Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

013-22/2017 Javni poziv za kandidiranje strokovnjakov/-inj s področja vzgoje in izobraževanja za člane/-ice strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije
Datum objave: 13.04.2017
Rok za prejem ponudb: 26.05.2017
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Aleš Ojsteršek

e-pošta: ales.ojstersek(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:


Za odločanje o strokovnih zadevah na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je v skladu z 22. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Vlada Republike Slovenije ustanovila naslednje strokovne svete:

 

 • Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
 • Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in
 • Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.


Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ima predsednika in šestindvajset članov. Vlada imenuje šestnajst članov izmed strokovnjakov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, deset pa izmed strokovnjakov s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin, od tega devet na predlog univerz in enega na predlog samostojnih visokošolskih zavodov.

Vsaj ena četrtina članov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s področja šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, in sicer:

 • pet na predlog ministrstev, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo,
 • pet na predlog pristojnih zbornic in
 • štiri na predlog sindikatov.


Najmanj ena tretjina članov morajo biti strokovni delavci poklicnih, srednjih in višjih strokovnih šol.

Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, in sicer:

 

 • štiri na predlog ministrstev,
 • tri na predlog pristojnih zbornic,
 • tri na predlog sindikatov,
 • dva na predlog skupnosti javnih zavodov za izobraževanje odraslih in
 • dva na predlog drugih organizacij za izobraževanje odraslih in njihovih skupnosti.


Mandat članov je šest let.

Ker bo približno polovici imenovanih članov/-ic v vseh treh strokovnih svetih v mesecu juniju 2017 potekel mandat, pozivamo predlagatelje, da posredujejo svoje predloge za člane/-ice omenjenih strokovnih svetov.

Predlogi morajo vsebovati:

 • navedbo kdo je predlagatelj kandidata/-ke in kje je kandidat/-ka zaposlen/-a (vrtec, šola, zavod,…),
 • kratko utemeljitev zakaj je predlagani kandidat/-ka primeren/-na za člana/-ico strokovnega sveta,
 • življenjepis na Europass obrazcu (PRILOGA I), iz katerega naj bo razvidno strokovno področje ter s katero ravnjo izobraževalnega sistema se (je) predlagani strokovnjak/-inja pretežno ukvarjal/-a,
 • soglasje h kandidaturi, ki vsebuje tudi dovoljenje za obdelavo in uporabo osebnih podatkov, v skladu z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (PRILOGA II),
 • obvezno navedbo za kateri strokovni svet kandidirate.


Prosimo vas, da za predlagane strokovnjake/-inje, ki so vključeni/-e v bazo Cobiss priložite tudi izpis iz te baze.

Predloge s pripisom »STROKOVNI SVET za ……………………… št. 013-22/2017 - javni poziv« (z obvezno navedbo za kateri strokovni svet kandidirate) posredujte najkasneje do 5. 5.  2017 na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za kadrovske zadeve, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Pri oddaji vloge v elektronski obliki mora biti PRILOGA II (soglasje h kandidaturi) obvezno lastnoročno podpisana in poslana v skenirani obliki ali pa posredovana v fizični obliki na naš naslov kot je navedeno zgoraj.

Vsi pravočasno prejeti predlogi strokovnjakov/-inj, ki jih bo ministrstvo prejelo na podlagi javnega poziva, št. 013-22/2017/4 z dne 7. 4. 2017, objavljenega dne 13. 4. 2017, bodo upoštevani pri izboru kandidatov/-k za člane/-ice posameznih strokovnih svetov.


                                                                                         Dr. Maja Makovec Brenčič
                                                                                                  MINISTRICA


Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

KANDIDATI NAJ V VLOGI NAVEDEJO ŠT. JAVNEGA POZIVA: 013-22/2017 s pripisom za KATERI STROKOVNI SVET KANDIDIRAJO.

 

Nazaj