Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2005
Datum objave: 12.11.2004
Rok za prejem ponudb: 13.12.2004
Izdajatelj: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list. RS, št. 22/98), Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99) ter v skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št.121/03, 119/04), objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

 

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2005

 

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03 in 119/04). Prijavijo se lahko tako izvajalci, ki jim Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport že sofinancira programe panožnih športnih šol, kot tudi izvajalci, ki se prijavljajo z novimi programi.

 

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

- plač trenerjev, ki izvajajo programe namenjene izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa Olimpijskih iger (programi panožnih športnih šol),

- plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva.

 

4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol so določeni v 46. do 50. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni.

 

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva so določeni v 60. do 63. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni  ravni.

 

5. Okvirna višina sredstev:

- za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol je namenjeno okvirno 320.000.000 SIT in

- za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije je namenjeno okvirno 10.000.000 SIT.

 

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol oziroma strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2005.

 

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Direktorat za šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13. decembra 2004. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »NE ODPIRAJ–PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (404-02-5/2004)«. Vloga za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »NE ODPIRAJ-STROKOVNI DELAVCI V ŠPORTNI REKREACIJI (404-02-5/2004)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov izvajalca. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

8. Datum odpiranja vlog:

Strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 15.12.2004. Odpiranje vlog ne bo javno.

 

9. Rok v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja vlog.

 

10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnih naslovih www.mszs in www.spic.si. Dodatne informacije lahko izvajalci dobijo na Direktoratu za šport pri Igorju Kogoj (01/478 42 53). Izvajalci izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije Zavoda za šport Slovenije na strani: www.spic.si. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko tega razpisa. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se izvajalci lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230 60 72). Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko izvajalci proti plačilu 5.000 SIT prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, II nadstropje soba 219, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

 

 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Dr. Slavko Gaber

MINISTER

 

Priloga:

- razpisna dokumentacija (doc) (pdf)

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj