Skoči na vsebino

PODPORNI MEHANIZMI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Podporni mehanizmi v vzgoji in izobraževanju


Ministrstvo izvaja številne ukrepe, s katerimi lajša bremena staršev, tako s subvencioniranjem šolske prehrane kot na drugih področjih, kot so brezplačna izposoja učbenikov, razvoj e-gradiv, sofinanciranje šole v naravi, subvencioniranje bivanja dijakov in študentov v dijaških in študentskih domovih ter šolskih prevozov na področju osnovne šole in prilagojenih prevozov za težje ali težko gibalno ovirane.

 

Na predšolskem področju imajo otroci znižano plačilo vrtca glede na dohodkovni razred, v katerega je družina uvrščena, otroci, ki prihajajo iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v RS so v celoti oproščeni plačila vrtca, otroci, ki prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij imajo prednost pri vstopu v vrtec, ugodnejši normativi v oddelkih otrok Romov, kar pomeni manjše število otrok na zaposlenega strokovnega delavca in namenjamo tudi dodatna sredstva za stroške materiala in storitev kot tudi dodatna sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev na tem področju. Pomembno je tudi subvencioniranje plačila za vrtec za starše, ki imajo hkrati vključena v vrtec dva ali več otrok.

 

Prehrana

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

 

Več:

Prevozi

 

Osnovna šola

Skladno z zakonodajo ima osnovnošolski učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.


Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost od njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.


Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.


O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo.


Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.


Otroci s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.


Če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.


Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo.


Učenec, ki se prešola v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli, ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan.

 

Srednja šola

V decembru 2015 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvajajo novosti na področju subvencioniranih prevozov za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih.

 

Glede na predhodno veljavno zakonodajo s področja subvencioniranih prevozov za dijake in študente, spremembe zakona določajo nove omejitve glede pravice do subvencionirane vozovnice.

 

Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

 

  • dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
  • udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
  • študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,
  • in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:
  • v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
  • vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;
  • poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

 

Več o tem si lahko preberete tukaj in tukaj.


Učbeniški skladi


Učbenik
Sredi devetdesetih let je ministrstvo vzpodbudilo nastajanje učbeniških skladov, ki so za tretjinsko ceno učbenikov te izposojali učenkam in učencem. Tako so šole zagotovile dostopnost učbenikov vsem udeležencem izobraževanja. V letih od 2006 do 2008 je ministrstvo postopoma v celoti prevzelo poravnavanje izposojevalnine in učenke in učenci si odtlej učbenike izposojajo brezplačno.

 

Ministrstvo je v ta namen vzpostavilo računalniško aplikacijo Trubar, s pomočjo katere šole vodijo evidenco kupljenih in izposojenih učbenikov, načrtujejo zamenjavo in odpis neveljavnih ali obrabljenih učbenikov ter nove nakupe.
 
Učbeniški skladi na srednjih šolah

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se dijakom zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku, po nižji ceni. V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.
 
Učbeniški skladi se vzpostavljajo za vse letnike programa srednje šole. Pri upravljanju učbeniškega sklada upoštevajte Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov ter druga zakonska določila (ZOFVI, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varovanju osebnih podatkov).


Učbeniški skladi v srednjih šolah niso obvezni, jih pa večina šol ima. Za srednje šole je specifično tudi to, da pri nekaterih programih, predvsem poklicnih in strokovnih, pri katerih zaradi majhnega števila dijakinj in dijakov za natis učbenikov ni ekonomskega interesa, ministrstvo sofinancira nastanek in izdajo tovrstnih gradiv.
 
Katalog učbenikov je objavljen na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje in Zavoda RS za šolstvo.

 

 

Več o delovanju učbeniških skladov si lahko preberete tukaj.