Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

530-3/2016/ Poziv za pred-izbor kandidatov za pomočnika ravnatelja za primarno stopnjo v Evropski šoli Frankfurt
Datum objave: 29.12.2016
Rok za prejem ponudb: 23.01.2017
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Tatjana Jurkovič

e-pošta: tatjana.jurkovic(at)gov.si 

Razpisna dokumentacija:Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za pred-izbor kandidatov za delovno mesto pomočnika ravnatelja za primarno stopnjo v Evropski šoli Frankfurt v Nemčiji s pričetkom opravljanja dela 1. septembra 2017.

Kandidati, ki se nameravajo prijaviti na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 1.  Kandidat mora imeti v času prijave sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v javni osnovni ali srednji šoli v Republiki Sloveniji oz. na enem od javnih zavodov, ustanovljenih na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
 2. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v skladu z 2. odstavkom 53. člena ZOFVI.
 3. Kandidat mora imeti najmanj petletne delovne izkušnje na vodilnem delovnem mestu.
 4. Kandidat mora izkazati, da ima vodstvene sposobnosti na pedagoškem, administrativnem in finančnem področju, ki mu omogočajo:
  -    vodenje šole kot celostne institucije,
  -    vzpostavljanje dobrih medčloveških odnosov,
  -    reševanje konfliktov,
  -    upravljanje človeških, materialnih in finančnih virov
  -    vzpostavitev in razvoj sistema kontrole kakovosti na različnih področjih vodenja šole.
 5. Kandidat mora znati vsaj tri jezike, od katerih morata biti vsaj dva sporazumevalna jezika v evropskih šolah (nemščina, angleščina, francoščina), od tega eden na stopnji C1–C2 in drug na stopnji B1–B2 po ocenjevalni lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope (SEJO). Kandidat mora pokazati pripravljenost do učenja uradnega jezika države, kjer je sedež šole (v navedenem primeru nemščina). Raven znanja uradnega jezika države gostiteljice bo eden izmed kriterijev prve evalvacije, ki bo opravljena v drugem letu službovanja na tem delovnem mestu.
  Razgovor s kandidati v končnem izbirnem postopku na Uradu generalnega sekretarja evropskih šol v Bruslju bo potekal v enem od delovnih jezikov po izboru kandidata.
 6. Kandidat mora pokazati poznavanje in razumevanje sistema evropskih šol.
 7. Kandidat se mora zavezati za dokončanje vsaj prvega 5-letnega mandata (pod pogojem, da je  v drugem letu službovanja pozitivno ocenjen). Mandat pomočnika ravnatelja traja 9 let.


Kandidatova prijava mora vsebovati naslednje podatke:

 

 • osebni in kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, telefonska številka),
 • datum rojstva,
 • osebno stanje,
 • izobrazba,
 • delovne izkušnje,
 • znanje jezikov (dokumentirano in ovrednoteno na podlagi ocenjevalne lestvice Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope),
 • opis posebnih sposobnosti, znanj in dosežkov,
 • imena oseb, ki lahko potrdijo reference.


Življenjepisu se priložijo uradni dokumenti:

 

 • kopije diplom, spričeval in drugih potrdil o izobrazbi in znanju jezikov,
 • uradni dokumenti, ki dokazujejo, da kandidat ni storil kaznivega dejanja, ki bi bilo nezdružljivo s funkcijo, in sicer:
  • potrdilo iz kazenske evidence ministrstva za pravosodje in
  • potrdilo okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.Priporočamo, da za prijavo uporabite obrazec ‘Europass Curriculum Vitae' in pripadajočo jezikovno izkaznico:


Rok za prijave je ponedeljek, 23. januar 2017.


Prijave v slovenščini in enem od treh sporazumevalnih jezikov (angleščina, francoščina, nemščina) se pošljejo na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma na e-naslov: gp.mizs(at)gov.si  (sklic: “Prijava na poziv za kandidaturo za pomočnika ravnatelja v Evropski šoli Frankfurt« št. 530-3/2016”).  


Izmed prijavljenih kandidatov bo ministrstvo v skladu z Izvedbenim predpisom o imenovanju in evalvaciji ravnateljev in pomočnikov ravnateljev v Evropskih šolah (št. 2009-D-422-sl-5) opravilo prvo fazo izbirnega postopka (pred-izbor). Izbrani kandidati bodo uvrščeni v nadaljnji izbirni postopek pri Uradu generalnega sekretarja evropskih šolah.

Informacije o evropskih šolah in pogojih dela:


Dodatne informacije: tatjana.jurkovic(at)gov.si 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.   

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj