Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008
Datum objave: 25.03.2005
Rok za prejem ponudb: 20.05.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008

 

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki in upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03, 119/04).

 

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008, katerih izvajanje se bo pričelo v letu 2006.

Sofinancirajo se naslednji projekti:

a. Izgradnja in tehnološka posodobitev pokritih športnih objektov

b. Izgradnja in tehnološka posodobitev nepokritih športnih objektov

c. Mali športni objekti za mladino in športno rekreacijo

d. Športno-turistična infrastruktura

e. Vgradna športna oprema

 

Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora in najemanja kreditov niso predmet sofinanciranja.

 

4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008 je:

- v letu 2006 367.000.000 SIT

- v letu 2007 318.000.000 SIT

- v letu 2008 284.000.000 SIT

 

Delež sofinanciranja je opredeljen s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.121/2003, 119/04)

 

5. Pogoji, merila in način sofinanciranja:

Pogoji in merila, po katerih se izberejo prejemniki sredstev so določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03). V kolikor gre za objekte, ki so namenjeni obveznim vsebinam v osnovih šolah, je potrebno upoštevati Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – Prostori za športno vzgojo za osnovno šolo (junij 1999).

 

Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Dinamika financiranja bo določena s potrditvijo Načrta razvojnih programov.

 

Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev.

 

Za projekt, katerega investitor je občina, je potrebno pridobiti pred podpisom pogodbe soglasje Ministrstva za finance v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in Navodilom o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, Št. 55/99), vloga za izdajo soglasja pa mora biti posredovana na Ministrstvo za finance najkasneje v štirih mesecih po prejemu sklepa o uvrstitvi v Načrt razvojnih programov. Ti projekti morajo biti uvrščeni tudi v NRP občin.

 

6. Vloga mora vsebovati:

- ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja;

- podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št.82/1998 in 86/1998), v kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo lahko priloži;

- dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev;

- fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno;

- potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, potrjeno s strani pristojnega organa, iz katerega bo razvidnen pomen investicije v športni objekt oz. opremo;

- parafiran vzorec pogodbe;

- projektno dokumentacijo in sicer za

· novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo - vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis;

· za opremo - specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev.

 

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 20.5.2005 na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 2006 (407-17/2005)«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure oddana v vložišču ministrstva na naslovu Kotnikova 38, Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.

 

8. Odpiranje vlog se bo pričelo 23.5.2005 in ne bo javno.

 

9. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od prijave na razpis.

 

10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja vlog.

 

11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu http://www.mszs.si, kjer je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport, pri Mojci Plestenjak (01) 478 42 57, vsak delovni dan od 9. do 11.ure ali po elektronski pošti mojca.plestenjak(at)gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. Razpisne obrazce in navodila za pripravo vloge lahko kandidati prejmejo tudi na Direktoratu za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10 in 12. uro.

 

Povezava na spletno aplikacijo za prijavo na razpis: http://iss.spic.si/iss/issri215$.prijava

 

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 31/2005, z dne 25.3.2005.

 

Ministrstvo za šolstvo in šport

Dr. Milan Zver

MINISTER

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj