Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2005
Datum objave: 21.04.2005
Rok za prejem ponudb: 12.05.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju  proračuna RS za leto 2004/2005 (Ur.l. RS št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 108/04),  32. člena Zakona o izobraževanju odraslih  (Ur.l. RS, št. 12/96)  ter sklepa Vlade R Slovenije o sprejemu Programa izobraževanja odraslih za leto 2005, številka: 60302-1/2005/4   z dne 31. 03. 2005,   objavlja Ministrstvo za šolstvo  in šport, Kotnikova 38, Ljubljana

 

Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2005

 

I. PREDMET RAZPISA

Predmet tega razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih.

 

A.  Splošno izobraževanje odraslih:

1. Državljansko in splošno izobraževanje za prebivalstvo s področja demokracije in človekovih pravic.

2. Izobraževanje starejših odraslih.

3. Usposabljanje za uveljavljanje pravic odraslih s posebnimi potrebami.

4. Usposabljanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in Romov.

 

B. Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih: 

 

1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja.

2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja.

 

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 58.500.000 SIT.

 

III. POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO

Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni  z javnim razpisom.  Podrobnejša merila za izbiro prijaviteljev so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Na razpis za financiranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji morajo priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši od šestih mesecev. Prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni predviden, priložijo temeljni akt, ki dokazuje dejavnost izobraževanja.

 

1. Prijavitelji za izobraževalne programe pod točkami A1, A2, A3 in A4 morajo prijavi na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za to pristojni organ, priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati.

 

V izobraževalnem programu  morajo biti navedeni:

- ime programa,

- ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,

- cilji,

- predmetnik ali tematski sklopi oziroma teme,

- podrobnejša vsebina,

- obseg izobraževanja v urah (teoretični in praktični del),

- podatki o izvajalcih (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference),

- načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.),

- kraj izvedbe.

Pogoj za sofinanciranje pri teh programih je, da traja program najmanj 25 ur.

 

2. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točkama B1 in B2 morajo prijavi na razpis priložiti podroben načrt izvedbe, v katerem morajo biti navedeni:

- cilji,

- vsebina,

- pričakovani rezultati,

- odgovorni nosilec ter izvajalci,

- terminski načrt.

 

Prijavitelji pod točko B1 morajo  v načrtu izvedbe dodatno navesti še:

- sodelujoče (pod)izvajalce TVU,

- načrtovane prireditve in druge akcije,

- ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo,

- načine sofinanciranja.

 

Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo upoštevalo morebitnih prijav javnih zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za  izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki jih (so)financira na podlagi letnih načrtov in neposrednih pogodb, prijav, povezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju.

 

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Rok za oddajo prijav je 20 dni  po objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma najkasneje do vključno,  12. 5. 2005.

 

Prijave na predpisanem obrazcu z vso potrebno dokumentacijo morajo biti poslane priporočeno po pošti na Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.

 

Prijave morajo biti poslane na naslov ministrstva na obrazcih za prijavo na razpis v zaprti ovojnici  z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj - vloga za Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2005« na prednji strani ovojnice.

 

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

 

Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem  neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.

 

V. ODPIRANJE VLOG IN ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

V skladu z drugim odstavkom 184. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije  odpiranje vlog ne bo javno.

 

Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v 45 dneh  po poteku prijavnega roka.

 

VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno v  tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38 v Ljubljani, v delovnem času pri gospe Marini Horvat, soba 204/II). Dostopna je tudi na spletnih straneh: http://www.mizs.gov.si/index.php?id=454

 

Dr. Milan Zver

MINISTER

 

Razpisna dokumentacija:

- Priloga 1: Okvirna višina razpoložljivih sredstev (doc)

- Priloga 2: Podrobnejše merila za izbiro prijaviteljev (doc)

- Priloga 3: Vzorec pogodbe (doc)

- Priloga 4: Obrazec - Osnovni podatki (doc)

- Priloga 4A: Obrazec - Splošni izobraževalni programi (doc)

- Priloga 4B: Obrazec - Infrastrukturne dejavnosti (doc)

 

Obrazci za poročila o izvedbi programov/dejavnost:

- Poročilo o izvedenih izobraževalnih programih - A1-A4 (doc)

- Poročilo o izvedeni infrastrukturni dejavnosti - B1 (doc)

- Poročilo o izvedeni infrastrukturni dejavnosti - B2 (doc)

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj