Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK PRIZNAVANJA POKLICNE KVALIFIKACIJE ZA OPRAVLJANJE REGULIRANEGA POKLICA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

 

Strokovnjaku, ki želi opravljati  reguliran poklic na področju vzgoje in izobraževanja  v Republiki Sloveniji in je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo v eni od držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, se ta poklicna kvalifikacija v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij 2005/36/ES in Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev  lahko prizna tudi v Republiki Sloveniji. Vendar mora strokovnjak za ta namen, ne glede na obseg pravic, ki jih ima na notranjem trgu dela Evropske unije, skozi postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

 

V posebnem ugotovitvenem postopku se  preverja usposobljenost strokovnjaka za opravljanje reguliranega poklica v državi izvora poklicne kvalifikacije, pri čemer se osredotoča na obseg pridobljenih znanj in pravic ter ugotavljanje poklicnih kompetenc posameznika. Če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran, se opravljanje poklica v Republiki Sloveniji dovoli tudi strokovnjaku, ki je v državi izvora kvalifikacije opravljal zadevni poklic eno leto v obdobju zadnjih desetih let in ima potrdilo o kompetenci ali dokazilo o formalnih kvalifikacijah pristojnega organa te države, ki potrjuje, da je strokovnjak usposobljen za opravljanje zadevnega poklica. Opravljanje poklica se dovoli tudi strokovnjaku, ki je opravil regulirano izobraževanje in usposabljanje, ki je namenjeno opravljanju poklica v državi izvora in predstavlja celotno poklicno kvalifikacijo.

 

Strokovnjaku, ki se je v državi izvora poklicne kvalifikacije v celoti usposobil za samostojno opravljanje določenega poklica, se prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje enakovrednega poklica, če ni večjih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica določajo predpisi Republike Slovenije. Če ministrstvo v postopku ugotovi, da strokovnjakove poklicne kvalifikacije odstopajo od nacionalnih pogojev v preveliki meri, lahko od strokovnjaka zahteva, da opravi enega od dopolnilnih ukrepov, in sicer:
• prilagoditveno obdobje, v katerem izpolni manjkajoče pogoje, ali
• preizkus poklicne usposobljenosti.

 

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij je upravni postopek in se zaključi z izdajo odločbe, s katero se strokovnjaku prizna ali zavrne poklicna kvalifikacija. V primeru znatnega razlikovanja pridobljene poklicne kvalifikacije ministrstvo izda začasno odločbo, ki strokovnjaku določi pogoje za opravljanje enega od dopolnilnih ukrepov za priznanje njegove poklicne kvalifikacije, in sicer preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.


Z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije se strokovnjaku v Republiki Sloveniji omogoči dostop do reguliranega poklica v vzgoji in izobraževanju, za opravljanje katerega se je usposobil v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za strokovne delavce, ki izpolnjujejo z nacionalno zakonodajo določene pogoje. Za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnih mestih, ki so navedena v odločbi, strokovnjaku v skladu s 40. členom Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja  ni potrebno opravljati strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.

 

Preverjanje znanja učnega jezika (slovenskega knjižnega jezika ter italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območjih) ni predmet postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, zato se v skladu s predpisi preverja ob prvi zaposlitvi.

 

Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije

 

Postopek za priznanje poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo strokovnjaka, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati reguliran poklic na področju vzgoje in izobraževanja. Strokovnjak vloži vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu (obrazec) pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

 

Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
─ potrdilo pristojnega organa države izvora kvalifikacije o reguliranosti poklica in izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica v tej državi (potrdilo o kompetenci v skladu s 13. členom direktive 2005/36/ES),
─ diploma, spričevalo ter druga dokazila o uspešno dokončanem formalnem izobraževanju ali usposabljanju, ki jih izda pristojni organ oziroma izobraževalna ustanova,
─ dokazila o vsebini in poteku izobraževanja, iz katerih je razvidno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je strokovnjak opravil,
─ dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran),
─ dokazilo o državljanstvu (kopija veljavnega osebnega dokumenta).

 

Vsi dokumenti, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu.
 
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 70 EUR: za vlogo 35,00 EUR po tarifni številki 7, 2. točka, in za odločbo 35,00 EUR po tarifni številki 7, 5. točka (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš)).
 
Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:
• namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
• prejemnik:  naziv: UPRAVNE TAKSE
                     ulica: Župančičeva 3
                     kraj: LJUBLJANA
• št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
• referenca: 11 33308-7111002-6010

 

Vlogo skupaj s prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi pošljite na naslov:
 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
SI - 1000 Ljubljana

 

Dodatne informacije o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij in povezave do spletnih strani z informacijami, ki se nanašajo na vložitev zahteve za priznanje poklicne kvalifikacije, se nahajajo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , ki je nacionalna kontaktna točka za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Sloveniji, in na spletni strani Tvoja Evropa .

 

Kontaktna oseba:
Andreja Schmuck
tel.: (01) 400 52 24
e-pošta: andreja.schmuck(at)gov.si