Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VSTOPNA TOČKA ZA SPODBUJANJE STIKOV IN SODELOVANJA MED IZOBRAŽEVALNIM SISTEMOM IN OKOLJEM

Na 2. sestanku posvetovalnega telesa, dne 31. januarja 2018, je bil sprejet sklep, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani odpre vstopno točko za zunanje deležnike do povezav in podatkov za posamezne projekte in dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje ali povezovanje okolja z izobraževalnimi institucijami, programi in udeleženci izobraževanja od srednje šole do visokega šolstva.

 

V  nadaljevanju objavljamo seznam projektov in institucij na področju sodelovanja izobraževalnega sistema z okoljem.

 

Seznami projektov in inštitucij na področju sodelovanja izobraževalnega sistema z okoljem

 

 • Podatki srednjih in višjih šol o sodelovanju z gospodarstvom/negospodarstvom (za aktivnosti od vključno leta 2014 naprej) (xlsx)
 • Podatki visokošolskih zavodov  – sodelovanje visokošolskega sistema z okoljem (za aktivnosti od vključno leta 2014 naprej) (xlsx)
 • Sodelovanje javnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov z okoljem (za aktivnosti od vključno leta 2014 naprej) (xlsx)
 • Seznam medpodjetniških izobraževalnih centrov (xlsx)


Gradiva

 • Sodelovanje visokošolskih zavodov z gospodarstvom in negospodarstvom (Stojan Sorčan, 31. 1. 2018) (pptx)
 • Sodelovanje z gospodarstvom z zakonom postavljeno v temelje poklicnega in strokovnega izobraževanja (Elvira Šušmelj, marec 2018) (pptx)
 • Šolski center Novo mesto (Štefan David, marec 2018) (pptx)
 • Predstavitve s posveta Sodelovanje gospodarstva in visokega šolstva: Za kakovostnejše študijske programe, ki je potekal v torek 24. 10. 2017, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju:
  • Uvodno predavanje: Prof. Dr. rer. pol. Christiane Hipp: “How to improve the education system in a way that the students will be equipped with the right knowledge to enter the labour market” by using the example of BTU Cottbus-Senftenberg - (v angleškem jeziku) (pdf)
  • dr. Branka Kalenić Ramšak (UL) in dr. Tanja Dmitrović (UL): Sodelovanje gospodarstva in visokega šolstva – primer Univerze v Ljubljani (pdf)
  • (R)evolucija 4.0 – Skupaj kreiramo nove priložnosti – Karierni centri visokošolskih zavodov (pptx)
  • Lahko branje - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (pptx)
  • Dualni študij – ali je v Sloveniji interes in možnost zanj? - Univerza v Mariboru (pdf)
  • Predstavitev projekta NewSloSouvenir (jpg)

 

 

 

Informacije o projektu inženirke in inženirji bomo! 

 

 

Namen projekta Inženirke in inženirji bomo! je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij. 


Cilj je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost in inovativnost, ki bosta vodili k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti. Projekt poteka v sodelovanju s podjetji in od leta 2016 tudi s podporo Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. 

 

Dogodki z mladimi na gimnazijah o prihodnosti dela

Središče projekta predstavljajo dogodki na gimnazijah, kjer se mladi pogovarjajo z izbranimi gosti iz različnih okolij - inženirji, managerji, študenti, raziskovalci, podjetniki, ustvarjalci itn.  Na njih delijo spoznanja in uvide, kako razmišljati o osebni rasti in razvoju, katere veščine so potrebne za rast in uspeh v poklicnem okolju ter kaj prinaša prihodnost dela. Vsebine dogodka prinašajo: 

 

 • predstavitev kariernih priložnosti na področju tehničnih in naravoslovnih poklicev;
 • promocijo nadgradnje inženirskih znanj s poslovnimi (inženir+);
 • spoznavanje z zanimivimi in uspešnimi posamezniki iz poslovnega sveta;  
 • navdih, ki ga mladim dajejo prodorna  in inovativna podjetja ter
 • spoznavanje kompetenc, ki so pomembne za kulturo ustvarjalnosti in inovativnosti. 


Osrednje aktivnosti: 

 

 • 10 -12 dogodkov letno; 
 • Medijske objave;
 • Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami in projekti.

Priznanje: Inženirka leta

Z letom 2018/19 je projekt neposredno naslovil tudi izziv pomanjkanja deklet, ki se odločijo za STEM/A študij. S ciljem, da Slovenija vsako leto spozna 10 inženirk, ki so mladim lahko zgled in spodbuda za morebitno odločitev o vpisu na STEM/A študije, bo priznanje Inženirka leta prvič podeljeno januarja 2019.  
Več o projektu na www.talentsrule.org. Kontakt: urednistvo@mediade.si 

 

Izvirno orodje: Slovenski kviZUM

V letu 2017/18 se je v okviru projekta Inženirke in inženirji bomo! razvil in zaživel Slovenski kvIZUM kot uporabno orodje v izobraževalnem sistemu za prikaz inovativnosti in ustvarjalnosti v Sloveniji. V nizu petih vprašanj, ki se ob ponovnem reševanju vsakokrat zamenjajo, kviz s ponujenimi odgovori na poljuden in humoren način ozavešča o dosežkih slovenskih podjetij, inovatorjev in ostalih slovenskih pionirjev na posameznih področjih.


Vsebine so nastajale v sodelovanju z mladimi, dijaki in študenti različnih fakultet (družboslovnih in naravoslovnih) in kot izbrani projekt 4. Partnerstva za spremembe


V izobraževalnem sistemu so namenjene povezovanju znanj, ki jih mladi pridobivajo z izobraževanjem s konkretnimi primeri inovacij in pionirskih dosežkov, kaj lahko s tem znanjem razvijajo v življenju. Slovenski kvIZUM tudi prispeva k samozavesti, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev ter s tem opogumlja mlade za ustvarjalnost in podjetnost. 
Povezava na Slovenski kvIZUM: www.talentismo.si. Kontakt: urednistvo@mediade.si     
 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Srednje poklicno, strokovno in višje strokovno izobraževanje


OZS kot uveljavljen socialni partner v imenu svojih članov zastopa interese članov pri načrtovanju, programiranju in izvajanju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja. Delodajalci imajo ključno vlogo pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom.


Izobraževanje za poklice, ki jih potrebuje obrt, je izredno dinamično. Hitre spremembe v gospodarstvu in organizaciji dela ter pojav novih poklicev zahtevajo hitre odzive izobraževalnega sistema in institucij, ki so vključene v izobraževanje.


Prav tako se morajo tudi delodajalci kar najhitreje prilagajati tržišču in gospodarskim tokovom in temu primerno načrtovati tudi svoje kadrovanje. Potrebe po poklicno izobraženih kadrih, ki imajo primerne poklicne kompetence in sposobnosti za uspešno delo v posamezni stroki, so vse večje in večje.
Po vzoru dualnega sistema, so se izobraževalni programi prenovili in s tem postali tudi evropsko primerljivi. Nastalo je tudi nekaj novih izobraževalnih programov, ki so rezultat povpraševanja na trgu dela.


Obrtništvo z novimi in prenovljenimi programi nase prevzema večjo odgovornost za izobraževanje. V srednje poklicno izobraževanje je z novimi in prenovljenimi programi uveden minimalni pogoj (24 tednov) praktičnega usposabljanja z delom, ki ga morajo dijaki/nje opraviti v delovnem procesu. Vsi dijaki/nje v srednjem poklicnem izobraževanju, morajo v treh letih izobraževanja opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih s katerimi imajo sklenjene učne pogodbe. Praktični pouk, ki se izvaja v šoli, pa se lahko v dogovoru z delodajalcem in šolo nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcu. Tako se lahko praktično usposabljanje z delom poveča na maksimalno 50 tednov v treh letih izobraževanja.


Kontakt:
Mitja Korunovski

Telefon: +386 1 583 08 18, e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si

 

Vajeništvo

 

Aktivnosti OZS v zvezi z vajeništvom:

 

 • Sodelovanje z MIZŠ, MDDSZ, MGRT, CPI, sindikati
 • Sodelovanje s šolami v procesu vajeništva
 • Informiranje in podpora - svetovanje delodajalcem, staršem, vajencem, učencem OŠ
 • Priprava sistemskih dokumentov za izvajanje vajeništva
 • Izbor in potrjevanje delodajalcev po branžah in vključitev v sistem vajeništva in verifikacija vajeniških mest
 • Priprava vsebin in promocijskih vsebin ter gradiva za vajeništvo
 • Spremljava izvajanja vajeništva in poročanje

 

Kontakt:
Mitja Korunovski, tel.: 01 583 08 18, e-pošta: mitja.korunovski@ozs.si

 

Mojstrski izpiti - pridobitev srednje strokovne izobrazbe


Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000,  in sicer za 52 mojstrskih nazivov. Mojstrski izpiti se izvajajo tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen.  Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev.  

 

Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti:  

 

 • mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo;
 • ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah;
 • mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD;
 • mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih;
 • mojster je lahko odgovorni vodja posameznih gradbenih del skladno z Zakonom o graditvi objektov, za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv (velja za tiste mojstrske nazive, ki so vezani na posameznih izvajanje del na gradbenih objektih - npr. zidarski mojster, tesarski mojster, mojster strojnih instalacij, elektroinštalaterski mojster, itd.)
 • mojstrski naziv je časten;
 • mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za odličnost izdelkov in storitev;      
 • mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS).          

 

Kontakt:
Suzana Kljun
Telefon: +386 1 583 05 74, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in temeljne kvalifikacije (TK)


Z Nacionalno poklicno kvalifikacijo kandidat dokazuje delovno oz. strokovno usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.


Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  


Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.

 

Kontakt:
Mojca Poje
Telefon: +386 1 583 05 20, e-naslov: mojca.poje@ozs.si

 

Projekt »InPaint« (Erasmus+ KA3)


Namen projekta je poiskati primere dobrih praks v slikopleskarstvu, pripraviti nove in moderne učne načrte izobraževanja in usposabljanja ter širiti ugled slikopleskarske panoge. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz 8 držav: Slovenija (OZS), Luxemburg, Avstrija, Belgija, Češka, Nemčija, Velika Britanija in Portugalska.

 

Kontakt:
Igor Pipan
Telefon: +386 1 583 05 68, e-naslov: igor.pipan@ozs.si
http://www.uniep.org/en-GB/content/inpaint-project/69/


Projekt MASTER 5 (Erasmus+ KA3)


Projektno skupino sestavljajo partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Srbije. Slovensko ekipo sestavljajo Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, kot vodilni partner ter Občina Krško in Šolski center Krško-Sevnica. Hrvaški partnerji so hrvaška obrtna zbornica (Hrvatska obrtnička komora) in Obrtničko učilište – center izobraževanja odraslih, iz Srbije Regionalna razvojna agencija Bačka iz Novega Sada ter iz Nemčije hrvaško nemško gospodarsko združenje (Hrvatska gospodarska zveza).

 

Pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra in spodbujanje dualnega načina izobraževanja, sta bili vodilo za pripravo projekta, ki so ga partnerji poimenovali MASTER5. S projektom bo pripravljena osnova, za oblikovanje modela t.i. mojstrske šole, po nemškem vzoru. Skozi številne aktivnosti, ki so med drugim tudi priprava publikacije »dobre prakse nemškega izobraževalnega sistema iz področja dualnega izobraževanja«, raziskava med MSP in priprava analize ter druge aktivnosti, bodo podana izhodišča za pripravo kurikuluma za področje kovinsko-predelovalne panoge. Cilj projekta je skozi dualno izobraževanje izboljšati zaposljivost mladih, ki bo podjetjem zagotovil kader in s tem prispeval k povečanju gospodarske konkurenčnosti.

 

Kontakt:
Janja Starc
Telefon: +386 7  492 53 43, e-naslov: janja.starc@ozs.si


1.   “Innovative WBL Painting Talents - IN PAINT”
Projekt poteka v okviru Erasmus+  KA3 - Support for Policy Reform, od 2. oktobra 2017 do 30. septembra 2019. Nosilec projekta je UNIEP, sodelujejo pa še Landesinnung der Maler und Tapezierer Niederösterreich (Avstrija), Confederatie Bouw – Belgische Schilders (Belgija), Cech maliru, lakyrniku a tapetaru CR z.s. (Češka), Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (Nemčija), PDA - Painting and Decorating Association (Velika Britanija) in sekcija slikopleskarjev pri OZS.

 

Namen  projekta je:

 

 • izboljšati sistematično sodelovanje med slikopleskarskimi izvajalci, nacionalnimi inštituti za poklicna izobraževanja in usposabljanja ter šolami,
 • doseganje višjih standardov in profesionalizacija panoge slikopleskarjev,
 • povečanje učinkovitosti praktičnega usposabljanja slikopleskarjev (izobraževalni programi v tesnem sodelovanju s podjetji ter v skladu z zahtevami na trgu),
 • izboljšanje podobe slikopleskarstva in s tem povečanje možnosti zaposlitve mladih slikopleskarjev.


Da bi izboljšali podobo panoge in izboljšali kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja za slikopleskarje, bi bilo potrebno doseči večjo povezanost / partnerstvo med podjetniki slikopleskarji ter ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bi temeljilo na praktičnem usposabljanju (WBL – Work-Based Learning.
 
Cilj projekta je ustvariti WBL Observatory (interaktivno platformo z odprtim dostopom), na kateri bi bila zbrana orodja za učitelje in mentorje in bi omogočala izmenjavo dobrih praks. Cilj je tudi združiti različne perspektive, metodologije, orodja in znanja, preko katerih bo postavljen okvir podpore WBL, ki bi bil v pomoč institucijam za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izvajalcem slikopleskarstva v UNIEP in drugih državah.
 
Kontakt:
Igor Pipan
Telefon: +386 1 583 05 68, e-naslov: igor.pipan@ozs.si
 
2. Europa EUROPA-MEISTER – Towards a European quality label for the crafts
Projekt poteka v okviru Erazmus+  KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, od 1. septembra 2017 – 31. marca 2020. Nosilec projekta je HTL Baden, Malerschule Leesdorf, Austria, sodelujejo pa še: SBG Dresden iz Nemčije, UNIEP iz Luxembourga, NTI-MMM iz Norveške, Confederatie Bouw – Afwerking iz Belgije, Landesinnung der Maler und Tapezierer Niederösterreich iz Avstrije in sekcija slikopleskarjev pri OZS.


Analiziralo in primerjalo se bo stanje in organizacija izobraževanja na področju slikopleskarstva v sodelujočih državah. Oblikoval se bo večjezični profil kompetenc v podatkovni bazi SKILLSBANK. Oblikovala se bo evropska mreža (mojstrskih) šol, kjer se bodo razvijali načini in tečaji e-učenja in učnih gradiv.  Končni cilj pa je, da se na evropskem nivoju vzpostavi mojstrski naziv v panogi na 6 stopnji evropskega ogrodja kvalifikacij – EOK.
 
Kontakt:
Igor Pipan
Telefon: +386 1 583 05 68, e-naslov: igor.pipan@ozs.si