Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv MIZŠ na poročanje medijev v zvezi z ukinitvijo raziskovalnega programa Nujna stanja v interni medicini, ki ga v okviru UKC vodi dr. Marko Noč

Mediji poročajo o ukinitvi raziskovalnega programa Nujna stanja v interni medicini, ki ga je v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vodil prof. dr. Marko Noč. Pri tem med drugim navajajo, da je odločbo, ki temelji na oceni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) o zavrnitvi omenjenega programa, podpisal minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.


V zvezi s tem na ministrstvu najprej odločno zanikamo kakršnokoli povezavo ocenjevalnega postopka z drugimi aktivnostmi (dr. Noč namreč namiguje, da naj bi šlo »za neke vrste kazen za njegove aktivnosti v povezavi z znižanjem cene žilnih opornic«). V izogib kakršnemukoli vplivu politike, primerljivo z mednarodnimi dobrimi praksami, evalvacijske procese opravlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS) v skladu z veljavnimi pravili, katerih oblikovanje je v veliki meri v rokah znanstvenega sveta in upravnega odbora agencije.


O izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter projektov v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti na podlagi neodvisnega ter po metodologiji in merilih mednarodno primerljivega preverjanja odloča ARRS, ki tudi izvaja njihovo financiranje. To velja tudi za raziskovalne programe, ki jim je podeljena koncesija, saj so vsi predlogi raziskovalnih programov ocenjeni na enak način. S tem je zagotovljena konsistentnost ocenjevalnega postopka. Tako ministrstvo, skladno z nacionalnim pravnim redom, podeli koncesije, kjer pa v celoti sledi rezultatom ocenjevalnega postopka, izvedenega na ARRS.


Javno službo na področju raziskovalno razvojne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov opravljajo programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Koncesionarji morajo izpolnjevati pogoje, ki so z ZRRD in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, določeni za programsko financiranje javne raziskovalne organizacije v delu, ki se nanaša na programsko financiranje. Minister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predloga podelitve koncesije, ki ga pripravi Znanstveni svet agencije.


V primeru omenjenega raziskovalnega programa pod vodstvom dr. Marka Noča gre za raziskovalni program, katerega prijavitelj (matična raziskovalna organizacija) je Univerzitetni klinični center Ljubljana, ki ni javna raziskovalna organizacija, zato se ji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti dodeli koncesija. V konkretnem primeru predloga podaljšanja raziskovalnega programa je bil predlog v neodvisnem postopku evalvacije s strani dveh tujih evalvatorjev ocenjen pod oceno, ki je potrebna za sprejem raziskovalnega programa v financiranje.


Nabor evalvatorjev opravijo strokovna telesa ARRS, sestavljena iz raziskovalcev, kar zagotavlja strokovno ustreznost recenzentov. Glede na oceno je Znanstveni svet agencije, skladno s pravnimi podlagami, predlagal, da se prijava raziskovalnega programa zavrne, ministrstvo pa je v izdani odločbi sledilo mnenju znanstvenega sveta, utemeljenem z evalvacijo neodvisnega ekspertnega sistema.


Sredstva, ki niso bila dodeljena omenjenemu programu, sicer ostanejo znotraj raziskovalne organizacije, ki jih lahko notranje razdeli. In v kolikor presodi, da so aktivnosti obravnavanega programa za institucijo pomembne, lahko sredstva v enaki višini nameni tem raziskovalcem oz. raziskovalnemu področju.


Omeniti velja, da evalvacijska poročila neizbranih prijav niso dostopna javnosti. Vendar pa, če prijavitelj to dovoljuje in soglaša z razkritjem, na ministrstvu nimamo zadržkov glede javne objave poročila.


Ob tem naj dodamo še, da so elementi presojanja pri podeljevanju Zoisovih nagrad in inštrumentov financiranja preko ARRS različni, vzpostavljeni z različnimi nameni. Pri Zoisovih nagradah člani odbora za podelitev Zoisovih nagrad (sestavljena iz domačih uglednih strokovnjakov) presoja dosežke posameznika v preteklosti, njegov doprinos k znanosti ali družbi. Ocenjevalni postopki ARRS, izvedeni s strani mednarodnih ekspertov, pa ocenjujejo projektne/programske predloge, v katerih so predstavljene načrtovane znanstvene aktivnosti. Zato je mogoče, da je programski predlog kljub temu, da je njegov vodja v drugačnem kontekstu ocenjen kot odličen, v konkretnem primeru ocenjen slabo.