Skoči na vsebino

ARHIV EVALVACIJSKIH ŠTUDIJ

STARE EVALVACIJSKE ŠTUDIJE

 

Evalvacija vzgojno-izobraževalnih programov se izvaja z evalvacijskimi študijami, ki so bodisi evalvacijske študije, izbrane v postopku javnega razpisa bodisi naročene evalvacijske študije.

 

Prve tri javne razpise za financiranje in sofinanciranje evalvacijskih študij na področju vzgoje in izobraževanja, dva v letu 2000 in enega v letu 2001, je strokovno vodila Nacionalna komisija za uvajanje in spremljanje novosti in programov v vzgoji in izobraževanju, nadaljnja dva javna razpisa, in sicer leta 2002 in leta 2003, pa Svet za evalvacijo vzgoje in izobraževanja. V triletnem delovanju Sveta za evalvacijo se je pokazalo, da javni razpisi niso zagotovili evalvacije na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, saj se kljub ponavljanju nekaterih razpisanih tematik nanje institucije oziroma raziskovalci niso odzivali. Drugo, kar se je pokazalo, pa je to, da so preskromna in preveč razdrobljena finančna sredstva prinesla preveč razdrobljene rezultate.

 

V letu 2004 so bile zato izpeljane konceptualno-organizacijske spremembe, ki naj obstoječe stanje presežejo: proces evalvacije je bil pogodbeno vezan na nosilno institucijo. Ta je postal Pedagoški inštitut. Sprememba omogoča naročilo načrtovanih evalvacijskih študij. Sredstva zanje se bodo v okviru novih pogojev, ki jih je prinesel sprejem Slovenije v EU, lahko črpala tudi iz strukturnih skladov.

V tem kontekstu je Svet za evalvacijo v letu 2004 pripravil naročilo 3 evalvacijskih študij, katerih izdelavo organizira in koordinira Pedagoški inštitut.

 

NAROČENE EVALVACIJSKE ŠTUDIJE


Seznam naročenih evalvacijskih študij v letu 2004

 

 

1. Prenova izobraževalnega procesa v prvem triletju osnovne šole

 

Cilji:

 • Preučiti didaktične, metodične in organizacijske spremembe (novosti) in njihov vpliv na doseganje standardov znanja in ciljev kurikuluma, primerjalno z doseganjem standardov znanja in ciljev v drugih primerljivih državah.
 • Ugotoviti stopnjo in kakovost doseženih, s kurikulumom opredeljenih ciljev in standardov znanja, posebno tistih, ki so potrebni za uspešno napredovanje iz prvega v drugo triletje.
 • Ugotoviti dejanske spremembe didaktične transformacije vsebine v prvih treh razredih (integracija, tematski didaktični sklopi) in v temeljni didaktični usmerjenosti (razvojna procesna usmerjenost …) vzgojno-izobraževalnega procesa.
 • Preučiti vpliv pedagoških in didaktičnih sprememb in novosti na pedagoško klimo (medsebojne medosebne in delovne odnose), na aktivnost v procesih pouka in učenja in vzgojno-izobraževalno uspešnost učencev.

2. Gimnazija

Cilji:

 • Preučiti kakovost, trajnost in mednarodno primerljivost standardov ter ravni znanja gimnazijskega izobraževanja.
 • Preučiti stopnjo povezanosti med disciplinarnimi znanji.
 • Preučiti, v kakšni meri so bile s prenovo uvedene raznolike oblike in metode dela in je bila s tem povečana aktivna vloga učencev.
 • Preučiti, v kakšni meri je bila dosežena večja uravnoteženost ciljev poučevanja - zlasti poudarek na višjih kognitivnih ciljih, kritičnem mišljenju, usposabljanju za reševanje življenjskih problemov in vključevanju vrednostne in etične problematike.
 • Analizirati izvajanje obveznih izbirnih vsebin in izbirnih predmetov, tako na večjih kot na manjših gimnazijah.
 • Preučiti vpliv mature na gimnazijsko izobraževanje, zlasti na pouk v četrtem letniku.

