Skoči na vsebino

DRUGE OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

 

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6679 – podsekretar (m/ž) v Sektorju za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

Datum objave: 26. 10. 2017

Datum zaključka: 2. 11. 2017

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6679 – PODSEKRETAR (m/ž) v Sektorju za visoko šolstvo v Direktoratu za visoko šolstvo (št.:110-45/2017). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja projekta: "Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ", in sicer do 30. 11. 2020, s polnim delovnim časom.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba(druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja);
 • šest (6) let delovnih izkušenj;
 • višja raven znanja angleškega jezika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.


Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) z magisterijem znanosti, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem oziroma drugo bolonjsko stopnjo z doktoratom.

Višja raven znanja angleškega jezika se presoja na podlagi certifikata o višji ravni znanja angleškega jezika (raven B2, C1 in C2 po skupnem evropskem jezikovnem okviru - SEJO) ali dokazila, da se je kandidat šolal v angleškem jeziku (pridobil/a raven izobrazbe – srednjo, do/podiplomsko), v državi v kateri je angleščina materni jezik ali dokazila, da je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku, ali na drug način, kar kandidat pojasni v vlogi ali na razgovoru s komisijo.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s konkretnimi izkušnjami na področju visokega šolstva in
na področju obdelave osebnih podatkov.

Okvirna vsebina dela:

 

 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na projektu,
 • delo z zunanjimi izvajalci pri pripravi metodologije in odgovornost za prenos rezultatov metodologije na zunanje izvajalce ter sklopa "razvoj novega modula" v eVŠ,
 • uvajanje uporabnikov v uporabo novega modula v eVŠ;
 • opravljanje drugih nalog na projektu po navodilu neposrednega vodje.


Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-45-20167, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja projekta, do 30. 11. 2020, s polnim delovnim časom, za delo na projektu "Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ".

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv podsekretar.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-45-20167«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6679 – podsekretar (m/ž), št. 110-45/2017", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01)400-5766 ga. Vesna Tišler.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.                                                                                   

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport