Skoči na vsebino

PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij v Evropski uniji

 

Kontaktna oseba:
Andreja Schmuck
tel.: (01) 400 52 24
e-pošta: andreja.schmuck(at)gov.si
 

Priznavanje kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev

 

Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija začela izvajati sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki so ga vzpostavile direktive Evropske unije o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Sistem omogoča izvrševanje ene izmed temeljnih svoboščin notranjega trga Evropske unije, in sicer prost pretok oseb, ki je eden glavnih ciljev za povečanje mobilnostiznotraj Evropske unije.
 
Ne glede na obseg pravic, ki jih ima posamezni državljan Evropske unije na njenem notranjem trgu dela, mora, če želi opravljati reguliran poklic oziroma dejavnost v drugi državi članici, skozi postopek priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti. Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij pomeni, da se državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (v nadaljevanju: EU) v skladu s posebnim postopkom priznavanja kvalifikacij omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v drugi državi članici. Na ta način je olajšano gibanje strokovnjakov med državami EU.
 
Regulirani poklici oziroma dejavnosti so tisti poklici oziroma dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt. Vsi regulirani poklici in dejavnosti v Sloveniji so navedeni v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 
V pravnem redu EU ureja sistem vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij2005/36/ES (UL L 255, 30. 9. 2005), ki omogoča državljanom držav članic EU dostop do in opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v drugih državah članicah. V Sloveniji je bila direktiva implementirana z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07, 85/09 in 55/12), skupaj z drugimi področnimi zakoni in podzakonskimi akti (Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/08 in 109/11) in drugi področni pravilniki), ki urejajo priznavanje kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti.

 

Več informacij o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij in povezave do spletnih strani z informacijami, ki se nanašajo na vložitev zahteve za priznanje poklicne kvalifikacije, se nahajajo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je nacionalna kontaktna točka za priznavanje poklicnih kvalifikacij v Sloveniji, in na že navedeni nacionalni spletni strani o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij.
 


Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij

 

V Sloveniji vodi postopke priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev ali dejavnosti ministrstvo, ki je pristojno za reguliranje posameznega poklica ali dejavnosti. Postopek vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij je postopek, v katerem se ugotavlja usposobljenost kandidata, ki si je v drugi državi članici EU pridobil kvalifikacije za opravljanje posameznega reguliranega poklica. V postopku se zato osredotoča na ugotavljanje poklicnih kompetenc posameznika, ne pa na določanje v tujini pridobljene izobrazbe. Strokovnjaku se prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje določenega poklica, če v matični državi lahko opravlja enak poklic in ni prevelikih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica postavljajo nacionalni predpisi.
 
Poklici, kot so učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec, knjižničar in drugi strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja, sodijo v Sloveniji med regulirane poklice. V skladu z navedenim lahko torej vsak strokovnjak, ki želi opravljati delo strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in si je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo v eni izmed držav članic Evropske unije, vloži zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije.
 
Za vodenje postopkov s področja vzgoje in izobraževanja je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki v postopku ugotavlja usposobljenost kandidata za opravljanje reguliranega poklica. Postopki za področje vzgoje in izobraževanja potekajo po sistemu splošnega priznavanja kvalifikacij, ki je osnovan na pravilu vzajemnega zaupanja, kar pomeni, da mora biti strokovnjak, ki je v matični državi v celoti usposobljen za opravljanje določenega poklica, enakovredno priznan za opravljanje tega poklica tudi v drugi državi, v kolikor ni večjih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica postavljajo nacionalni predpisi.
 
Po proučitvi vloge, priloženih dokazil o pridobljeni poklicni kvalifikaciji ter ob upoštevanju nacionalnih predpisov izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:

 • odločbo o priznanju kvalifikacije,
 • začasno odločbo (v primeru dopolnilnega ukrepa) ali
 • odločbo o zavrnitvi priznanja kvalifikacije.


Z odločbo o priznanju kvalifikacije se strokovnjaku prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica oziroma reguliranih poklicev, ki so navedeni v odločbi, s čimer se mu podeli pravica do opravljanja v odločbi navedenih reguliranih poklicev v vzgoji in izobraževanju. Na razpisih za prosta delovna mesta na področju vzgoje in izobraževanja lahko ti strokovnjaki enakovredno kandidirajo in se zaposlujejo kot kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.

 

Znanje učnega jezika (slovenskega knjižnega jezika ter italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območjih) se v skladu s predpisi preverja ob prvi zaposlitvi. Dokazovanje znanja učnega jezika ne more biti predmet obravnave v postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij.

 

V kolikor ministrstvo na podlagi primerjave pisne dokumentacije o kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica zahtevajo nacionalni predpisi, ugotovi, da poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, lahko od kandidata zahteva, da opravi enega od dopolnilnih ukrepov, in sicer:

 • prilagoditveno obdobje ali
 • preizkus poklicne usposobljenosti.

 


Vloga za priznanje kvalifikacij

 
Postopek za priznanje kvalifikacij se začne na zahtevo kandidata, ki jo ta vloži pri ministrstvu (v nadaljevanju: vloga). Za poklice s področja vzgoje in izobraževanja je ustrezna vloga za priznanje poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu (obrazec).
 
Vlogi je treba priložiti naslednje dokumente:

 1. potrdilo pristojnega organa države članice EU o reguliranosti poklica in izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica v tej državi (potrdilo o kompetenci v skladu s 13. členom direktive),
 2. diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
 3. dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,
 4. dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),
 5. dokazilo o državljanstvu (zadostuje kopija veljavne osebne izkaznice ali potnega lista).


Vsi dokumenti, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu. 
 
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 70 EUR (za vlogo 35,00 EUR po tarifni številki 7, 2. točka, in za odločbo 35,00 EUR po tarifni številki 7, 5. točka) in se v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) plačuje v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.
 
Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

 • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
 • prejemnik:  naziv: UPRAVNE TAKSE
                    ulica: Župančičeva 3
                    kraj: LJUBLJANA
 • št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
 • referenca: 11 33308-7111002-6010


Vlogo skupaj s prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi pošljite na naslov:
 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova 16
1000 Ljubljana