 

3. Dualni način pridobivanja poklicne izobrazbe mladine in odraslih

Cilji:

 • Ugotoviti vlogo splošnih predmetov pri doseganju ciljev izobraževalnega programa - primerjati šolski in dualni način organiziranja poklicnega izobraževanja.
 • Analizirati potrebe delodajalcev po dualnem načinu poklicnega izobraževanja, njihovo pripravljenost in usposobljenost za prenos praktičnega znanja.
 • Analizirati uresničevanje ciljev praktičnega izobraževanja (tako praktičnega pouka kot praktičnega izobraževanja v delovnem procesu) v dualnem načinu poklicnega izobraževanja.
 • Analizirati vlogo mentorjev in njihovo usposobljenost pri uresničevanju cilja "teoretizacije" praktičnega izobraževanja v dualni organizaciji.
 • Analizirati uspešnost diplomantov poklicnih šol pri zaposlovanju po končanem izobraževanju.

Seznam izbranih evalvacijskih študij v letu 2003

 

(javni razpis za financiranje in sofinanciranje evalvacijskih študij na področju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 75/03, 1.8.2003)

 

 

Nosilec evalvacijske študije Naslov evalvacijske študije
dr. Sergij Gabršček Nacionalni preizkusi v devetletki
dr. Alenka Gril Mednarodna primerjava obremenjenosti učencev v devetletki z vidika otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega razvoja (pdf)
dr. Vlasta Hus Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa pri predmetu spoznavanje okolja v prvem triletju devetletne osnovne šole (doc)
mag. Nada Lebarič Analiza organiziranja in izvajanja socialno integracijskih dejavnosti in socialne vključenosti otrok in učencev s posebnimi potrebami v življenje in delo šole (doc)
mag. Mojca Štraus Doseganje standardov znanja iz slovenskega kurikula za matematiko za prvo triletje in primerljivost teh standardov s standardi iz mednarodnih primerjalnih raziskav


 

Seznam izbranih evalvacijskih študij v letu 2002

 

(javni razpis za financiranje in sofinanciranje evalvacijskih študij na področju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 59/02, 5.7.2002)

 

Nosilec evalvacijske študije Naslov evalvacijske študije
dr. Saša Aleksej Glažar Vpliv ocenjevanja znanja na kakovost znanja učencev in na njihov interes za naravoslovje (doc)
dr. Metka Kordigel Evalvacija funkcionalne pismenosti učencev ob koncu prvega triletja devetletne osnovne šole v primerjavi s funkcionalno pismenostjo učencev drugega razreda osemletne osnovne šole (pdf)
mag. Mitja Sardoč 

Medpredmetno povezovanje vzgojno-izobraževalnega procesa v devetletni osnovni šoli

(1) Naslovna stran, povzetek in kazalo (pdf)
(2) Medpredmetno povezovanje (pdf)
(3) Metoda (pdf)
(4) Rezultati (pdf)
(5) Razprava, sklepi in uporabljena literatura (pdf)
(6) Vprašalnik (pdf)

dr. Mirko Slosar Likovna in glasbena vzgoja v novem kurikulu (doc)
mag. Mojca Štraus 

Primerjalna in korelacijska analiza kakovosti znanj med izvedenim in doseženim kurikulom matematike in naravoslovja v devetletki (pdf)

 

 

 

Seznam izbranih evalvacijskih študij v letu 2001

 

(javni razpis za financiranje in sofinanciranje evalvacijskih študij na področju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 52/01, 22. 6. 2001)

 

Nosilec evalvacijske študije Naslov evalvacijske študije
dr. Valentin Bucik Vrednotenje nekaterih vidikov kakovosti opisnega in številčnega preverjanja in ocenjevanja znanja
dr. Eva Dolar Bahovec in
dr. Sergij Gabršček
 Dnevna rutina v vrtcu in šoli (pdf)
mag. Alenka Gril Sodelovalnost in tekmovalnost učencev v zadnji triadi devetletke v povezavi z značilnostmi učne interakcije, didaktičnimi usmeritvami in pristopi k učenju (pdf)
Barbara Japelj Pavešič Medsebojna povezanost standardov znanja, ocenjevanja znanja in dela za šolo (pdf)
dr. Janez Justin Učbenik kot dejavnik uspešnosti kurikularne prenove (doc)
dr. Milica Kač  Trajnost znanja, napovedna vrednost ocen ter vsebinska analiza srednješolskega znanja pri predmetu kemija ob prehodu na fakultetni nivo (pdf)
dr. Janez Krek Evalvacija opisnega ocenjevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (pdf)
dr. Ljubica Marjanovič Umek Učinki uvajanja Kurikula za vrtce na področju komunikacije in socioemocionalnega razvoja otrok (pdf)
dr. Vida Mohorčič Špolar  Oblikovanje nacionalnega in izvedbenega kurikula v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih (pdf)(povzetek, pdf)
dr. Darko Štrajn  Izbirni predmeti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju devetletne osnovne šole in njihov učinek na diferenciacijo (doc)
dr. Tatjana Vrčkovnik Učbenik kot sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev programa (pdf)

 

 

Seznam izbranih evalvacijskih študij v letu 2000 - II. razpis

 

(javni razpis za financiranje in sofinanciranje evalvacijskih študij na področju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 84/00, 22. 9. 2000)

 

Nosilec evalvacijske študije Naslov evalvacijske študije
dr. Lucija Čok Razvoj metodologije spremljanja pouka tujega jezika in drugega jezika in evalvacije učinkov jezikovnega izobraževanja v osnovni šoli
dr. Sergij Gabršček Evalvacija programov strokovnih gimnazij (doc)
dr. Jurij Kunaver Evalvacija kurikularne prenove geografije s posebnim poudarkom na standardih znanja ter načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa (pdf)
dr. Bogomir Novak Pomen uvajanja novih učnih, mišljenjskih in poučevalnih stilov za razbremenitev učencev v novi devetletni osnovni šoli (pdf)
dr. Maja Zupančič Mednarodna primerjava obremenjenosti učencev in dijakov z vidika otrokovega in mladostnikovega psihosocialnega razvoja (doc)
dr. Dragotin Žagar Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njeni učinki na učence (doc)

Seznam izbranih evalvacijskih študij v letu 2000 - I. razpis

 

(javni razpis za financiranje in sofinanciranje evalvacijskih študij na področju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 31/00, 7. 4. 2000)

 

 

Nosilec evalvacijske študije Naslov evalvacijske študije
dr. Miran Čuk Kurikularna prenova in načrtovanje ter izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa pri spoznavanju okolja in pri naravoslovju (pdf)
dr. Eva Dolar Bahovec Prvič v šolo: evalvacija zgodnejšega vstopa v šolo
mag. Andreja Istenič Starič Evalvacija socialno integracijske vloge programa projektno učenje za mlajše odrasle (doc)
dr. Breda Kroflič Stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do kurikula za vrtce ter njihova usposobljenost za uvajanje sprememb (pdf)
dr. Barica Marentič Požarnik Strokovna avtonomija in odgovornost pedagoških delavcev (pdf)
dr. Majda Schmidt  Prenova izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa (pdf)
dr. Ivan Svetlik Razvoj metodologije spremljanja in evalvacije (uvajanja) programov poklicnega in strokovnega izobraževanja (pdf)
mag. Mojca Trobec Štraus Doseganje in primerljivost standardov znanja iz slovenskega kurikula s standardi znanja iz mednarodnih primerjalnih raziskav (pdf)
dr. Sonja Žorga Pedagoški delavci, njihovo strokovno izpopolnjevanje, motivacija in stališča do posameznih rešitev kurikularne prenove

I. Raziskovalno poročilo (doc)
II. Potrebe, pričakovanja in motiviranost pedagoških delavk/delavcev za stalno strokovno spopolnjevanje (pdf)
III. Supervizija pedagoških delavk in delavcev (pdf)
IV. Timsko delo v prvem razredu osnovne šole (pdf)
V. Stališča pedagoških delavcev ter učencev o predmetu državljanska vzgoja in etika in njegovem izvajanju