Skoči na vsebino

NOVICA

19. 5. 2017

Odgovori na preostala vprašanja za klepetalnico MIZŠ (z dne 11. maja 2017)

Objavljamo odgovore na preostala vprašanja državljank in državljanov, ki smo jih prejeli za klepetalnico z ministrico, ki je potekala 11. maja 2017.  Ker so si nekatera vprašanja podobna, je ponekod naveden skupni odgovor na več vprašanj. Odgovori so razvrščeni po sklopih.

 

Učbeniki, učna gradiva, učbeniški skladi v OŠ

Kaj so učna gradiva? Le učbeniki za sklad ali se kupi delovne zvezke, ki jih učenci potem obdržijo in se vsako leto to na novo kupuje?
Učna gradiva za prvi razred so lahko učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni
za izvedbo pouka v prvem razredu osnovne sole.

Ali bo nakup učbeniških gradiv (ne učbenikov in beril, temveč tistih, v katere lahko učenci pišejo) za prvošolce potekal preko učbeniškega sklada ali kako drugače? Ali so za to zagotovljena še kakšna druga sredstva ali so že zajeta v teh, ki jih omenja okrožnica?
Nakup bo potekal preko učbeniškega sklada v okviru sredstev, ki jih omenja okrožnica.

Mene zanima, glede na davčno zakonodajo, kako se bo urejalo dajanje daril staršem s strani šole - šola naj bi kupila delovne zvezke za prvošolce ter jih podarila v trajno last staršem (fizičnim osebam). Kako bodo šole to v računovodstvih finančno urejale - prejeti računi/odpisi terjatev?
Nakup gradiv za 1.r je za starše darilo in ga bodo morali upoštevati v dohodnini. Kdo bo to razložil staršem?

Lastnik učnih gradiv je šola. Učenci prvega razreda si bodo učna gradiva iz učbeniškega sklada izposodili, zato ne bo šlo za darilo oz. za državno subvencijo.

Glede na današnjo okrožnico naj bi učencu, ki ni v prvem razredu, pripadalo 3,2×5e za učbenike. Kako naj s tem denarjem sploh zamenjamo ali kupimo nov potrjen učbenik? Lansko leto smo zviseli v 5. razredu. Skoraj vse je bilo neveljavno, letos na podlagi dodeljenih sredstev ne moremo kupiti niti enega naslova. Kako lahko sploh kupujemo učbenike za sklad?
V skladu z načrtom menjave učbenikov iz učbeniškega sklada, ki je bil sprejet leta 2015 ter s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov, zamenjava učbenikov v učbeniškem skladu poteka postopno v obdobju treh let. V preteklih dveh letih je potekala zamenjava učbenikov v tretjem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobju, letos pa poteka prednostna zamenjava učbenikov za prvo vzgojno izobraževalno obdobje. S predstavitvijo modela nove učbeniške politike, se je ministrstvo zavezalo, da bo sistem vzdržen in trajen. Prejeta sredstva za delovanje učbeniškega sklada so del sredstev pri načrtovanju učbeniške politike na ravni šole, ki bodo prejeta skozi več let. Kako razpolaga šola s prejetimi sredstvi je avtonomna odločitev ravnatelja. Ravnatelj se na podlagi ustreznih informacij, stanja sredstev v učbeniškem skladu, mnenju strokovnega aktiva učiteljev, lahko odloči, da prejeta sredstva v posameznem letu prvenstveno nameni določenemu predmetnemu področju, vzgojno izobraževalnemu obdobju... Prav gotovo v naslednjem šolskem letu glavnino sredstev ne bo namenil drugemu in tretjemu vzgojno izobraževalnemu obdobju, saj so bili učbeniki v teh dveh obdobjih zamenjani v preteklih dveh letih.

In bo potrebno te delovne učbenike, ki niso samo v 1. razredu, ampak jih poznamo vse do 9. razreda, no, morda ste le tiste za prvošolce poimenovali z novim terminom "učbeniška gradiva", vpisovati v aplikacijo Trubar, vnašati v bazo COBISS, jih bibliotekarsko obdelati in izposoditi, ob koncu leta pa vse znake lastništva odstraniti, izpisati iz baze in podariti učencem? Ali prav razumem, da bodo starši prvošolcev tako upravičeni do 30 EuR?
V aplikacijo boste poleg učbenikov vpisovali le še učna gradiva za prvi razred. Učna gradiva za prvi razred so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka v prvem razredu osnovne šole. Za učence višjih razredov bodo delovne učbenike in delovne zvezke še naprej kupovali starši, zato ne bodo del učbeniškega sklada. Do sredstev učbeniškega sklada ne bodo upravičeni starši, ampak šola, ki bo v tej ustrezni višini kupila učna gradiva, ki si jih bodo iz učbeniškega sklada izposodili prvošolci.

Se pravi, če izberejo učitelji za 1. razred komplet delovnih zvezkov v vrednosti 40 evrov, se 30 evrov pokrije iz fonda za prvošolce, razliko pa plačajo starši?
Imam vprašanje glede US in zagotovitvi gradiv za prvošolce - glede današnje okrožnice, ki je zelo nejasna in odpira polno vprašanj. Torej, medpredmetni komplet DZ, ki jih uporabljajo učenci v 1. razredu stane 47 €, učbenika nimajo. Kaj sedaj to pomeni? MIZŠ bo povrnilo 30 € na učenca 1. razreda. Mora torej učitelj ta komplet zamenjati? Kdo krije razliko?

Ministrstvo kot vsako leto šolam in učiteljem svetuje, naj bodo pri izbiri učnih gradiv, ki jih potrebujejo za izvedbo pouka, racionalni. Menimo, da se v okviru dodeljenih sredstev lahko nakupijo kvalitetna učna gradiva za prvošolce, zato staršev ne bo potrebno obremenjevati z doplačili. Šola je pri izbiri gradiva avtonomna, prav tako pri porabi sredstev in verjamemo, da bo znala premisliti, kako najbolj optimalno razpolagati s sredstvi, ki jih prejme za potrebe učbeniškega sklada.

Zakaj se niste odzvali na številne pripombe in tudi pisma skrbnikov učbeniških skladov v zvezi s spremembami pravilnika o us, morda s kakšnim javnim pismom, novinarsko konferenco? To vprašanje se mi je porodilo tisti hip, ko ste objavili odziv na javno pismo glede NPZ-ja. Počutila sem se prizadeto. Problem us je mnogo širši, zajema več otrok, zahteva precej več časa in priprav kot NPZ. Ali smo tisti, ki se z njim ukvarjamo, manj vredni (res nas je številčno manj) od učiteljev, ki popravljajo NPZ? 2. Kako mislite (vsaj simbolično) popraviti krivico, ki se je zgodila skrbnikom us z neizplačevanjem nagrade zadnjih 6 let? 3. Glede na to, da je od 22. marca, ko je potekel rok za podajo predlogov in komentarjev na pravilnik o us, minilo že dober mesec in pol, predvidevam, da ste neke rešitve v tem času že našli. Odgovorite mi le na eno vprašanje: Kako ste se odločili urediti status skrbnika učbeniškega sklada - dobro veste o čem pišem in kakšni so bili naši predlogi. Prosim za konkreten odgovor. 4. Kdaj nameravate objaviti nov pravilnik o us?
Imam dve vprašanji, na kateri pričakujem vaš konkreten odgovor. 1. Zanima me, kdaj bomo skrbniki učbeniških skladov dobili plačilo za opravljeno delo v preteklih letih? 2. Zakaj se ne odzovete na pisma, ki smo vam jih v imenu Sekcij šolskih knjižničarjev poslali že v marcu 2017? Človek dobi občutek, da njegovo delo ni vredno niti omembe, na drugi strani pa v povezavi z učbeniki v medijih izpostavljate več milijonske vsote. Resnično pričakujem oba odgovora in zagotavljam, da nas je takih več kot 200.

V skladu s tretjim odstavkom 7. člena Pravilnika o upravljanju učbeniškega sklada je za skrbnike učbeniških skladov predvidena nagrada, ki jo pisno potrdi in izplača ravnatelj v kolikor so zagotovljena sredstva.
V preteklih letih sredstev na postavki učbeniških skladov ni bilo, ta vlada je v letu 2015 vzpostavila model menjave učbenikov v učbeniškem skladu. Zagotovljena so bila sredstva za postopno menjavo učbenikov v tretjem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobju. Ravnatelj je imel vse možnosti, da je na osnovi veljavnega pravilnika izplačal skrbniku nagrado.

 

7. člen
Iz sredstev sklada so za svoje delo nagrajeni skrbnik učbeniškega sklada in drugi, ki opravljajo določene naloge v okviru učbeniškega sklada, glede na število uporabnikov po spodaj navedeni enačbi:
Nagrada = (koeficient A X število uporabnikov učbeniškega sklada) + koeficient B
pri čemer je:

 

 

 

Rezultat enačbe predstavlja maksimalen bruto znesek kot nagrado za vodjo učbeniškega sklada in druge, ki delajo v okviru učbeniškega sklada, in hkrati ne sme presegati 10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu. V takšnem primeru je 10% vseh sredstev sklada v posameznem šolskem letu zgornja meja za določitev nagrade.


Predlog za razdelitev nagrade pripravi do konca oktobra skrbnik učbeniškega sklada, pisno pa ga potrdi in izplača ravnatelj do konca decembra.


Podatki o izplačilih nagrad skrbnikom učbeniškega sklada na področju osnovnošolskega izobraževanja od leta 2010 do 2016 so naslednji:

 S strani Sekcije šolskih knjižničarjev je prišlo pismo, ki je vsebovalo več predlogov. Na samo pismo, ki vsebuje tudi več načinov financiranja skrbnika učbeniškega sklada se še pripravlja odgovor. Način urejanja financiranja skrbnika učbeniškega sklada pa je eden izmed sprememb normativov in standardov ali delovnega časa, kar je predmet pogajanj z resornim sindikatom, SVIZ.

 

Kadri na področju vzgoje in izobraževanja


Moja zaposlitev se deli na 50% knjižničar, 50% učitelj. V knjižnici sem že 4 leta, opravljen imam potreben študijski program ŠPIK. Kljub temu sem za delo v knjižnici plačana 2 plačna razreda nižje. Kako to?
Za odgovor na to vprašanje imamo premalo podatkov. Prosimo, da nam pošljete več podrobnosti glede vašega primera na soj.mizs(at)gov.si, da vam lahko konkretneje odgovorimo.

 

Zanima me, kdaj bo naslednji razpis za prvo zaposlitev mladega učitelja in ali bo zdaj več mest za vzhodno regijo.
Želela bi Vam povedati, da je še veliko učiteljev, ki ne dobijo priložnosti delati v šoli ( nadomeščati itd.), saj se zaposluje prek poznanstvih.
Kar se tiče prejšnjega razpisa, je bila težava v tem, da nas šole po izteku usposabljanja, niso mogle zaposliti na drugo delovno mesto.
Res ne vidim smisla v razpisu, v katerem je VEČ ovir kot prednosti za mladega učitelja.
Žalostno je, da smo diplomanti dali vse za študij, zdaj pa za nas službe ni.
Sprašujem se, v kakšni državi živim, kjer mladina ne more živeti dostojno, napredovati v življenju in si načrtovati prihodnost.
Zakaj ta vlada omejuje naše možnosti za delovno mesto v šoli?
Kako je možno, da po šolah delajo učitelji brez strokovnega izpita?
Kaj naj diplomant, po 29. letu naredi z diplomo, s katero ni uspel priti niti do delovnih izkušenj v šoli?

V tem trenutku je sredstev za ponovitev razpisa Prva zaposlitev le še za cca 40 zaposlitev, vse v zahodni regiji, saj so bila vsa sredstva, ki jih je bilo mogoče nameniti vzhodni regiji, porabljena. Razpis načrtujemo v drugi polovici leta. Novih sredstev, ki bi jih imeli za nadaljevanje tovrstnih razpisov, ni.


Poudariti je potrebno, da pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja ni obvezno in se je v primeru, da je prostih delovnih mest več kot je kandidatov za zaposlitev, ki bi izpolnjevali vse pogoje, zaposliti tudi brez strokovnega izpita. Trenutno je še vedno problem v tem, da je na trgu delovne sile več kandidatov, ki se želijo zaposliti na delovnem mestu v vrtcu ali šoli kot je prostih delovnih mest. Vlada ne omejuje možnosti za zaposlitev, ne more pa odpirati novih delovnih mest, če za to ni realne podlage v izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa.


Preverjenih informacij o tem, da vzgojno-izobraževalno delo izvajajo posamezniki, ki za to ne izpolnjujejo vseh pogojev (npr. nimajo strokovnega izpita), na ministrstvu nimamo. Pa tudi v siceršnjem primeru je za ugotavljanje in sankcioniranje nepravilnosti v vrtcih in šolah pristojen Inšpektorat RS za šolstvo, kamor je zaznane nepravilnosti tudi potrebno prijaviti.

 

Nacionalno preverjanje znanja

 

Podpiram, da se ocenijo NPZ-ji, vendar pa me kot starša zelo skrbijo NPZ-ji v šolskem letu 2017/18 za učence 9. razreda, saj učitelji in s tem tudi učenci po Sloveniji uporabljajo za posamezni predmet različne učbenike in delovne zvezke, ki se med seboj razlikujejo in na podlagi njih je tudi učencem na različne načine podana učna snov, pa tudi vaje za utrjevanje. Eni učitelji dajo velik poudarek na podajo in utrjevanje snovi, drugi pa žal manj.
Zato Vam postavljam naslednja vprašanja: 
1. Ali bodo učencem 9. razredov v šolskem letu 2017/18 zagotovljene dodatne ure na pripravo za NPZ, saj jim bodo s tem omogočene ponovne razlage, ki jih učenci potrebujejo za lažje utrjevanje in ponavljanje učne snovi iz prejšnjih razredov?
2. Kakšni so kriteriji za določitev ocene NPZ od 1 do 5 po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki se bo vpisala v redovalnico in kako mu bo le ta vplivala na zaključitev ocene predmeta? 

V šolskem letu 2017/18 prenovljen model NPZ za 9. razred ne bo uveljavljen, saj so za uveljavitev tega predloga potrebne zakonske spremembe, ki so v pripravi. Zavedamo se dejstva, da učitelji uporabljajo različne učbenike in delovne zvezke, vendar je potrebno poudariti, da je NPZ zunanje preverjanje preverjanje znanja, ki vsako leto preverja doseganje cilje in standardov znanja, ki so določeni z učnimi načrti. Učbeniki in delovni zvezki so učitelju le pripomoček pri doseganju ciljev skladnih z učnimi načrti. 

 

Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

 

Danes sem dobila klic iz šole, da naj napišem izjavo, da sem se odločila, da moj sin, otrok s PP, ki komaj z veliko truda dosega minimalne standarda pri matematiki, na mojo zahtevo/željo ne bo pisal NPZ iz matematike. Natanko vem, koliko je sposoben moj sin in mu tem ne bom povzročala dodatnega stresa. Takšen način preverjanja znanja pro otrocih s PP je samo sporočilo "pojma nimaš", kar je sicer res, a pri tem se pozablja vse druge dobre in močne plati posameznika. In temu rečemo inkluzija?
NPZ je dodatna informacija o znanju učencev na posamezni šoli, analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja pa je temeljno orodje za uspešno preverjanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Pri tem ne gre za negativno sporočilo učencem, da česa ne zmorejo, gre za informacijo o znanju pri nekaterih predmetih, med tem ko se učenčevo drugo delo preverja in ocenjuje skozi celo šolsko leto in na koncu izrazi v letnem spričevalu, glede na standarde znanj, ki so določeni v učnih načrtih.

 

V februarju sem vložila vlogo za usmerjanje, saj sin zaključuje OŠ. Pred tednom dni sem na Zavod za šolstvo naslovila vprašanje, v kateri fazi postopka je moj sin. Danes sem dobila odgovor, da bodo odločbo izdali avgusta!!!! Šola naj bi se na novega dijaka s PP še posebej pripravila, odločbo naj bi dostavili ob vpisu! Je res treba za vsako stvar v tej državi vlagati ugovor zoper molk organa? Nisem niti več besna, pač pa žalostna...
Pa še na o enkih možnostih - na moje vprašanje ali je možnost, da sin obiskuje program medijski tehnik na Zavodu za gluhe in naglušne, sem dobila odgovor, da nima prave diagnoze.

 

dne 21.4. sem bila na okrogli mizi - inkluzija otrok s posebnimi potrebami v srednjih šolah ... zanima me zakaj nihče ni spregovoril o spremljevalcih naših otrok v rednem programu ... ali se res samo starši in otroci zavedamo da je to eden izmed večjih problemov v našem šolstvu ... da je zakon napisan tako da ravnatelj odloča o zaposlitvi spremljevalca in da staršev ne rabi vključit , če ne želi ,... a res ravnatelj , ki še ni nikoli videl našega otroka ve kakšnega spremljevalca naš otrok potrebuje ... sama se z pastorkom , ki obiskuje prvi letnik srednje šole od meseca novembra 2016 borim za zamenjavo spremljevalca in so vse institucije v naši državi nama obrnile hrbet ( ravnatelj , Zavod za šolstvo , ,Ministrstvo za izobraževanje , Inšpektorat , izvedenka iz CSD , policija ,... )a ni dovolj da ga moj otrok ne želi saj se ne počuti v redu ob spremljevalcu , a ni dovolj da je je psiholog napisal , da se spremljevalec menja , a ni dovolj da mobilna pedagoginja iz Cirius Kamnik ( ki ga pozna že deveto leto ) pove vsem pristojnim , da spremljevalec ni primeren ????Zanima me kaj še moram narediti da bo otrok dobil spremljevalca , ob katerem se bo počutilo varnega in bo razumel njegove posebnosti in potrebe ... in kaj je naj bolj važno da bo do invalida , ki ima cerebralno paralizo ČLOVEK...


Petnajst let se že starši, vsak posamično bori z inkluzijo otroka s p.p. v rednih šolah.(primankljaj specijaliziranega kadra,učitelji in vodsvo brez nobenega znanja kaj sploh je otrok s p.p, spremljevalec, ki je lahko vsak z peto stopnjo izobrazbe brez predhodnih izkušenj, ne upoštevanje odločbe o usmerjanju..itd) Ali se vi sploh zavedate, da od kar je bil sprejet zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ni bilo nikoli preverjeno kako v praksi deluje in če sploh? Da ne omenim dejstva, da več kot 15 let ni bilo prav nič spremenjeno na tem področju, ki meji že na grobo kršenje osnovnih človekovih pravic!!!Pa ja nam ne bo treba do višji Evropskih instanc, da Vam dokažemo kako slabo je v Slo poskrbljeno za izobraževanje invalidnih otrok.


Ministrstvo spremlja izvajanje zakona na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Poznamo težave, zato smo na področju vzgoje in izobraževanja pripravili vrsto projektov, ki jih bomo preko javnih razpisov Evropskega socialnega sklada preskusili v praksi. Eden izmed projektov je vzpostavitev strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki bodo povezani v nacionalno mrežo strokovnih institucij. Strokovni centri bodo nudili podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z njimi. To bodo povezovalne institucije med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družino. Štiriletni projekt se je v okviru 10-ih strokovnih centrov že začel izvajati. Po opravljeni evalvaciji bomo pripravili sistemske spremembe. V pripravi je tudi javni razpis za izobraževanje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

 

IKT in status računalničarjev

 

Kdaj lahko pričakujemo razpis za računalniško opremo?
Za osnovne in srednje šole ter zavode za mladostnike s posebnimi potrebami, bo sofinanciranje IKT (izgradnja brezžičnih omrežij, računalniki, prenosniki, projektorji in podobno) potekalo preko Arnes-a, ki bo v letih 2017 do 2020 izvajal projekt financiran iz EU sredstev. Predvidevamo, da bo Arnes šole lahko o tem obvestil do sredini junija 2017.


Imam par vprašanj za katere vem, da zanima odgovor tudi ostale računalničarje po šolah.
a) Kdaj če sploh kdaj se bo spremenila sistematizacija računalničarjev šol?
(že naziv delovnega mesta "računalnikar" pomeni le srednješolsko izobrazbo,
tiste ki imamo višjo izobrazbo nas kar malo zaboli, ko nas kdo pokliče "računalnikar" namesto "računalničar". Določene kvote na šolo pa ob dejstvu resnično žalostni računalniški nepismenosti učiteljev/ic in nobenega jasnega pogleda na izboljšanje situacije, daje na nas vedno večji pritisk)

a2) A je res želja, da bi šole za vse računalniške težave naročale zunanje izvajalce namesto, da bi imele v hiši boljšega računalničarja z malo večjo kvoto zaposlitve?

V razpravi je predlog sprememb Zakona o osnovni šoli (e-demokracija), ki bo posledično zahteval tudi spremembe drugih normativnih aktov. V okviru teh sprememb bo mogoče  reševati oba predloga (a in a2)

b) Je v planu dodatna zahteva po računalniški pismenosti učiteljev in ustreznemu preverjanju le tega? (mladi učitelji se marsikdaj tudi tako kot starejši učitelji slabo znajdejo za PC-jem, & vsa do-izobraževanja učiteljev kot vem so temeljila na pomnjenju računalniških ukazov in ne računalniškemu razmišljanju, kot se npr sedaj poučuje nip-rač )
Ministrstvo je po letu 2006, ko bila digitalna pismenost vključena v vse učne načrte (skladno z dokumentom Evropske komisije o ključnih kompetencah), še dodatno okrepila usposabljanje učiteljev in ravnateljev. V okviru projekta e-šolstva je bil razvit okvir e-kompetentni učitelj/ravnatelj in se je do leta 2013 implementiral z več kot 36.000 udeležbami na seminarjih (vsaj polovica se je izvajala na daljavo) in tudi 36.000 udeležbami na delavnicah ali on-line svetovanjih. S seminarji in drugimi oblikami usposabljanja učiteljev smo nadaljevali in jih izvajamo še sedaj.

Na osnovnih šolah smo vzpostavili tudi v finančni perspektivi 2014-2020 razvojne projekte, v okviru katerih  se bodo razvijali novi pristopi poučevanja in učenja še posebej z uporabo informacijskih tehnologij.
 
Prav tako smo z novimi projekti na pedagoških in drugih fakultetah vzpostavili projekte za razvoj digitalnih kompetenc zaposlenih v visokem šolstvu.

c) Je v planu po vzoru mnogih drugih držav uvedba računalništva kot obvezni predmet v OŠ ?
(Od uporabe miške, tipkovnice, kopiraj/prilepi,... pravilna priprava predstavitev..., iskanje po spletu do računalniškega razmišljanja)

Ustanovili smo Strokovno delovno skupino za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol – RINOS, ki bo do konca leta pripravila študijo. Na podlagi rezultatov študije se bomo odločili o nadaljnjih ukrepih.

d) Se planira kakšno poenotenje rač. storitev šolstva?
Npr povsod AAI prijava, centralna baza učečih iz katerih aplikacije same črpajo podatke, sistemi neodvisni od operacijskega sistema...
(včasih imam občutek da imate iz zgodovinskih razlogov na MIZS kar konkreten kaos aplikacij, kdo kaj vzdržuje, kako deluje in na kateri platformi teče..)


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v prihodnjih 5 letih v sklopu projekta »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih« razvilo storitve za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ) in MIZŠ v smeri zagotavljanja celovitega informacijskega sistema.


Ključna cilja, ki ju želimo s projektom doseči, sta vzpostavitev enotne baze podatkov zaposlenih in šolajočih, ki jo bosta lahko preko spletnih servisov uporabljala tako MIZŠ kot vzgojno izobraževalni zavodi ter zagotovitev paketa e-storitev, ki bodo razbremenile pedagoške in vodstvene delavce na področju administrativnega vodenja in upravljanja šole. Sodobne informacijske rešitve bodo prispevale k celovitemu razvoju in implementaciji informatizacije vzgojno-izobraževalnega procesa.


Eden od temeljev delovanja tega sistema je tudi enotna identiteta oz. enoten sistem za prijavo. Ministrstvo se bo zavzemalo, da bo ves nadaljnji razvoj aplikacij temeljil na uporabi enotnega sistema za prijavo. Bo pa potrebno preveriti možnosti "nadgradnje" AAI oz. najti skupne poti z ostalimi projekti enotne identitete/prijave izven šolskega sistema - npr. razvoj digitalne državne identitete.

e) Zakaj se ne ukine pogodba s podjetjem Microsoft? Oziroma bolje zastavljeno vprašanje:
Zakaj se šole ne vpraša ali bi morebiti katere raje ta denar za O365 ter MSDNA same porabile?

Ministrstvo je s podjetjem Microsoft podpisalo pogodbo za licence za programsko opremo, ki se na slovenskih šolah uporablja v večini (ljudje so navajeni uporabljati Microsoft Office). Predvidevamo, da če tega ne bi storili, bi večina šol potem sama poskrbela, da si priskrbi licence. Ministrstvo se z Microsoftom dogovori za dosti bolj ugodne pogoje, kot bi se lahko posamezne šole - tako bi bilo na koncu vse dražje.


Vsekakor pa ministrstvo podpira uporabo odprtokodnih rešitev - na vsakem računalniku, ki ga priskrbi, so nameščene tudi odprtokodne programske rešitve: za pisarniško delo, obdelavo fotografij ... Prav tako večina storitev, ki jih za šole ponuja Arnes, temelji na odprtokodnih rešitvah: za izdelavo spletnih strani in spletnih učilnic, na odprtokodnih sistemih so izdelani e-gradiva in e-učbeniki.

f) Učitelje se je pri ocenjevanju NPZ denarno nagradilo. Zakaj se pa pozablja na nas računalničarje, ki jim moramo vedno znova pomagat? Ne samo pomagat, letos se je razvila specialna aplikacija in nas dodatno obremenila da rabimo namestit na vsak računalnik namesto, da bi razvili spletno rešitev, ki ne bi zahtevala nobenega nameščanja ter bila neodvisna od operacijskega sistema.

Kot smo že navedli v odgovoru na a in a2 vprašanje, bo tudi ta predlog mogoče reševati v okviru spremembe drugih normativnih aktov, ki bodo posledično potrebne zaradi sprememb Zakona o osnovni šoli.