Skoči na vsebino

DRUGE OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

 

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6684 – podsekretar (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

Datum objave: 8. 6. 2018

Datum zaključka: 18. 6. 2018

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja 

 

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6684 – PODSEKRETAR (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja (št.:110-23/2018), za izvajanje nalog v okviru tehnične pomoči, ki je namenjena sistemskemu upravljanju s kohezijskimi sredstvi, za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, to je do 28. 5. 2019 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega in starševskega dopusta, s polnim delovnim časom.

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba(druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja);
 • šest (6) let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
   

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.  Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) z magisterijem znanosti, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem oziroma drugo bolonjsko stopnjo z doktoratom.

 

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo končano izobrazbo pravne smeri, izkušnje/znanje s področja kohezijske politike in izkušnje/znanje s področja procesov dela strokovnih svetov in javnih zavodov.

 

 

Okvirna vsebina dela:

 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • samostojna priprava pravnih podlag in vodenje najzahtevnejših instrumentov in sodelovanje pri njihovem izvajanju,
 • sodelovanje pri izvajanju revizij in drugih nadzorov, ter samostojna izvedba ukrepov za odpravo nepravilnosti,
 • vsebinski pregled poročil o delu na projektu oziroma programu in potrjevanje skladnosti izvedenih aktivnost z razpisom, vlogo in pogodbo,
 • spremljanje skladnosti originalnih računov, zahtevka za izplačilo z zahtevanimi listinami in dokazili, ter preverjanje njihove skladnosti s pogodbami,
 • samostojna priprava najzahtevnejših poročil, analiz, razvojnih projektov, informacij, in drugih najzahtevnejših gradiv s področja kohezijske politike,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na področju upravljanja in nadzora nad porabo sredstev kohezijske politike,
 • samostojno opravljanje nalog na področju vrednotenja ukrepov kohezijske politike na delovnem področju NOE,
 • samostojno opravljanje pravnih ter drugih najzahtevnejših nalog na področju kohezijske politike po navodilu vodje.

 
Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-23/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke, to je do 28. 5. 2019 oziroma do vrnitve javne uslužbenke z materinskega in starševskega dopusta, s polnim delovnim časom.
 
Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv podsekretar (m/ž).Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-23/2018«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6684 – podsekretar (m/ž), št. 110-23/2018, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 delovnih dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/). Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5288, ga. Andreja Lampret.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

                                                                                 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport      

 

    

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6686 – podsekretar (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

 

Datum objave: 21. 5. 2018

Datum zaključka: 24. 5. 2018

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US) MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6686 – PODSEKRETAR (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja (št.:110-17/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za delo na projektu »X5gon (Obzorje 2020) in Hand&Hand (Erasmus +), za določen čas, za čas trajanja projekta, to je do 31. 8. 2020, s polnim delovnim časom.

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba(druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja);
 • šest (6) let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
   

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) z magisterijem znanosti, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem oziroma drugo bolonjsko stopnjo z doktoratom.

 

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:

 

 • imajo izkušnje v razvojno-raziskovalnih projektih na vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtci, šole, ljudske univerze);
 • imajo izkušnje v projektih na področju znanosti (univerze, javni raziskovalni zavodi);
 • imajo izkušnje na področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami in ranljivimi skupinami in
 • imajo izkušnje s projekti, sofinanciranimi iz Evropske unije.

 
Okvirna vsebina dela:

 

 • vodenje najzahtevnejših projektnih skupin in sodelovanje v njih;
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev;
 • usklajevanje v okviru konzorcija projekta (izmenjava informacij med MIZŠ in deležniki projekta X5gon ter Hand & Hand itd.) ter širše, z deležniki na sorodnih projektih;
 • spremljanje oz. evidentiranje procesov, samostojna priprava najzahtevnejših analiz, poročil in drugih gradiv;
 • spremljanje izvajanja projekta na terenu;
 • administriranje;
 • desiminacija rezultatov;
 • opravljanje drugih nalog na projektu po navodilu vodje.

 
Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-17/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do 31. 8. 2020, s polnim delovnim časom, za delo na projektu »X5gon (Obzorje 2020) in Hand&Hand (Erasmus +).
 
Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv podsekretar (m/ž).
 
Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-17/2018«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6686 – podsekretar (m/ž), št. 110-17/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs(at)gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

 

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5766, ga. Vesna Tišler.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 


                                                                                 

   

 

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6683 – svetovalec (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

Datum objave: 17. 4. 2018

Datum zaključka: 20. 4. 2018

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljanaobjavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6683SVETOVALEC (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanjav Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja (št.:110-14/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja projekta (izvajanje operacije) »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«, do 30. 11. 2022, s polnim delovnim časom.

 

Projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okolij" delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj: 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva visoka stopnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • sedem (7) mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo pravno smer izobrazbe.

 

Okvirna vsebina dela:

 

 • pomoč pri izvajanju posameznih aktivnosti na projektu;
 • priprava pravnih podlag za vzpostavitev in implementacijo e-storitev;
 • sodelovanje pri izvedbi in objavi javnih razpisov oz. naročil;
 • sodelovanje pri usposabljanju strokovnjakov (VIZ in drugi subjekti);
 • sodelovanje pri promociji projekta;
 • priprava poročil in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • druge naloge na projektu po navodilu vodje.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu  JO-110-14/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do 30. 11. 2022, s polnim delovnim časom, za delo na projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«.

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III (m/ž).

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-14/2018«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6683 – svetovalec (m/ž), št. 110-14/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

 

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5395, ga. Jožica Šeme.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

 

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6682 – sekretar (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

Datum objave: 17. 4. 2018

Datum zaključka: 20. 4. 2018

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15  – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17  – odl. US)  MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6682SEKRETAR (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanjav Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja (št.:110-13/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja projekta (izvajanje operacije) »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«, do 30. 11. 2022, s polnim delovnim časom.

 

Projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okolij" delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj: 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba(druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja);
 • sedem (7) let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) z magisterijem znanosti, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem oziroma drugo bolonjsko stopnjo z doktoratom.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 

 • z izkušnjami na področju vodenja in koordinacije projektov;
 • izkušnjami pri upravljanju procesov na področju vzgoje in izobraževanja;
 • ki so sodelovali na projektih sofinanciranih iz Evropskih strukturnih skladov.

 

 

Okvirna vsebina dela:

 

 • priprava ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na projektu;
 • celovito načrtovanje projekta;
 • operativno izvajanje posameznih aktivnosti na projektu;
 • vodenje oz. koordinacija najzahtevnejših projektnih skupin za izvedbo posameznih aktivnosti projekta in sodelovanje v njih;
 • samostojna priprava oziroma sodelovanje pri objavi in izvedbi javnih razpisov oz. naročil;
 • sodelovanje pri usposabljanju strokovnjakov (VIZ in drugi subjekti);
 • izvedba aktivnosti pri promociji projekta;
 • samostojna priprava poročil in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • druge najzahtevnejše naloge na tem področju.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu  JO-110-13/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do 30. 11. 2022, s polnim delovnim časom, za delo na projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«.

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv sekretar (m/ž).

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-13/2018«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6682 – sekretar (m/ž), št. 110-13/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 3 delovne dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

 

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5395, ga. Jožica Šeme.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport