Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija v študiji Eurydice o državljanski vzgoji izpostavljena kot pozitiven primer spodbujanja aktivne participacije učencev in dijakov


Sočasno z objavo rezultatov mednarodne raziskave o državljanski vzgoji in izobraževanju (IEA ICCS 2016) je danes izšla tudi nova študija omrežja Eurydice o državljanski vzgoji v šolah po Evropi (Citizenship Education at School in Europe 2017). Mednarodna raziskava IEA ICCS prinaša vpogled v znanja in stališča osmošolcev po svetu, študija Eurydice pa razkriva ozadja, v katerih so šolarji ta znanja in stališča pridobili.


Študija omrežja Eurydice, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, popisuje izobraževalne sisteme 42 držav v Evropi. V njej so zbrane informacije, kako poteka državljanska vzgoja v evropskih šolah, in sicer v 4 sklopih, ki se nanašajo na: organizacijo poučevanja in vsebine kurikula, učenje in poučevanje ter spodbujanje aktivne participacije, preverjanje in ocenjevanje znanja učencev in evalvacijo šol ter začetno izobraževanje in stalno usposabljanje učiteljev, ki poučujejo državljansko vzgojo, in podporo, ki jim je na voljo. Študija zajema primarno in sekundarno izobraževanje, tako splošno kot poklicno. Podatki so za šolsko leto 2016/17.


Po ugotovitvah omenjene študije v Sloveniji državljanska vzgoja v šolah sledi trem temeljnim pristopom, saj se pojavlja kot medpredmetna tema, kot tema, ki je integrirana v posamezne predmete, in kot samostojni predmet. Kot medpredmetna tema je vključena v splošne cilje izobraževanja na vseh ravneh šolanja. Vključena je v obvezne predmete v osnovni šoli (slovenščina od 1. do 9. razreda, družba v 4. in 5. razredu, zgodovina in geografija od 6. do 9. razreda) in v nekatere izbirne predmete z družboslovnega in naravoslovnega področja (od 7. do 9. razreda) ter samostojni izbirni predmet državljanska kultura. Kot samostojni predmet se v 7. in 8. razredu poučuje domovinska in državljanska kultura in etika. Tudi v srednji šoli je državljanska vzgoja vključena v obvezne predmete, dijaki pa morajo obiskovati tudi posebne obvezne izbirne vsebine vzgoja za mir, družino in nenasilje ter državljanska kultura.


Z vidika vsebin učnih načrtov je Slovenija navedena kot ena redkih držav, v katerih se otroci in dijaki učijo o mednarodnih organizacijah. Prav tako je Slovenija ena od relativno redkih držav, kjer so v kurikul zajeti tudi cilji s področja trajnostnega razvoja. In tudi ena redkih držav, ki med cilji eksplicitno navaja tudi poznavanje in tudi spoštovanje vseh religij.  


Med 17 izobraževalnimi sistemi v Evropi, ki  organizirajo nacionalna preverjanja znanja predmetov s področja državljanske vzgoje, je tudi Slovenija. Preverjanja v večini sistemov imajo vpliv na odločitve o nadaljnji učenčevi izobraževalni poti, le v nekaj sistemih pa je, tako kot v Sloveniji, namen preverjanj pridobiti povratno informacijo o kakovosti sistema in /ali ravni poučevanja na posamezni šoli. V Sloveniji se preverjanje državljanske vzgoje izvaja kot eden od rotirajočih predmetov nacionalnega preverjanja znanja (preverjanje znanja iz predmeta domovinska in državljanska kultura in etika se je izvajalo v letih 2011/12 in 2014/15).


Slovenija je v študiji navedena kot pozitiven primer spodbujanja aktivne participacije učencev in dijakov, in sicer s primerom Dijaške organizacije Slovenije in otroškega parlamenta. Prav tako je navedena med državami, kjer so v izobraževanje močno vpeti tudi starši. Tako prek sodelovanja v svetih šol kot tudi prek sodelovanja v Zvezi aktivov svetov staršev.


Študija Slovenijo navaja kot primer, ki naslavlja razvoj kompetence učiteljev za državljansko vzgojo tudi v času pripravništva. Kot pomemben sistemski element podpore za učitelje v Sloveniji in za vse šolski pristop k poučevanju državljanske vzgoje študija navaja tudi komponente izobraževanja za ravnateljski izpit. Kot pomemben sistemski element podpornega okolja, ki omogoča povezovanje med učitelji in področnimi strokovnjaki in ponuja tudi spletno učilnico za učitelje, je v študiji navedena predmetna skupina za državljansko vzgojo, ki deluje v okviru Zavoda RS za šolstvo.


Študija »Citizenship Education at School in Europe – 2017« in informacije v zvezi s to študijo so objavljene na spletni strani Eurydice Slovenija.