški skladi

 

Učbenik je edino učno gradivo, ki ga opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Učbeniški skladi so bili v devetdesetih letih ustanovljeni zaradi dostopnosti učbenikov vsem učencem in učenkam.


Sprva so se skladi obnavljali tako, da so delno izposojevalnino za učbenike prispevali starši, postopoma je ta strošek prevzemala država, posledice gospodarske in finančne krize pa so bile vidne tudi na področju učbeniških skladov.

 

Vlada je po letu 2015 postopoma šolam zagotovila sredstva, da so prenovile učbeniške sklade in v letu 2017 imele prenovljen in delujoč nabor veljavnih učbenikov.

V letu 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport hkrati s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov sprejela in predstavila nov model upravljanja z učbeniki, ki zagotavlja, da:

 

 • šole od leta 2017 avtonomno razpolagajo s sredstvi učbeniškega sklada, ki jih prejmejo po predvidljivih in stabilnih merilih glede na število vpisanih učencev, same se odločajo o menjavi kompletov,
 • se samo učenkam in učencem prvega razreda ob učbenikih brezplačno zagotovijo tudi delovne zvezke in delovne učbenike,
 • izposoja učbenikov za vse učence še naprej ostane brezplačna,
 • šole tako postajajo odgovorne za dolgoročno učbeniško politiko.

Dodatne informacije so dostopne tukaj.

 

Več o učbenikih ter ostalih učnih gradivih, vključno s preglednico povprečij cen učbenikov in delovnih zvezkov, si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo in šport.