Skoči na vsebino

DRUGE OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST


JAVNA OBJAVA za prosto delovno mesto s šifro 4403 – finančnik VII/2-II (m/ž) v Oddelku za plan in analize v Finančni službi v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – zaposlitev za nedoločen čas 

 

Datum objave: 26. 5. 2017

Datum zaključka: 31. 5. 2017

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto s šifro 4403 – finančnik VII/2-II v Oddelku za plan in analize v Finančni službi (št.:110-24/2017).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);

 • 3 (tri) leta delovnih izkušenj.


Okvirna vsebina dela:

 

 • sodelovanje pri pripravi in izvrševanju finančnega načrta  ter pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskega uporabnika upoštevajoč vse ustrezne predpise;

 • izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov in spremljanje realizacije/odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter predlogov, kadar so le ti potrebni ter priprava vseh gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije;

 • pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje.


Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.  Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo:

 

 • izkušnje z delom v MFERAC-u;
 • izkušnje s področja usklajevanja finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna.


Prijava mora vsebovati:

 

 • obvezno navedbo delovnega mesta in št. javne objave (110-24/2017), na katerega se kandidati prijavljajo;

 • pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven izobrazbe, datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 • pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

 • izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.


Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JN-110-24/2017, ki je priloga te javne objave, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu JO-110-24/2017, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto finančnik VII/2-II (m/ž), št. 110-24/2017", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5395 (Jožica Šeme).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.