Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2004/2005
Datum objave: 18.03.2005
Rok za prejem ponudb: 08.04.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Ur.l. RS, št. 130/03) ter 25. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96 in 94/2000) Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

 

Razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2004/2005

 

1. Predmet razpisa:

Razpis se objavlja za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in šolah, ki so študijskem letu 2004/05 vpisani v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega oziroma visokošolskega strokovnega programa izrednega študija.

 

2. Pogoji za kandidiranje:

Na razpisu lahko kandidira strokovni delavec zaposlen v vzgoji in izobraževanju, ki je v študijskem letu 2004/05 vpisan v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega oziroma visokošolskega strokovnega programa izrednega študija. Z izrednim študijem si pridobiva izobrazbo, ki je predpisana za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v javnem vrtcu oz. šoli, določeno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/2003-UPB3) ter pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe strokovnih delavcev. Izobraževanje delavca bo zavod, kjer je zaposlen, omogočal v skladu s svojimi možnostmi, njegova šolnina za študijsko leto 2004/05 pa ni financirana iz drugih javnih sredstev.

 

3. Ministrstvo za šolstvo in šport bo podelilo:

a) največ 20 subvencij šolnine za študijski program razredni pouk,

b) največ 20 subvencij šolnine za študijski program predšolska vzgoja,

c) največ 30 subvencij šolnine za študijski program angleščine in književnosti, po programu izrednega diferencialnega študija,

d) preostale subvencije šolnin do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev bodo porazdeljene med kandidate na drugih študijskih smereh univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih programih izrednega študija, ki niso vključene v točke 4a, 4b in  4c.

 

4. Merila izbora:

V primeru, da bo kandidatov v okviru razpisanih študijskih programov pod točko 4a, 4b, 4c ter 4d  več kot je razpisanih sredstev, bo Komisija za študijske pomoči, ki bo vodila postopek izbire, pri podelitvi upoštevala boljši poprejšnji študijski uspeh kandidata. Ta bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2004 doseženih ocen :

- na študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo pri kandidatih, ki so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj v preteklem študijskem letu,

-na študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo.

V izračunu povprečne ocene se ne bodo upoštevale prejete morebitne ocene, ki jih je kandidat prejel do 30. 9. 2004, če so to ocene za letnik za katerega kandidira na razpis in so hkrati del tekočega študijskega leta.

 

5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 35.726.000,00 SIT. Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika bo 350.000 SIT, pri čemer lahko ta predstavlja največ 80% šolnine za tekoči letnik študija prejemnika za katerega se prijavlja na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 80% šolnine za tekoči letnik študija prejemnika za katerega se prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije prejemnika 80% te šolnine.

 

6. Vloga poslana na ta razpis mora vsebovati:

a) izpolnjen in podpisan Obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v študijskem letu 2004/05, dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mizs.gov.si/index.php?id=454 ali osebno med delovnim časom pri Službi za razvoj kadrov v šolstvu  Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,

b) izjavo zavoda, ki se zavezuje, da bo v skladu s 55a. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02) zaposlenemu omogočil izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi,

c) uradno potrdilo fakultete ali overjeno fotokopijo indeksa o vseh do sedaj opravljenih izpitih oz. drugih obveznostih na študijski smeri za katero želi kandidat pridobiti subvencijo oz. na študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo,

č)  uradno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2004/2005,

d) dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik (fotokopija položnice ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2004/05).

 

7. Pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega razpisa bodo izplačane iz sredstev proračuna za leto 2005, PP 7153 in konta 4119.

 

8. Rok za oddajo prijav je 8. 4. 2005. Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi predpisanimi prilogami iz 7. točke morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom in naslovom kandidata ter vidno označbo 'NE ODPIRAJ-Vloga na javni razpis za študijske pomoči 2004/05'. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, t.j. 8 . 4. 2005.

 

9. Odpiranje vlog bo potekalo 12. 4. 2005 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Obravnavane bodo le pravočasno prispele in ustrezno označene ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločil minister za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi sredstev pisno obveščeni do 31. 5. 2005.

 

10. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati dobijo na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mizs.gov.si/index.php?id=454 ali osebno med delovnim časom pri Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana.  Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklavčič, tel.: (01) 478-4224.

 

dr. Milan Zver  

MINISTER

 

Prilogi:

- obrazec za prijavo na razpis (doc) (pdf)

- vzorec pogodbe  (doc) (pdf

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj