Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrica dr. Setnikar Cankar z ministri EU o izobraževanju in mladini

 

V petek, 12. decembra 2014, je bilo v Bruslju zasedanje Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se ga je udeležila tudi ministrica dr. Setnikar Cankar. V središču zasedanja je bila razprava ministrov in izmenjava mnenj ter dobrih praks na področju gospodarskih razlogov za izobraževanje in usposabljanje v okviru vmesnega pregleda strategije Evropa 2020 ter medsektorski pristop k mladinski politiki. Ministri so spregovorili še o razvijanju podjetniških kompetenc in dostopu mladih do pravic.

 

Na zasedanju so se ministri med drugim strinjali, da so podjetniške kompetence pomembno področje za gospodarstvo in trg dela, zato je razvijanje podjetniških kompetenc pomembno umestiti  na vse ravni in oblike izobraževanja in usposabljanja, pri čemer  pa je pri razvoju podjetniških kompetenc državljanov pomemben strateški in medsektorski pristop. Ministrica dr. Setnikar Cankar je ob tem dejala, da se v Sloveniji  zavedamo, da je podjetnost veščina, ki jo mladi v današnjem svetu nujno potrebujejo, zato smo se odločili tudi za konkreten pristop: Strokovnemu svetu za splošno izobraževanje smo v potrditev že predlagali izbirni predmet v OŠ z naslovom »S podjetnostjo do ustvarjalnosti in inovativnosti«.

 

Ministri so spregovorili tudi o vlogi izobraževanja v strategiji Evropa 2020. Eden izmed glavnih ciljev strategije je vključitev izobraževanja in usposabljanja v osrednjo EU strategijo. Slovenija je v letu 2013 oba zadana cilja že presegla, saj je bil lani delež tistih, ki zgodaj opustijo šolanje 3,9 % in delež mladih (30-34 let) s terciarno izobrazbo 40,1 %.  Ministrica je na zasedanju dejala, da ne glede na že dosežene cilje v Sloveniji menimo, da na področju splošnega izobraževanja zastavljenih ciljev ni smiselno širiti, temveč je potrebno našo pozornost usmeriti tudi na druge vidike izobraževanja, kot so  odprta učna okolja, izobraževanje za trajnostni razvoj, socialne kompetence in vse oblike pismenosti . Ob tem je ministrica  opozorila na nevarnost, da se izobraževanje povezuje predvsem z brezposelnostjo. Izobraževanje ni le v službi gospodarstva ampak ima tudi širši pomen. »Dolgoletna varčevalna politika s svojimi ukrepi in posledicami vse bolj otežuje vstop mladih na trg dela in napačna je miselnost, da je težava le v neustreznih izobraževalnih sistemih. Problem torej ni izobraženost mladih, temveč dejstvo, da gospodarstvo ne odpira novih delovnih mest,« je dejala ministrica in dodala, da si je Slovenija kot eno izmed prioritet zadala ureditev poklicnega izobraževanja in vajeništva. Med prve ukrepe sodi ureditev zakonodaje na tem področju, ki bo pomenila nadgradnjo dobrega sodelovanja dveh resorjev - izobraževanja in zaposlovanja, kjer bo nosilno vlogo nosil izobraževalni resor.   

 

Ministri so na zasedanju razpravljali še o medsektorskem pristopu mladinske politike kot orodju za boljšo obravnavo socialno ekonomskih izzivov in oblikovanje bolj osredotočenih politik za mlade. Ministrica dr. Setnikar Cankar je poudarila, da je za učinkovito mladinsko politiko, pri oblikovanju katere sodelujejo tudi mladi, ključno, da mlado generacijo ne stigmatiziramo kot generacijo družbenega problema. »V Sloveniji si prizadevamo, da še nadalje krepimo instrumente posvetovanja z mladimi in strukturirani dialog. Že leta 2009 smo vzpostavili Svet Vlade RS za mladino, ki je že pokazal odličen potencial, da postane po eni strani prostor strukturiranega dialoga s ključnimi predstavniki mladih na najvišji ravni, hkrati pa tudi prostor učinkovitejšega medresorskega usklajevanja med sodelujočimi odločevalci v posameznih sektorskih politikah, ki so ključne za usodo mladih. Praksa kaže, da gre celo za obliko pravega »co-managmeneta« o teh vprašanjih. Sklepi so namreč obvezujoči za resorna ministrstva«, je dejala ministrica. Slovenija je sprejela tudi poseben Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki omogoča sodelovanje mladih pri zanje ključnih zadevah. Na podlagi zakona je bila leta 2013 sprejeta tudi Resolucija o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2013-2022. Omenjeni nacionalni program je prvi tovrstni strateški dokument v Sloveniji in je izrazito horizontalne narave. Kljub temu pa se tako kot tudi druge države članice Slovenija sooča s šibko participacijo mladih.