Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni natečaj za pridobitev znaka “dobra igrača”
Datum objave: 28.02.2005
Rok za prejem ponudb: 31.03.2005
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

 

1. Predmet javnega natečaja je pridobitev znaka "dobra igrača".

 

2. Pogoji natečaja:

- Na natečaju se bodo ocenjevale naslednje igrače: dojenčki, punčke oziroma fantki, ter plišaste igrače in igrače iz drugih mehkih materialov v podobi ljudi in živali - vse  za otroke od enega do šestega leta starosti.

- Na natečaju bo izbranih 10 igrač, ki jih bo Komisija za oceno igrač, imenovana s sklepom ministra št. 108–72/2002 z dne

5. 12. 2002, ocenila po posebnem postopku ter na podlagi strokovnih ugotovitev predlagala ministru igrače, ki bodo prejele znak "dobra igrača".

- Na javni natečaj se lahko prijavijo proizvajalci, uvozniki in trgovci igrač v Republiki Sloveniji.

- Vlagatelj mora predložiti pisno vlogo, ki vsebuje naziv igrače, tehnične podatke o igrači in podatke o vlagatelju.

- Hkrati z vlogo vlagatelj predloži 3 primerke posamezne igrače.

 

3. Predložitev vlog: Vlogo predložite v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Komisija za oceno igrač, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno vidna označba Ne odpiraj – javni natečaj za pridobitev znaka “dobra igrača”. V levem zgornjem kotu ovojnice mora biti naveden polni naslov vlagatelja. Enako mora biti označen paket, v katerem boste pošiljali igrače.

 

4. Rok za sprejem vlog: Vloge se bodo sprejemale do 31. 3. 2005. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do 14. ure, oziroma če je zadnji dan oddana na pošti priporočeno. Neveljavnih vlog (neoznačenih, nepravilno označenih, nepravočasno prispelih) komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene vlagateljem.

 

5. Odpiranje vlog bo v sredo, 6. 4. 2005 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport – Sektor za predšolsko vzgojo, Župančičeva 6, I. nadstropje, Ljubljana. V postopku odpiranja vlog bodo izločene vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev. Odpiranje vlog ni javno.

 

6. Izbor igrač: Igrače, ki bodo šle v postopek ocenjevanja za pridobitev znaka “dobra igrača”, bodo izbrane na podlagi Poslovnika za delo Komisije za oceno igrač, ki ga vlagatelji lahko dobijo na spletni strani Ministrstva za šolstvo, in šport pod naslovom:  http://WWW.mszs.si/slo/solstvo/vrtci.asp#predpisi  ter na sedežu komisije: Ministrstvo za šolstvo in šport – Sektor za predšolsko vzgojo, Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 01/47 85 399 in 01/ 47 85 390. Vlagatelji bodo obveščeni o izboru igrač najkasneje do 7. 5. 2005. Igrače, ki ne bodo določene za ocenjevanje, bodo vrnjene vlagateljem.

 

7. Podelitev znaka "dobra igrača": O oceni komisije in o podelitvi znaka “dobra igrača” bodo vlagatelji obveščeni najpozneje do 1. 12. 2005.

 

Ministrstvo za šolstvo  in šport

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj