Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠPORT

Razvidi na področju športa

Dne 2. 12. 2008 sta začela veljati Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov in Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu.

 

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov

 

Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov določa, da se zasebni športni delavec in poklicni športnik vpiše v razvid za nedoločen čas, pri čemer sta tako zasebni športni delavec kot poklicni športnik dolžna ministrstvu v 30 dneh od nastanka sporočiti spremembe, in sicer

 

 • zasebni športni delavec je dolžan ministrstvu sporočiti:
  • spremembe v zvezi s pogoji za vpis v razvid (prenehanje veljavnosti licence, izdaja pravnomočne odločbe glede prepovedi opravljanja dejavnosti, odjava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) in
  • spremembe podatkov, ki se vpisujejo v razvid (ime in priimek, prebivališče, področje športne dejavnosti, strokovna izobrazba ali usposobljenost),

 • poklicni športnik pa je dolžan ministrstvu sporočiti:
  • spremembe v zvezi s pogoji za vpis v razvid (prenehanje statusa aktivnega športnika, prenehanje članstva v nacionalni panožni športni zvezi, odjava stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji) in
  • spremembe podatkov, ki se vpisujejo v razvid (ime in priimek, prebivališče, športna panoga).

Če zasebni športni delavec in poklicni športnik v roku 30 dni ministrstvu ne sporočita sprememb v zvezi s pogoji za vpis, se za ta prekršek, na podlagi 63. člena Zakona o športu, kaznujeta z denarno kaznijo. 

 • Obrazec: Predlog za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev (doc)
 • Obrazec: Predlog za vpis v razvid poklicnih športnikov (doc)

 

Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu

 

Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu določa postopek vpisa v razvid in postopek izbrisa iz razvida vrhunskih in drugih športnikov, razvida strokovnih delavcev v športu, razvida izvajalcev letnega programa, razvida športnih objektov, razvida velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji in razvida javnih zavodov v športu ter obliko teh razvidov.

 

Razvid športnih objektov

Za vodenje Razvida športnih objektov je Zavod za šport Republike Slovenije Planica po naročilu Ministrstva za šolstvo in šport – Direktorat za šport izdelal spletno aplikacijo Športni objekti, ki omogoča vodenje evidence športnih objektov, vodenje razvida športnih objektov ter vodenje urnika zasedenosti vadbenih površin.

 

Aplikacija je vpeta v okolje e-Šport – enotni informacijski sistem v športu. Sistem ima enotno vstopno točko za vse aplikacije, kar pomeni, da se uporabnik v vse aplikacije prijavi le enkrat na enem mestu.

 

Dostop do enotne vstopne točke e-Športa je preko povezave: http://app.sport.si.

 

Za dostop do okolja e-Šport oz. do spletne aplikacije Športni objekti je potrebno pridobiti uporabniško ime in geslo. V okolju e-Šport je vsako uporabniško ime in geslo vezano izključno na fizično osebo, ki mora odgovorno upravljati s svojimi pristopnimi podatki. Vsak posameznik shrani in varuje svoje uporabniško ime in geslo!

 

Posameznik mora poleg tega, da pridobi dostop do e-Športa (obrazec 1), pridobiti tudi ustrezne pravice za dostop do posamezne aplikacije e-Športa, v tem primeru do aplikacije Športni objekti. Pravico posameznik pridobi na podlagi pooblastila pristojne organizacije.

 

Na osnovi izpolnjenega obrazeca 2d organizacija oz. njen zakoniti zastopnik pooblašča eno ali več oseb/uporabnikov (iz prejšnjega odstavka) za delo s aplikacijami e-Športa, v tem primeru z aplikacijo Športni objekti.

 

Izpolnjene in podpisane obrazce je potrebno poslati na enega izmed naslednjih načinov:

 • po navadni pošti na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
 • po telefaksu na številko (01) 434 23 92;
 • skenirano po e-pošti na naslov podpora(at)sport.si

Pri uporabi spletne aplikacije Športni objekti vam bo v pomoč »Uporabniški vodič za uporabo aplikacije Športni objekti«, ki ga bomo vsakemu porabniku posredovali po elektronski pošti po prejemu izpolnjenega obrazca 1.

 

Za nudenje podpore uporabnikom je organiziran ustrezen podporni sistem (helpdesk).

 

Vaša vprašanja in sporočila o napakah prosimo posredujte na e-poštni naslov: podpora(at)sport.si, ki samodejno prenese vsako sporočilo v podporni sistem. V podpornem sistemu lahko vsak prožilec zahtevka spremlja njegov status.

Poleg tega je na voljo tudi enoten sistem pogostih vprašanj na naslovu http://vprasanja.sport.si.


Priloge:

 • Obrazec 1 - Pridobitev uporabniškega imena in gesla
 • Obrazec 2d - Pooblastilo zakonitega zastopnika organizacije za uporabo informacijskega sistema e-Šport

Razvd velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji

 

Izdajo soglasja za vložitev kandidature pri mednarodni športni zvezi za organizacijo velike mednarodne športne prireditve v Republiki Sloveniji urejata Zakon o športu v 53. členu in Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 64/93).

Vlogo za izdajo soglasja za vložitev kandidature pri mednarodni športni zvezi za organizacijo velike mednarodne športne prireditve v Republiki Sloveniji je potrebno vložiti na Ministrstvu za šolstvo in šport pred vložitvijo kandidature pri mednarodni športni zvezi.

 

Soglasje za vložitev kandidature pri mednarodni športni zvezi za organizacijo velike mednarodne športne prireditve v Republiki Sloveniji izdajajo:  

-Državni zbor Republike Slovenije za olimpijske igre, sredozemske igre in univerziade 

-Vlada Republike Slovenije za svetovna in evropska prvenstva in  

-minister pristojen za šport za svetovne pokale, grand prix mitinge in turnirje.

Vloga za izdajo soglasja za vložitev kandidature pri mednarodni športni zvezi za organizacijo velike mednarodne športne prireditve v Republiki Sloveniji mora vsebovati:

 • podatke o iniciativnem telesu odgovornem za pripravo kandidature in izpeljavo prireditve,
 • soglasje ustrezne nacionalne panožne športne zveze, če za prireditev ne kandidira Olimpijski komite Slovenije,
 • kraj in trajanje prireditve,
 • pregled organizatorjev zadnjih treh prireditev z uvrstitvami slovenskih športnikov,
 • število organizatorjev (držav), ki se potegujejo za organizacijo prireditve,
 • število držav članic mednarodne športne zveze in pričakovano število držav udeleženk,
 • predvideno število udeležencev (športnikov, spremljevalcev, sodnikov, funkcionarjev),
 • pričakovane uvrstitve slovenskih športnikov,
 • obstoječo materialno osnovo (športni objekti, prenočitvene kapacitete, promet, zveze, ..) s planiranimi novimi investicijami,
 • načrt spremljajočih športnih, gospodarskih, turističnih, kulturnih in drugih dejavnosti ob prireditvi,
 • oceno vpliva prireditve na stanje varnosti prometa, javnega reda in miru ter varnosti udeležencev prireditve s predvidenimi ukrepi za zagotavljanje varnosti,
 • predviden vpliv prireditve na razvoj in popularizacijo športa,
 • predvideni medijski učinki prireditve,
 • predvideno zanimanje javnosti in gledalcev,
 • predvideni tržni učinki prireditve,
 • predvideni vpliv prireditve na promocijo države,
 • druge predvidene pričakovane učinke prireditve,
 • finančno konstrukcijo s prikazanimi viri in morebitnimi garancijami ter predlog za sofinanciranje prireditve iz državnega proračuna.