Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2005
Datum objave: 02.11.2004
Rok za prejem ponudb: 29.11.2004
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

 

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2005

 

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03).

 

3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

 

A. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

- športni oddelki v osnovnih šolah,

- športni oddelki v gimnazijah,

- medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah,

- 80-urni programi v izbranih športnih panogah,

- program univerzijade,

- priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,

- štipendije nadarjenih športnikov.

 

B. Vrhunski šport

- priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,

- nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,

- tekmovanja športnikov.

 

C. Športna rekreacija

- globalna propagandna aktivnost (globalna in produktna propaganda),

- programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva.

 

D. Šport invalidov

- vključevanje in sodelovanje športnikov invalidov v mednarodnih organizacijah ter priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.

 

E. Razvojne in strokovne naloge v športu:

- spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,

- preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,

- delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, športnih zvez na državni ravni na področju športne rekreacije, športnih zvez na državni ravni na področju interesnega športa otrok, mladine in študentov ter zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,

- mednarodna dejavnost v športu.

 

4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2005, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03).

 

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 1.478.349.000 sit.

 

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005.

 

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Direktorat za šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, do najkasneje 29. novembra 2004. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj - LPŠ 2005 (404-02-4/2004)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 1. decembra 2004. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja prijav.

 

10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnih naslovih www.mszs.si in www.spic.si . Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport pri Mojci Gosar (01/478 4 246) in Samu Koširju (01/478 4 244). Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko predlagatelji proti plačilu 5.000 sit prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

 

Povezava na spletno aplikacijo za prijavo na razpis: http://iss.spic.si/iss/issri315$.prijava

 

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004.

 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Dr. Slavko Gaber

MINISTER

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Priloga:

- razpisna dokumentacija (doc) (pdf).

Nazaj