Skoči na vsebino

DRUGE OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6644 – podsekretar (m/ž) v Službi za informatiko v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – zaposlitev za določen čas

 

Datum objave: 15. 3. 2019

Datum zaključka: 25. 3. 2019

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16 in 15/17 – odl. US)

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana

 

objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6644 – PODSEKRETAR (m/ž) v Službi za informatiko (št.: 110-13/2019). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja projekta »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«, predvidoma do novembra 2022, s polnim delovnim časom.

 

Projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih" delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; in prispeva k doseganju specifičnega cilja: 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba(druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja);
 • šest (6) let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) z magisterijem znanosti, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z delovnimi izkušnjami s projektnim vodenjem na področju informatike in informacijskih procesov.

 

Okvirna vsebina dela:

 • celovito načrtovanje projekta;
 • operativno koordiniranje in/ali izvajanje tehničnih aktivnosti projekta;
 • vodenje oz. koordinacija najzahtevnejših projektnih skupin za izvedbo posameznih aktivnosti projekta in sodelovanje v njih;
 • samostojna priprava oz. sodelovanje pri objavi in izvedbi javnih razpisov oz. naročil;
 • sodelovanje pri usposabljanju strokovnjakov (VIZ in druge ustanove);
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev (predpisi, e-storitve);
 • sodelovanje pri promociji projekta;
 • samostojna priprava poročil in drugih gradiv;
 • druge naloge povezane s področjem informatizacije izobraževanja.

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-13/2019, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, predvidoma do novembra 2022, s polnim delovnim časom, za delo na projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«.

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv podsekretar.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu JO-110-13/2019, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6644 – podsekretar (m/ž), št. 110-13/2019", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

 

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5343, ga. Anela Mali Urh.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.                                                                                    

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport