Skoči na vsebino

DRUGE OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6687 – podsekretar (m/ž) v Sektorju za znanost  v Direktoratu za znanost v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

Datum objave: 28. 11. 2018

Datum zaključka: 3. 12. 2018

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6687 – PODSEKRETAR (m/ž) v Sektorju za znanost v Direktoratu za znanost (št.:110-36/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas,  za delo na projektu »AlpLinkBioEco« do 30. 6. 2019, s polnim delovnim časom.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba(druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja);
 • šest (6) let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) z magisterijem znanosti, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem oziroma drugo bolonjsko stopnjo z doktoratom.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 

 • z dobrim poznavanjem področja znanosti;
 • z izkušnjami pri delu na mednarodnih projektih ali sodelovanju v mednarodnih delovnih skupinah;
 • z znanjem angleškega jezika na višji ravni (B2, C1 ali C2).

 

Okvirna vsebina dela:

 

 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na projektu,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • projektno vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektih skupinah v okviru projekta,
 • samostojno delo v mednarodnem konzorciju,
 • priprava vsebinskih in finančnih poročil na projektu,
 • komuniciranje v EU oz. v mednarodnem okolju,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog na projektu po navodilu vodje.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-36/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do 30. 6. 2019, s polnim delovnim časom, za delo na projektu »AlpLinkBioEco«.

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv podsekretar (m/ž).

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-36/2018«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6687– podsekretar (m/ž), št. 110-36/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

 

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5396, mag. Matej Špenko.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.                                                                                    

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                                                                      

 

 

Javna objava za prosto delovno mesto s šifro 4165 – finančnik V (m/ž) v Oddelku za izvrševanje finančnega načrta v Finančni službi v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – zaposlitev za nedoločen čas

 

 

Datum objave: 28. 11. 2018

Datum zaključka: 3. 12. 2018

 


Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

prosto delovno mesto s šifro 4165 – finančnik V v Oddelku za izvrševanje finančnega načrta v Finančni službi (št.:110-46/2018).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
 • 6 (šest) mesecev delovnih izkušenj.

Okvirna vsebina dela:

 

 • finančno-računovodske naloge (pravilna izdelava odredb in FEP-ov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov);
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in pregled potnih nalogov;
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo proračuna in spremljanje porabe proračunskih sredstev (po potrebi usklajevanje z Ministrstvom za finance) in priprava poročil za management.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.  Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z delom v MFERAC-u, imajo znanje excela in izkušnje z delom v računovodstvu.


Prijava mora vsebovati:

 

 1. obvezno navedbo delovnega mesta in št. javne objave (110-46/2018), na katerega se kandidati prijavljajo;
 2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven izobrazbe, datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 4. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-46/2018, ki je priloga te javne objave, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu JO-110-46/2018, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto finančnik V (m/ž), št. 110-46/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

 

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5395 (Jožica Šeme).

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  
                                                                                  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                                                                      

 

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 5256 – svetovalec (m/ž) v Službi za notranjo revizijo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport


Datum objave: 27. 11. 2018

Datum zaključka: 30. 11. 2018

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 5256 – SVETOVALEC (m/ž) v Službi za notranjo revizijo (št.:110-43/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas (povečan obseg dela), in sicer do 31. 8. 2019, s polnim delovnim časom.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba(prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • 3 leta in sedem (7) mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izobrazbo ekonomske usmeritve in imajo konkretne delovne izkušnje pri delu v notranji reviziji.

 

Okvirna vsebina dela:

 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava informacij, poročil ter analiz z delovnega področja;
 • pomoč pri pripravi drugih zahtevnejših gradiv;
 • opravljanje upravnih in drugih nalog po navodilu vodje.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-43/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas povečanega obsega dela, in sicer do 31. 8. 2019.

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec II.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-43/2018«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 5256 – svetovalec (m/ž), št. 110-43/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5395, ga. Jožica Šeme.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.        

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                                                          

 

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 5231 - svetovalec – pripravnik (m/ž) v Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport - ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS za čas trajanja pripravniške dobe (10 MESECEV)

 

Datum objave: 27. 11. 2018

Datum zaključka: 30. 11. 2018

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana

objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 5231 – SVETOVALEC – PRIPRAVNIK (m/ž)  v Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (št.:110-44/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja pripravniške dobe (10 mesecev).

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba(prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo pravno smer izobrazbe.

 

Delovne naloge izbranega kandidata so vezane na usposabljanje za samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu svetovalec:

 

 • usposabljanje za pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv (pod vodstvom mentorja oz. druge osebe),
 • oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov (pod vodstvom mentorja),
 • sodelovanje pri pripravi vladnih gradiv (pod vodstvom mentorja oz. druge osebe),
 • preučevanje literature, predpisov in gradiv, ki so osnova za opravljanje nalog,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti (pod vodstvom mentorja oz. druge osebe).

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-44/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, in sicer za čas trajanja pripravniške dobe 10-ih mesecev.

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu JO-110-44/2018, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: «Za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - pripravnik, št. 110-44/2018«, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400 53 30, Anica Gržan.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.                                                                                    
                                                                              

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javna objava za prosto delovno mesto s šifro 6676 – strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – zaposlitev za nedoločen čas

 

Datum objave: 27. 11. 2018

Datum zaključka: 30. 11. 2018

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

prosto delovno mesto s šifro 6676 – strokovni sodelavec VII/1 v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, za izvajanje nalog v okviru tehnične pomoči, ki je namenjena sistemskemu upravljanju s kohezijskimi sredstvi (št.:110-45/2018).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • 8 (osem) mesecev delovnih izkušenj.

 

Okvirna vsebina dela:

 

 • sodelovanje pri izvajanju postopkov s področja kohezijske politike;
 • opravljanje organizacijskih nalog, ter opravljanje strokovnih nalog, povezanih z upravljanjem na področju kohezijske politike;
 • izvajanje kontrol in opravljanje operacij na področju kohezijske politike;
 • reševanje zahtevnejših pobud in predlogov s področja kohezijske politike;
 • pripravljanje poročil, gradiv ter informacij s področja kohezijske politike;
 • opravljanje drugih nalog s področja kohezijske politike po navodilu vodje.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.  Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • s konkretnimi izkušnjami sodelovanja z evropskimi institucijami in
 • s poznavanjem delovanja in črpanja sredstev na področju Evropske unije.

 

Prijava mora vsebovati:

 

 1. obvezno navedbo delovnega mesta in št. javne objave (110-45/2018), na katerega se kandidati prijavljajo;
 2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven izobrazbe, datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 3. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 4. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-45/2018, ki je priloga te javne objave, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu JO-110-45/2018,, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (m/ž), št. 110-45/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5766 (Vesna Tišler).

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  
                                                                                  

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport