Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS V RAZVID IZVAJALCEV JAVNO VELJAVNIH PROGRAMOV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Kontaktni osebi:

Anita Hrastelj

tel.: (01) 400 57 21

e-pošta: anita.hrastelj(at)gov.si

fax: (01) 400 53 23

 

Meta Brank

tel.: (01) 400 5483

e-pošta: meta.brank(at)gov.si

 

Vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, zasebnih učiteljev in zasebnih vzgojiteljev poteka v skladu s 34., 36. in 37. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08) ter v skladu s 27. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04).

 

V skladu s 34. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja morajo biti vsi izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
 
Natančen postopek vpisa v razvid vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, srednjih šol, domov za učence in dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacij za izobraževanje odraslih ter zasebnih učiteljev in zasebnih vzgojiteljev ureja Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 10/09). Razvid je javna knjiga, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
Predlog za vpis v razvid za izvajanje javno veljavnega programa vzgoje in izobraževanja lahko vloži ustanovitelj ali izvajalec sam. Predlog se vloži pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del pravilnika (Priloga 1). K predlogu za vpis v razvid mora biti priložen akt o ustanovitvi izvajalca. Če predlog za vpis v razvid vloži fizična oseba, ki želi pridobiti status zasebnega učitelja oziroma zasebnega vzgojitelja, ga vloži na obrazcu (Priloga 2) in priloži fotokopijo svoje diplome.
Če je ustanoviteljica izvajalca država, se vpis v razvid začne po uradni dolžnosti.

 

V skladu s 27. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju morajo biti vsi izvajalci javno veljavnih višješolskih študijskih programov pred začetkom opravljanja višješolske dejavnosti vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Postopek vpisa v razvid višjih strokovnih šol za izvajanje višješolskih študijskih programov ureja Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/06). Postopek vpisa v razvid zasebne višje strokovne šole za izvajanje višješolskega študijskega programa se začne na predlog ustanovitelja. Predlog mora biti vložen najmanj šest mesecev pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje. Predlog za vpis v razvid se lahko vloži na obrazcih: predlog (doc), obrazec A (doc), obrazec B (doc) in se mu priloži: akt o ustanovitvi zasebne višje strokovne šole, dokazila o zagotavljanju praktičnega izobraževanja študentov in dokazila o ustreznih prostorih in opremi. 


Postopek vpisa v razvid javne višje strokovne šole za izvajanje višješolskega študijskega programa se začne po uradni dolžnosti.


Postopek vpisa v razvid se vodi po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/2006-uradno prečiščeno besedilo, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US (48/2009 popr.), 8/2010). Če izvajalec oziroma zasebnik izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v razvid, se mu izda odločba o vpisu v razvid.
 
Predlog za vpis v razvid s prilogami se pošlje na: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vpis v razvid, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

 

Informacije o dostopu do aplikacij za nove subjekte, ki so vpisani v razvid izvajalcev javno veljanih programov vzgoje in izobraževanja.

 

Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja

Register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe

 

 

 

 

Uveljavitev zakona o izvajanju mednarodnih programov na področju vzgoje in izobraževanja in pravilnika o registru zasebnih šol in vrtcev, ki izvajajo mednarodne programe

 

 

S 15. julijem 2016 je začel veljati Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 46/2016 - ZIMPVI), ki daje zasebnim vrtcem in šolam, ki v Republiki Sloveniji izvajajo mednarodne programe v tujem jeziku pravno podlago, da se vpišejo v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kljub vpisu v register pa ti vrtci in šole ne bodo del našega vzgojno-izobraževalnega sistema, zanje ne bo veljala področna zakonodaja, ki ureja vzgojo in izobraževanje in zato za svoje delovanje ne bodo upravičeni do  javnih sredstev.

 

Postopek vpisa in izbrisa iz registra zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe je določen s Pravilnikom  o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe (Uradni list RS, št. 53/16).

  • Informacija (doc)
  • Vloga (doc)
  • Information (doc)