Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami


Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je uvedlo prakso za otroke s posebnimi potrebami. Razširili smo skupine v Vzgojnem zavodu Planina, ki sprejema otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in duševnimi boleznimi, pristopili smo k pridobivanju dodatnega zdravstvenega kadra. Medresorsko sodelovanje se je intenziviralo tudi na ravni državnih sekretarjev, ki se redno srečujejo.


Urejeno je področje sofinanciranja učbenikov slepih in slabovidnih otrok. Na leto Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nameni 40.000 za IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne) ter 20.000 za Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki prilagaja učbenike predvsem za srednješolce, nekaj tudi za študente.


Center IRIS letno prilagodi 8-10 učbenikov za slepe in slabovidne učence v OŠ in SŠ (v brajici in v povečanem tisku), Zveza pa pretvarja učbenike v brajico ali v zvočni zapis.


Šole so pri izboru učbenikov različnih založb avtonomne, kar pomeni, da ne moremo v celoti zagotoviti, da ima za konkretni predmet in razred otrok na voljo prilagojen učbenik. Prilagajanje učbenikov od MIZŠ zahteva prilagajanje besedil in opis slikovnega materiala, strokoven pregled, ponovno oblikovanje ter tisk.


Več si lahko preberete tukaj.

 

Poleg sistemskih ukrepov Ministrstvo podpira številne projekte za razvoj tega področja in podporo strokovnim delavcem v VIZ.


Cilji projektov so med drugim usmerjeni tudi k spodbujanju večje zaposljivosti ciljne skupine mladih. Ukrep je namenjen brezposelnim mladim, starim do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, iskalcem prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnim mladim, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj in prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje znanj in kompetenc pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Asistent je vključen v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo, ki je prisoten v razredu oziroma skupini, in po navodilih strokovnega delavca pomaga otroku s posebnimi potrebami tako, da mu bo pomaga slediti pouku, ga spodbuja, nudi pomoč pri zapisovanju učne snovi,  nudi pomoč strokovnemu delavcu, kadar ta presodi, da je to potrebno, npr. če otrok s svojim vedenjem ogroža sebe ali druge in podobno. Njegova vloga je povezovalna, tako da se z njegovo prisotnostjo ne bo ustvarjala ali spodbujala segregacija. Po navodilih strokovne skupine pomaga pri uporabi didaktičnih pripomočkov in podobno.


Projekti:

  • Spodbujanje zaposlovanja v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno -izobraževalnih zavodov z NVO na področju dela z otroki s posebnimi potrebami z otroki s posebnimi potrebami. Zagotavljamo zaposlitev brezposelnih mladih starih od 15 do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih.
  • Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v VIZ
  • Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Projekt je namenjen otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v osnovne šole s prilagojenim programom ali v srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja. Gre za ranljivo skupino, ki je še posebej socialno izključena oz. težje pridobi ustrezne socialne ter poklicne kompetence.


Osebe s posebnimi potrebami potrebujejo razvoj modularnih in drugih oblik usposabljanja in izobraževanja za pridobitev veščin, spretnosti in znanj, ki jim bodo omogočale kakovostno samostojno oz. neodvisno življenje, v določenih primerih pa tudi vključitev v delovno okolje. Veščine ter znanja, ki jih je potrebno povezati v takšne prilagojene programe usposabljanja, so npr.: reševanje problemov, uporaba računalnika, socialne in medosebne spretnosti, komunikacijske veščine, okupacijske in poklicne veščine itd. Za lažji prehod iz izobraževalnih ustanov v lokalna okolja potrebujemo vzpostavitev močne povezave z lokalnim okoljem ter vseh potrebnih deležnikov za izvedbo različnih aktivnosti, s katerimi se osebe s posebnimi potrebami umesti v lokalno okolje ter se jih poskuša spodbuditi k aktivnejšemu samostojnemu življenju.

 

  • Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. S pilotnim projektom vzpostavljamo strokovne centre za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki bodo povezani v nacionalno mrežo strokovnih institucij. Strokovni centri bodo z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki s posebnimi potrebami. To bodo tudi povezovalne institucije med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družino. Osrednjega pomena je delo z otrokom oziroma mladostnikom s posebnimi potrebami, ki tvega socialno izključenost zaradi svojih primanjkljajev, ovir oziroma motenj in zato potrebuje celostno obravnavo.  


Strokovni centri bodo omogočili in dopolnili oblike pomoči, ki so nujne in ključne za otrokov oziroma mladostnikov optimalen razvoj in socialno vključenost, kot so: celovita podpora vrtcem in šolam, izdelava individualiziranih programov, svetovanje in strokovna podpora strokovnim delavcem, razvoj in izposoja pripomočkov, učil in računalniške opreme ter osebno svetovanje in pomoč celotni družini, tako staršem kot otroku oziroma mladostniku s posebnimi potrebami.    


Strokovni centri bodo institucije, ki v okviru javne službe že izvajajo javno-veljavne programe za otroke oziroma mladostnike s posebnimi potrebami.


V Sloveniji imamo 6 javnih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 27 osnovnih šol s prilagojenim programom  (v nadaljevanju: OŠPP) in 21 osnovnih šol, ki imajo tudi oddelke s prilagojenim programom osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom za otroke oziroma mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

 

V okviru projekta vzpostavljamo 10 strokovnih centrov, in sicer: strokovne centre za celotno državo glede na posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: 1 center za gluhe in naglušne otroke ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, 1 center za otroke z avtističnimi motnjami, 1 center za gibalno ovirane otroke, 1 center za slepe in slabovidne otroke, otroke z okvaro vidne funkcije ter otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

 

  • Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so v vzgojne zavode nameščeni z odločbo o namestitvi s strani centrov za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, ali po sklepu sodišča.

S projektom bomo v Sloveniji preizkusili nove metode in oblike dela, ki bodo po eni strani zagotavljale čimprejšnjo vrnitev otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz institucije v domače okolje, v samostojno življenje ali, če to zaradi različnih družinskih razmer ali otrokovih oz. mladostnikovih težav ni mogoče, v eno izmed stanovanjskih skupin, ki delujejo v okviru vzgojnega zavoda, vendar kot samostojna stanovanjska enota na drugi lokaciji. Po drugi strani bomo vzgojne zavode spodbudili k preventivnemu delovanju, da bi bilo v bodoče namestitev čim manj.