Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUGE OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6694 – višji svetovalec (m/ž) v Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

Datum objave: 10. 6. 2019

Datum zaključka: 18. 6. 2019

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS)

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6694 – VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) v Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve (št.:110-35/2019). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja projekta »Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021«, s polnim delovnim časom.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • 5 let delovnih izkušenj;
 • višja raven znanja angleškega jezika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).


Znanje angleškega jezika na višji ravni se dokazuje:

 

 • s potrdilom o višji ravni znanja angleškega jezika (zlasti s potrdilom o opravljeni maturi, opravljenem izpitu Državnega izpitnega centra na višji ravni, potrdilom o opravljenem mednarodnem izpitu oziroma certifikatu najmanj na ravni Sveta Evrope B2 ipd.), ki ni starejše od deset let,
 • z dokazilom, da se je oseba šolala v angleškem jeziku (pridobila stopnjo izobrazbe: osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko) v državi, v kateri je to materni jezik, če od zaključka šolanja ni preteklo več kot deset let,
 • z dokazilom, da je oseba vsaj šest mesecev opravljala delo visokošolske zahtevnosti v tujini v angleškem jeziku, če od opravljanja dela ni preteklo več kot deset let ali
 • na drug način, kar kandidat pojasni v vlogi ali na razgovoru s komisijo.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 

 • s poznavanjem institucij Evropske unije, procesov sprejemanja dokumentov in postopkov odločanja;
 • z delovnimi izkušnjami vsaj z enega od delovnih področij MIZŠ (izobraževanje, mladina, šport, znanost);
 • z znanjem drugega tujega jezika.

 

Okvirna vsebina dela:

 

 • spremljanje problematike in dela delovne skupine z enega od delovnih področij MIZŠ (izobraževanje, mladina, šport, znanost);
 • priprava strokovnih podlag, osnutkov rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z enega od delovnih področij MIZŠ (izobraževanje, mladina, šport, znanost);
 • sodelovanje in usklajevanje z deležniki na delovnem področju (interno ter na mednarodni ravni);
 • udeleževanje na zasedanjih delovnih teles, na sestankih ter ostalih dogodkih;
 • spremljanje akterjev na zasedanjih Sveta EU, na sestankih ter na ostalih dogodkih;
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil, strokovnih podlag in drugih zahtevnih gradiv;
 • samostojna priprava drugih gradiv (npr. opomnikov, govorov, zapisnikov, izjav);
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilu vodje oz. druge pristojne osebe.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-35/2019, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas dela na projektu »Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021«, s polnim delovnim časom.

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv višji svetovalec II (m/ž).

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »JO-110-35/2019«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6694 – višji svetovalec (m/ž), št. 110-35/2019", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5288, ga. Andreja Lampret.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.                                                                                    

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport