Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZUNANJA EVALVACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA IN ORGANIZACIJ


Zunanja evalvacija vzgojno-izobraževalnega sistema in vzgojno izobraževalnih organizacij v Sloveniji potekata vzporedno s samoevalvacijo izobraževalnih institucij.

 

Zunanja evalvacija vzgojno-izobraževalnega sistema poteka na naslednje načine:

 • Z nacionalnimi evalvacijskimi  študijami, ki trajajo od 12 do 24 mesecev (v skladu s pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela in Protokolom o določanju in načinu izvajanja nacionalnih evalvacijskih študij).
 • Z mednarodnim primerjalnim ugotavljanjem pismenosti učencev in odraslih na posamičnih področjih (matematična, naravoslovna, bralna, jezikovna, državljanjska, informacijska idr. pismenost), ki se izvaja v okviru cikličnih mednarodnih raziskav na velikih vzorcih (large-scale surveys) pod okriljem OECD in IEA.
 • S postopki posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela  v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l. RS št. 7/2014 in 27/2017), ki določa postopke in nosilce, pristojne za posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela v Sloveniji.


Zunanja evalvacija vzgojno-izobraževalnih organizacij poteka na naslednje načine:

 • Z zunanjo evalvacijo šol, ki jo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Njegovo organiziranost, področja nadzora in pristojnosti ureja Zakon o šolski inšpekciji. Cilj šolske inšpekcije je zagotoviti spoštovanje zakonitosti in s tem zaščito pravic udeležencev izobraževanja.
 • V okvir zunanje evalvacije vzgojno-izobraževalnih organizacij se uvrščajo tudi postopki  ugotavljanja izpolnjevanja temeljnih pogojev za kakovost dela v vrtcih in šolah, ki jih izvaja ministrstvo, pristojno za izobraževanje (prostorski, kadrovski, programski pogoji).

 

Nacionalne evalvacijske študije

 

Nacionalne evalvacijske študije sestavljajo izvorne evalvacijske študije in sekundarne analize podatkov mednarodnih evalvacijskih študij, ki obravnavajo sistemska vprašanja. Narava obeh vrst nacionalnih evalvacijskih študij je razvojno-raziskovalna.

V Pravilniku o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l.  RS, št. 7/2014 in 27/2017) je v IV. poglavju - 19. člen posvečen nacionalnim evalvacijskim študijam. Njihov namen opredeli kot pomoč pri oblikovanju izobraževalnih politik, z njimi se izvaja evalvacija sistema vzgoje in izobraževanja oziroma evalvacija posameznih elementov sistema. Svet za kakovost in evalvacije je na podlagi pravilnika sprejel svoj interni akt Protokol o določanju in načinu izvajanja nacionalnih evalvacijskih študij (tif).Protokol  ureja določitev temeljnih meril, kriterijev in standardov izvajanja nacionalnih evalvacijskih študij, postopek identifikacije tem in javnega razpisa za pripravo predlogov nacionalnih evalvacijskih študij ter njihov izbor, metodologijo vrednotenja in spremljanja posameznih nacionalnih evalvacijskih študij ter identifikacijo kazalcev kakovosti za vrednotenje rezultatov nacionalnih evalvacijskih študij.

 

 

 

INFORMACIJE  O NACIONALNIH EVALVACIJSKIH ŠTUDIJAH

 

 

NACIONALNE EVALVACIJSKE ŠTUDIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2016

 1. Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

 

Končno poročilo:

 • Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (pdf)
 • Priloge k poročilu (pdf)

 

Podatkovne baze za končno poročilo:

 • Podatkovne baze (zip)

 

 

NACIONALNE EVALVACIJSKE ŠTUDIJE ZA OBDOBJE 2010 – 2012

 1. Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih
 2. Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju  (krajša študija)

Končna poročila:

 • Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih (spss dokument)
 • Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju  (pdf)

Podatkovne baze za končna poročila:

 

 

NACIONALNE EVALVACIJSKE ŠTUDIJE ZA OBDOBJE 2009 – 2010

 1. IZOBRAŽEVANJE V UMETNIŠKIH GIMNAZIJAH, SMER GLASBA IN PLES (vodja projektne skupine prof. Tomaž Buh)
 2. EVALVACIJSKA ŠTUDIJA USPEŠNOSTI ROMSKIH UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI (vodja projektne skupine dr. Tatjana Vonta)
 3. RAZVOJ DRŽAVLJANSKE VZGOJE V REPUBLIKI SLOVENIJI: KONCEPTUALNI OKVIR IN RAZVOJ KURIKULOV (DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, DRUŽBA) (vodja projektne skupine dr. Marjan Šimenc)
 4. EVALVACIJSKA ŠTUDIJA PREDMETNIKA OSNOVNE ŠOLE (vodja projektne skupine dr. Milena Valenčič-Zuljan) 

V letu 2011 so bila zaključena tri vsebinska poročila  o izvajanju nacionalnih evalvacijskih študij, februarja 2012 pa obravnavana na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje.


To so zaključna vsebinska poročila naslednjih treh nacionalnih evalvacijskih študij:

 • Evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli

  Nosilka študije: dr. Tatjana Vonta, Pedagoški inštitut
  Člani projektnega tima:
  Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
  dr. Tina Rutar Leban, Pedagoški inštitut
  dr. Maša Vidmar, Pedagoški inštitut
  Samanta Baranja, Pedagoški inštitut
  mag. Sonja Rutar, Pedagoški inštitut
  Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
  Andreja Jaklič Šimnic, VVZ Kekec Grosuplje
  mag. Jelena Vidmar, OŠ Nove Jarše
  Fanika Balič, Vrtec Pobrežje Maribor
   
 • Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole


  Nosilka študije: dr. Milena Valenčič-Zuljan, Pedagoška fakulteta,  Ljubljana
  Člani projektnega tima:
  dr. Ljubica Marjanovič-Umek, Filozofska fakulteta, Ljubljana
  dr. Janez Vogrinc, Pedagoška fakulteta,  Ljubljana
  dr. Jana Kalin, Filozofska fakulteta, Ljubljana
  dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta,  Ljubljana                         
  dr. Zdenko Medveš, Filozofska fakulteta, Ljubljana
  dr. Janez Krek, Pedagoška fakulteta,  Ljubljana
   
 • Evalvacijska študija srednješolskega glasbenega in baletnega izobraževanja


  Nosilec študije: prof. Tomaž Buh, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
  Člani projektnega tima:
  mag. Ivan Florjanc, Akademija za glasbo
  prof. Anton Gorjanc, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
  red.prof. Andrej Grafenauer, Akademija za glasbo
  prof. Adriana Magdovski, Konservatorij za glasbo in balet Maribor
  prof. Dejan Prešiček, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
  prof. Matej Selan, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
  dr. Anton Šepetavc, I. Gimnazija Celje
  dr. Tina Rutar Leban, Pedagoški inštitut

Končna poročila

 • Dopolnjeno zaključno poročilo evalvacijske študije: Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji: konceptualni okvir in razvoj kurikulov (državljanska vzgoja in etika, družba) (pdf)
 • Evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli (pdf)
 • Evalvacijska študija predmetnika osnovne šole (pdf)
 • Evalvacijska študija srednješolskega glasbenega in baletnega izobraževanja (pdf)

Podatkovne baze za končna poročila

 • Dijaki (Glasba in Balet) (pdf)
 • Ravnatelji (pdf
 • Romski pomočnik (pdf)
 • Svetovalna služba (pdf)
 • Učitelji (pdf)


NACIONALNE EVALVACIJSKE ŠTUDIJE IZ LETA 2008

V šolskem letu 2008 so bile zaključene 4 evalvacijske študije, izvedene v Sloveniji, in sicer:

 

Raziskovalni timi in  evalvacijske študije, opravljene v letu 2008:

 • Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev


  Vodja študije: dr. Justina Erčulj, člani projektnega tima
  dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
  dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
  dr. Kristijan Musek Lešnik, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
  dr. Tina Vršnik Perše, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  Iztok Retar, Športna unija Slovenije, Ljubljana
  Mojca Sardoč, OŠ Anton Bebler Primož, Hrvatini
   
 • Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (preliminarna študija)


  Vodja študije: Tina Vršnik Perše, člani projektnega tima:
  dr. Milena  Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
  dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
  dr. Beno Arnejčič, Ministrstvo za šolstvo in šport
  dr. Marija Javornik Krečič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
  Tina Rutar Leban, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  Ana Kozina, Pedagoški inštitut, Ljubljana
   
 • 1. Kvalitativna študija šolskih karakteristik glede na uspešnost v raziskavah znanja matematike, naravoslovja in bralne pismenosti


  Vodja študije: dr. Mojca Štraus, članice projektnega tima:
  Mojca Rožman, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  mag. Mojca Čuček, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  Barbara Japelj Pavešić, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  Karmen Svetlik, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  mag. Marjeta Doupona Horvat, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  Vida Vončina, Pedagoški inštitut, Ljubljana
  Sabina Autor, Pedagoški inštitut, Ljubljana
   
 • Dejavniki šolske uspešnosti v poklicnem izobraževanju


  Vodja študije: dr. Sergej Flere, člani projektnega tima: dr. Rudi Klanjšek, dr. Bojan Musil, dr. Marina Tavčar Krajnc, Andrej Kirbiš, Andrej Naterer (vsi Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)

 

Končna poročila o štirih študijah:

 1. Dejavniki šolske uspešnosti v poklicnem izobraževanju (pdf)
 2. Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS (doc)
 3. Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (pdf)
 4. Kvalitativna študija šolskih karakteristik glede na uspešnost v raziskavah znanja matematike, naravoslovja in bralne pismenosti (pdf)

TABELARIČNI PRIKAZ VSEH NACIONALNIH EVALVACIJSKIH ŠTUDIJ V OBDOBJU 2000-2010

 • EVALVACIJSKE ŠTUDIJE V OBDOBJU 2000-2010 (pdf)
 • Arhiv starejših nacionalnih evalvacijskih študij

 

 

Mednarodne evalvacijske študije

 

Mednarodne evalvacijske študije zagotavljajo pridobivanje mednarodno primerljivih podatkov, potrebnih za analizo sistema vzgoje in izobraževanja in so podlaga za oblikovanje šolskih politik na ravni EU-ja. Na mednarodni ravni se evalvacija vzgojno-izobraževalnih programov javnega sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji praviloma izvaja z vključevanjem v mednarodne raziskave, ki jih izvajata mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih učinkov [IEA] in organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj [OECD]:

 • Mednarodna raziskava trendov v znanju matematike in naravoslovja TIMSS [IEA];
 • Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS [IEA];
 • Mednarodna raziskava o uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju SITES [IEA];
 • Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja CIVICS [IEA];
 • Mednarodna primerjava dosežkov učencev PISA [OECD];
 • Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS [OECD];
 • Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC);

Mednarodne evalvacijske študije se izvajajo v skladu z merili, kriteriji in standardi, ki jih predpisujejo pravila izvajanja posamezne mednarodne študije, mednarodni konzorcij posameznega projekta ter standardi zagotavljanja kakovosti posamezne mednarodne evalvacijske študije. Skladnost izvajanja posamezne mednarodne evalvacijske študije z mednarodno dinamiko izvajanja študije, kakovost izvedbe ter uresničevanje ciljev posamezne evalvacijske študije zagotavlja izvajalec mednarodnih evalvacijskih študij. Upravljanje s podatki mednarodnih evalvacijskih študij mora biti skladno z mednarodnimi merili, kriteriji in standardi izvedbe posamezne mednarodne evalvacijske študije.

Posodabljanje vzgojno izobraževalnega dela

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l. RS, št. 7/2014 in 27/2017) določa postopke in nosilce, pristojne za posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela v Sloveniji. Gre za uvajanje novih javno veljavnih programov, novih programskih elementov za obstoječe programe in uvajanje posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela s poskusom v vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji. Pravilnik te postopke v 1. členu opredeli tako:

- posodabljanje z novimi javno veljavnimi programi vzgoje in izobraževanja, ki s sistemskega oziroma vsebinskega vidika na novo opredeljujejo pravice in obveznosti otrok, učencev, dijakov, študentov višjih šol ali odraslih,
- posodabljanje z novimi elementi javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki obstoječe programe z vsebinskega vidika spreminjajo in s tem posegajo v pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja, kot jih določajo veljavni dokumenti.
- posodabljanje vzgojno-izobraževalnega dela s poskusom na področju javne službe, z:

 • novimi programskimi elementi,
 • novimi rešitvami na izvedbeni ravni in novostmi na področju organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja, ki s sistemskega oziroma vsebinskega vidika ne posegajo v javno veljavni program.

Svet za kakovost in evalvacije ima pomembno vlogo pri spremljanju posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela. Podrobnejša navodila pripravljavcem  dokumentov o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela določi v skladu z 2. točko 3. člena pravilnika Sveta za kakovost in evalvacije, in sicer z Navodili za pripravo načrta in poročila o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela in posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela s poskusom. (tif)
 
Za uvajanje in spremljanje posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela so pristojni trije javni zavodi: Zavod Republike Slovenije za šolstvo (programi splošnega izobraževanja), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (programi poklicnega izobraževanja) in Andragoški center Republike Slovenije (programi za izobraževanje odraslih).

 

Največ spremljanj in poročanj o  posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela izvaja Zavod RS za šolstvo.