Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Zadnja sprememba: 30. 10. 2015

 

Na izdano odločbo o višini plačila vrtca sem podal pisno pritožbo, in sicer priporočeno po pošti. V kolikem času je organ dolžan odgovoriti na mojo pritožbo?

 

Organ je na pisno pritožbo dolžan odgovoriti v 30 dneh.

 

Ali se lahko otroka vključi v vrtec pred enim letom starosti?

 

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih je v vrtec mogoče vpisati otroke, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo. 

 

Ali res obstaja zakon, ki omejuje, koliko ur dnevno je lahko otrok v vrtcu?

 

Zakon te omejitve ne določa, določa pa z vidika otrokove koristi, da je najdaljši program dnevni program, ki lahko traja do največ 9 ur in se kot tak tudi šteje za javno službo (14. člen Zakona o vrtcih). Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec.

 

Kakšno izobrazbo  mora imeti oseba, ki želi ustanoviti zasebni vrtec?

Ustanovitelj vrtca je lahko vsaka domača ali tuja fizična oz. pravna oseba. Zasebni vrtec mora izpolnjevati predpisane pogoje glede kadra, prostora in opreme enako kot javni vrtec, določiti pa mora v svojem ustanovitvenem aktu tudi program, ki ga izvaja. Lahko izvaja Kurikul za vrtce kot javni vrtci, lahko pa se odloči za izvajanje svojega programa. V tem primeru ga mora obravnavati in izdati svoje mnenje Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Zasebni vrtec lahko deluje že z enim oddelkom in ima pravico do sofinanciranja iz občinskega proračuna v višini 85 % sredstev na otroka, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bil otrok vkjučen v javnem vrtcu.

Podrobne informacije o pogojih najdete na spletni strani MIZŠ.


Ali lahko opravljam dejavnost varovanja predšolskih otrok v najetih prostorih?

 

Da, vendar je v tem primeru potrebno pridobiti soglasje lastnika.

Ali je potrebno po izdani odločbi za varuha predšolskih otrok takoj odpreti s.p. in začeti z delovanjem, ali je možno začeti opravljati dejavnost tudi kasneje?

 

Status lahko tudi miruje, vendar pa je potrebno, da ob registraciji s.p., vsi pogoji, ki so bili izpolnjeni v času izdaje odločbe, veljajo tudi ob dejanski pridobitvi statusa s.p.

 

Kakšni so izobrazbeni pogoji za pridobitev statusa varuha predšolskih otrok na domu?

 

Oseba mora imeti končan najmanj program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja in pridobljeno dodatno poklicno kvalifikacijo za varuha predšolskih otrok ALI izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja. Izpolnjevanje pogojev za strokovnega delavca pomeni izpolnjevanje predpisanih izobrazbenih pogojev, kot to določa področna zakonodaja in podzakonski predpisi na posameznih ravnem vzgoje in izobraževanja in imeti opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.  

 

Kam naj  pošljem vlogo za pridobitev statusa varuha predšolskih otrok na domu?

 

Obrazec lahko pošljete kadarkoli med letom na Ministrstvo za izobraževanje, znanost,  in šport  (Masarykova 16, 1000 Ljubljana). K vlogi priložite dokazila o pridobljeni izobrazbi, izpisek iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje ter uporabno dovoljenje za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok. Ministrstvo o vpisu v register fizični osebi izda odločbo. Na podlagi odločbe se oseba registrira kot samostojni podjetnik in vpiše v poslovni register.

 

Zanima me, kje lahko zaprosim za uporabno dovoljenje stanovanja za varovanje predšolskih otrok na domu in pa kako dolgo je potrebno čakati na to dovoljenje?

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določa zgolj kriterije za pridobitev statusa varuha predšolskih otrok, ni pa pristojno za sam postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja. Za te informacije se je potrebno obrniti na občino. Za enostanovanjsko hišo uporabno dovoljenje ni potrebno.

 

Zanima me, kakšni so prostorski pogoji, če se odločim za poklic varuha predšolskih otrok na domu?

 

Varuh lahko varuje otroke v eni ali več stanovanjski zgradbi, ki ima izdano uporabno dovoljenje ali v  prostorih, ki izpolnjujejo pogoje predpisane za vrtec.  Za navedene prostore sprememba namembnosti ni potrebna. V kolikor poslovni prostor ustreza navedenim pogojem, je prostorski pogoj za registracijo varuha na domu izpolnjen.


Dodatne informacije najdete na naši spletni strani.