Skoči na vsebino

OKROŽNICE ZA VRTCE

 • 31. 5. 2019 Načrtovanje organizacije dela v vrtcih za šolsko leto 2019/2020 (tif)
 • 12. 4. 2019 Zaprosilo za posredovanje podatkov o otrocih s posebnimi potrebami in kadrih, ki delajo z njimi 
  • Dopis (pdf)
  • Tabela1: Podatki o strokovnih in drugih delavcih (xls)
  • Tabela 2: Podatki o otrocih s posebnimi potrebami v vrtcu (xls)
 • 1. 2. 2019 Načrt preprečevanja razmnoževanja legionel v internem vodovodnem sistemu v vrtcih
  • Dopis MIZŠ (pdf)
  • Obvestilo Zdravstvenega inšpektorata RS (pdf)
 • 30. 1. 2019 Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev za leto 2018
 • 22. 1. 2019 Vabilo na strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2019

  11. Kulturni bazar bo potekal 4. aprila 2019 med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednji temi letošnjega Kulturnega bazarja sta Ustvarjalnost mladih, s poudarkom na projektih "Mladi za mlade" in Sodobna umetnost. Prijave so možne do 20. marca 2019.

 • 9. 1. 2019 Pogodba o zaposlitvi strokovnega delavca vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja ter javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v šolskem letu 2018/19
  • Okrožnica za javne vrtce (pdf)
  • Okrožnica za zasebne vrtce (pdf)
  • Vzorec pogodbe (doc)
 • 17. 12. 2018 Preimenovanje strokovnega delavca pomočnik vzgojitelja v vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja (tif)
 • 12. 9. 2018 Potrdila v zvezi z medicinsko indiciranimi dietami
  • Besedilo (pdf)
  • Informacija o sprejetih priporočilih (pdf)
  • Potrdilo o medicinsko indicirani dieti (pdf)
  • Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete (pdf)
 • 31. 8. 2018 Nujno obvestilo (pdf)
 • 21. 8. 2018 Vabilo na nacionalno konferenco - Učeča se profesionalna skupnost (pdf)
 • Preventivna akcija Varen začetek šole (27. 8. - 9. 9. 2018) (tif)
 • 12. 7. 2018 Obvestila za šolsko leto 2018/19
  • Javni vrtci (pdf)
  • Zasebni vrtci (pdf)
 • 11. 6. 2018 Skrb za razvoj načrtne kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju na nacionalni ravni (pdf)
 • 7. 2. 2018 Napoved splošne stavke v vzgoji in izobraževanju za 14. februarja  2018 (pdf)
 • 1. 2. 2018 Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev za leto 2017
  • Okrožnica (tif)
  • Obrazec  (xls)
 • 21. 12. 2017 Usmeritve javnim zavodom v povezavi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih imajo v upravljanju
  • Dopis Ministrstva za finance (pdf)
  • Usmeritve (pdf)
 • 19. 12. 2017 Obvestilo o objavi javnega razpisa studijskih pomoci za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobrazevanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/2018 (pdf)
 • 15. 12. 2018 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Okrožnica (tif)
  • Priloga 1: Vzorec aneksa k pogodbi (tif)
  • Priloga 2: Preglednica vrtcev (tif)
 • 28. 11. 2017 Okrožnica po izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017 (pdf)
 • 10. 10. 2017 Tradicionalni slovenski zajtrk 2017
  • Dopis ministra mag. Dejana Židana (pdf)
  • Okrožnica (doc)
  • Priloga k okrožnici – neposredni dostop do ankete (doc)
  • Vprašalnik (pdf)
 • 16. 6. 2017 Nacionalne usmeritve za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju  (pdf)
 • 13. 4. 2017 Način izvrševanja Skupnega sporazuma o reproduciranja avtorskih del prek obseg iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v RS (pdf)
 • 21. 12. 2016 Vabilo k sodelovanju pri nacionalnem medresorskem projektu Teden kulturne dediščine (pdf)
 • 3. 11. 2016 Dopolnitev Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja VIZ ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (tif)
 • 19. 9. 2016 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
  • Dopis (tif)
  • Izjava (tif)
  • Navodila za izpolnjevanje (tif)
 • 31. 8. 2016 Preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v
  šolskem letu 2016/2017
  • Okrožnica (pdf)
  • Akcijski program (pdf)
  • Dopis Javne agnecije RS za varnost prometa (pdf)
 • 14. 7. 2016 Iztek prehodnega obdobja za pridobitev ustrezne izobrazbe poslovnih sekretark/sekretarjev (pdf)
 • 27. 6. 2016 Izvajanje načrtnejše kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju (tif)
 • 6. 4. 2016 Postopek imenovanja ravnatelja

  Vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom smo posredovali novo okrožnico o postopkih imenovanja ravnatelja/ravnateljice. Okrožnici so dodani tudi ustrezni obrazci.

 • Dopis (tif)
 • Vzorci obrazcev (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas v vrtcih (doc)
 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v vrtcih (doc)
 • Podatki o izbranem kandidatu za ravnatelja (xls)
 • Podatki o izbranem kandidatu za v.d. ravnatelja (xls)
 • Pojasnilo MJU, ki se nanaša na ukrepe na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju - 21. 12. 2015 (pdf)

 • Začetek šole - preventivna aktivnost za večjo prometno varnost otrok in mladostnikov v šolskem letu 2015/15 - 27. 8. 2015 (tif)

 • Napoved odpovedi pouka in šolskih prevozov (pdf)

 • Šolski koledar 2014/15 - spremembe zaradi izjemnih vremenskih razmer  - 4. 2. 2015 (pdf)

 • Povabilo vrtcem za sodelovanje pri skupinski risbi - vezano na zgoščenko/pravljice "Lahko noč, otroci" - 3. 10. 2014 (pdf)

 • Okrožnica o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v 2014 - 16. 9. 2014
 • Poziv za vnos kadrovskih načrtov za leti 2014 in 2015 v aplikacijo - 5. 9. 2014 (pdf)

 • Evropsko leto za razvoj 2015 - 7. 8. 2014
  • Spremni dopis (pdf)
  • Besedilo (doc)

 • Delovnopravni status javnega uslužbenca v primeru izvolitve za poslanca ali župana - 14. 7. 2014 (pdf)

 • Aplikacija Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) - 20. 6. 2014 (pdf)

 • Spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov za leti 2014 in 2015 - 11. 6. 2014 (pdf)

 • Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  - 23. 4. 2014 (pdf)

 • Uporaba programske opreme podjetja Microsoft za VIZ in nekatere druge organizacije - 3. 3. 2014 (pdf)

 • Odsotnost z dela in nadomestilo plače zaradi naravne nesreče ali višje sile in izplačilo solidarnostne pomoči - 20. 2. 2014 (pdf)

 • Vremenska ujma - obračun oskrbnine za mesec februar 2014 - 20. 2. 2014 (pdf)

 • Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letu 2014 in uveljavitev odločbe Ustavnega sodišča glede 188. člena ZUJF-a - 11. 2. 2014
  • Dopis (pdf)
  • Pojasnilo MNZ glede ZIPRS (doc)
  • Aneks k dogovoru (doc)
  • Obvestilo o odločbi Ustavnega sodišča (doc)
  • Pojasnilo MNZ glede realizacije odločbe US (doc)

 • Odmera in izraba letnega dopusta in regres - 5. 2. 2014
  • Dopis (pdf)
  • Obrazec: Obvestilo (pdf)
  • Vprašanja in odgovori (pdf)

 • Ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev v letu 2013 - 4. 2. 2014
  • Dopis (pdf)
  • Ocenjevalni list (xls)

 • Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zascito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprecevanju nasilja v druzini - 16.12.2014 (pdf)

 • Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) - 18. 12. 2013 (pdf)

 • Gradivo s strokovnega posveta: Stabilnost vzgojno izobraževalnega procesa v času negotovosti - 18. 12. 2013
  • Povzetek (doc)
  • Alojz Ihan: Etika novih pojavov (pdf)
  • Lučka Kajfež Bogataj: Izobraževanje za trajnostni razvoj za varno upravljanje s planetom (pdf)
  • Valerija Korošec: Temeljna pravičnost in UTD (pdf)

 • Obvestilo za starše – ponovno uveljavljanje znižanega plačila vrtca za naslednje leto - 13. 12. 2013 (pdf)

 • Anketa o plačevanju vrtca s strani staršev in razlogih za izpis otroka iz vrtca - 13. 12. 2013
 • Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja« - 10. 12. 2013 (pdf)

 • Odnos do zaposlenih - 22. 11. 2013 (pdf)

 • Vprašalnik o zagotavljanju prostora vrtca  - 18. 11. 2013
 • Okrožnica o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v 2013 - dodatne informacije - 11. 11. 2013 (pdf)

 • Trženje v šolskem prostoru - 5. 11. 2013 (pdf)

 • Vabilo na strokovni posvet: Stabilnost vzgojno izobraževalnega procesa v času negotovosti - 5. 11. 2013 (pdf)

 • Tradicionalni slovenski zajtrk 2013 - 24. 10. 2013 (pdf)

 • Vplačevanje premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje - 21. 10. 2013 (pdf)

 • Priporočila za javno naročanje živil - 16. 10. 2013 (pdf)

 • Dodatne informacije o bogati in kakovostni kulturno-vzgojni ponudbi za vzgojno-izobraževalne zavode - 7. 10. 2013 (pdf)

 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi - 28. 8. 2013
 • Višina regresa za prehrano med delom - 14. 8. 2013 (pdf)

 • Zavod RS za zaposlovanje in izvajanje Zakona o delovnih razmerjih ter Zakona o urejanju trga dela – obvestilo - 31. 7. 2013 (doc)

 • Zaposlovanje spremljevalcev gibalno oviranih otrok v vrtcih, osvnovih in srednjih šolah - 9. 7. 2013 (pdf)

 • Dokumentacija o oddelku v času počitnic - 21. 6. 2013 (pdf)

 • Nadgradnja aplikacije CEUVIZ - 11. 6. 2013 (pdf)

 • Objava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca - 4. 6. 2013
  • Besedilo (pdf)
  • Vloga za pridobitev soglasja (xls)

 • Volontersko pripravništvo - 6. 5. 2013
  • Besedilo (pdf)
  • Aneks k pogodbi (doc)

 • Postopki pred uvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - 6. 5. 2013
  • Besedilo (pdf)
  • Priloga: Obvestilo sindikatu (doc)

 • Plačilo stavke - 29. 3. 2013 (pdf)

 • Akcija 'Sejem avtohtona slovenska semena' - 29. 3. 2013 (pdf)

 • Postopek imenovanja ravnatelja - 19. 3. 2013
 • Manjkajoči podatki o odločbah v aplikaciji CEUVIZ - 13. 2. 13 (pdf)

 • Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev -  7. 2. 2013
 • Napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive v letu 2013 - 6. 2. 2013 (pdf)

 • Obračun oskrbnine za vrtec za mesec januar - 25. 1. 2013 (pdf)

 • Splošna stavka javnega sektorja - 23. januar 2013 - 21. 1. 2013 (pdf)

 • Omejitev števila dni letnega dopusta od 1. januarja 2013
  • Dopis MIZKŠ (pdf
  • Dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo (pdf)

Arhiv 2006 - 2012