Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo v Ministrstvu za šolstvo in šport
Datum objave: 04.02.2005
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: minister za šolstvo in šport
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Na podlagi prvega odstavka 27. člena  in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih ( Uradni list RS, št. 56/2002 ) minister za šolstvo in šport na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 9064-76/2004/1 z dne 17.01.2005 objavlja

 

Javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo v Ministrstvu za šolstvo in šport

 

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
- biti morajo državljani Republike Slovenije;
- imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem;
- imeti morajo najmanj 11 let delovnih izkušenj;
- imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave;
- aktivno morajo obvladati uradni jezik;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 
- ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
 
 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
- fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice;
- fotokopijo diplome;
- fotokopijo delovne knjižice, iz  katere je razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi), ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti;
- fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
- pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.

 

Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
 

Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet ( št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije - www.sigov.si/ksv), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oz. 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oz. dokazili.
 

Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oz. potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta.
 
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
- poznavanje problematike področja,
- strokovno uveljavljenost na področju,
- poznavanje pravne ureditve področja,
- poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
- poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev;
- poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela.

 

Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.

 

Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije.

 

Na predlog ministra za šolstvo in šport bo izbranega kandidata za generalnega direktorja Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo v Ministrstvu za šolstvo in šport imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar,  na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 38.

 

Generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo v Ministrstvu za šolstvo in šport bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
 

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.

 

Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade Republike Slovenije, tel. št. ( 01) 478 1650.

 

Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, dr. Gregor VIRANT, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel.št. 01/ 478 83 30. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.

 

dr. Milan Zver           
MINISTER

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj