Skoči na vsebino

DRUGE OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 5252 - svetovalec – pripravnik (m/ž) v Sekretariatu v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport - ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS za čas trajanja pripravniške dobe (10 MESECEV)

 

Datum objave: 6. 11. 2018

Datum zaključka: 14. 11. 2018

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana

objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 5252 – SVETOVALEC – PRIPRAVNIK (m/ž)  v Sekretariatu v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (št.:110-41/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja pripravniške dobe (10 mesecev).

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba(prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovne naloge izbranega kandidata so vezane na usposabljanje za samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu svetovalec:

 

 • usposabljanje za pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv (pod vodstvom mentorja oz. druge osebe),
 • oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov (pod vodstvom mentorja),
 • sodelovanje pri pripravi vladnih gradiv (pod vodstvom mentorja oz. druge osebe),
 • preučevanje literature, predpisov in gradiv, ki so osnova za opravljanje nalog,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti (pod vodstvom mentorja oz. druge osebe).

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-41/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom, in sicer za čas trajanja pripravniške dobe 10-ih mesecev.

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu JO-110-41/2018, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: «Za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto svetovalec - pripravnik, št. 110-41/2018«, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400 53 95, Jožica Šeme.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.       

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                                                           

 

 

 

JAVNA OBJAVA za prosto uradniško delovno mesto s šifro 6683 – svetovalec (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

Datum objave: 6. 11. 2018

Datum zaključka: 14. 11. 2018

 

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana objavlja

 

prosto uradniško delovno mesto s šifro 6683 – SVETOVALEC (m/ž) v Sektorju za razvoj izobraževanja v Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja (št.:110-42/2018). Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za čas trajanja projekta (izvajanje operacije) »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«, do 30. 11. 2022, s polnim delovnim časom.

 

Projekt "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih" delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti  in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • sedem (7) mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnje izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

Okvirna vsebina dela:

 

 • pomoč pri izvajanju posameznih aktivnosti na projektu;
 • priprava pravnih podlag za vzpostavitev in implementacijo e-storitev;
 • sodelovanje pri izvedbi in objavi javnih razpisov oz. naročil;
 • sodelovanje pri usposabljanju strokovnjakov (VIZ in drugi subjekti);
 • sodelovanje pri promociji projekta;
 • priprava poročil in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • druge naloge na projektu po navodilu vodje.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu JO-110-42/2018, ki je priloga te javne objave za prosto delovno mesto, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do 30. 11. 2022, s polnim delovnim časom, za delo na projektu »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«.

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III (m/ž).

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana oz. v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu «JO-110-42/2018«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za prosto delovno mesto šifra 6683 – svetovalec (m/ž), št. 110-42/2018", na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 delovnih dni po objavi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (http://www.mizs.gov.si/).

Informacije o izvedbi postopka dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na telefonski številki (01) 400-5343, ga. Anela Mali Urh.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.                                                                                    
                                                                             

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport