Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VIZIJA MINISTRSTVA

VIZIJA

 

Razvijamo odgovorno družbo znanja.
Ustvarjamo pogoje za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij.


IZZIVI

  1. Soustvarjanje in usmerjanje razvoja na področju izobraževanja, znanosti, mladine in športa skladno z družbenimi spremembami.
  2. Stalno izboljševanje kakovosti delovanja MIZŠ.
  3. Razumevanje in uveljavljanje vloge MIZŠ v strokovnih javnostih, družbi in Vladi RS.


POSLANSTVO

 

Skupaj z našimi deležniki soustvarjamo vključujočo, enakopravno, trajnostno naravnano in ustvarjalno družbo vseživljenjskega učenja ter krepimo participacijo mladih in spodbujamo športna udejstvovanja.

 

Zavzemamo se za enakopravno udeležbo vseh deležnikov v dostopnem in prožnem vzgojno-izobraževalnem sistemu, usmerjenem v prihodnost. Iščemo nove poučevalne ter učne strategije in tako posamezniku omogočamo zorenje v odgovornega in samostojnega člana skupnosti.

 

Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje predstavljata temelj učeče se družbe.

 

V srednješolsko izobraževanje uvajamo pristope, ki usklajujejo izobraževalni sistem z gospodarstvom.

 

Študijski programi višješolskega izobraževanja izhajajo iz kadrovskih potreb gospodarstva in študentom omogočajo pridobitev poklicnih kompetenc.

 

S ciljem inovativnosti in odličnosti v visokem šolstvu ustvarjamo pogoje za konkurenčni visokošolski izobraževalni sistem, priznan v mednarodnem prostoru.

 

Programi izobraževanja odraslih sledijo potrebam gospodarstva in trendom sprememb v družbi ter omogočajo pogoje za boljše življenje in delo odraslih. Za učenje in pridobivanje novih znanj je vedno pravi čas.

 

Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem zagotavlja enakopravno vključenost oseb s posebnimi potrebami.

 

Z razvojem znanstveno-raziskovalne dejavnosti doma in v tujini, krepimo  globalni raziskovani prostor.

 

S programi športa v javnem interesu sledimo načelu zdrav duh v zdravem telesu za vse prebivalce.

 

Spodbujamo in skrbimo za razvoj mladinskega sektorja in mladinskega dela, krepitev participacije mladih pri upravljanju javnih zadev ter za oblikovanje mladinskih politik.


VREDNOTE

 

STROKOVNOST
Usklajeno z vzgojno-izobraževalnimi koncepti, prožno in gospodarno skrbimo za vključujoč izobraževalni sistem, ustrezne pogoje za razvoj znanosti, raziskovanja in športa.

 

SODELOVANJE
S ciljem doseganja odličnih rezultatov se zaposleni povezujemo in spoštujemo. Velik poudarek dajemo našim deležnikom in medresorskemu sodelovanju.

 

ODGOVORNOST
Kakovostno in zanesljivo opravljamo svoje naloge. Rezultati našega dela so transparentni, zato se sodelavci, partnerji in državljani RS na nas lahko zanesejo.

 

ZADOVOLJSTVO DRŽAVLJANOV IN ZAPOSLENIH
Zadovoljni zaposleni nenehno iščemo izboljšave tako za naše delo kot za državljane.

 

USTVARJALNOST
Spodbujamo lastno ustvarjalnost in ustvarjalnost vseh deležnikov.