Skoči na vsebino

NOVICA

Z evropskimi sredstvi do vzpostavitve sistema spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov

Slovenija je za projekt »Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ« uspela pridobiti so-financiranje s strani Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta znaša 500.000 EUR. Delež sofinanciranja s strani ESS je 80%. Projekt bo trajal do leta 2020.

Cilj projekta je vzpostavitev spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov, s katerim se bo omogočilo ustrezno poklicno in karierno svetovanje ter bo vzpostavljena podlaga za napovedovanje potreb po visokošolskih kadrih na trgu dela. Sistem bo na voljo tako oblikovalcem visokošolskih politik kot visokošolskim zavodom, katerim bo v podporo pri samoevalvaciji in spremljanju kakovosti poučevanja (priprava in izvedba študijskih programov).  

Slovenija se je že pred časom odločila za vzpostavitev nacionalnega sistema spremljanja zaposljivosti diplomantov. Pobuda za ureditev področja je prišla s strani univerz, ki same zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo celovito spremljati zaposljivosti svojih diplomantov, čeprav je to ena od zahtev zagotavljanja kakovosti visokega šolstva, za katero skrbi Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.

Z lansko novelo Zakona o visokem šolstvu je bila zagotovljena pravna podlaga da se v eVŠ zagotavljajo podatki za znanstveno-raziskovalne namene in za izvajanje analiz o zaposljivosti študentov in diplomantov ter prehodnosti med srednješolskim in terciarnim izobraževanjem.

Začetki razvoja informacijskega sistema eVŠ sežejo v leto 2010. Sistem eVŠ je bil vzpostavljen za:

 

  • namen ugotavljanja upravičenosti pravic študentov do študija in drugih pravic financiranih iz javnih sredstev, je bilo predvideno,
  • namen načrtovanja visokošolske politike in spremljanja delovanja visokega šolstva,
  • spremljanje mreže visokošolskih zavodov in ponudbe študijskih programov,
  • obveščanje zainteresiranih javnosti ter
  • raziskovalno-analitične in statistične namene oziroma za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih in drugih raziskovanj s področja visokega šolstva.


Za uradni datum vzpostavitve eVŠ štejemo 17. december 2012, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot prvi javni zavod, ki dodeljuje druge ugodnosti in pravice študentov, začel prevzemati podatke o statusu študenta.

Danes eVŠ obsega že preko 2 milijona podatkov o slovenskem visokem šolstvu (visokošolskih zavodih, študijskih programih, prijavah za vpis, študentih in diplomantih). Informacijski sistem je tako dozorel, da začne opravljati svojo novo, za naše ministrstvo celo najpomembnejšo vlogo – to je da postane analitično orodje v podporo zagotavljanja kakovosti visokega šolstva v Sloveniji.