Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SAMOEVALVACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ (NOTRANJA EVALVACIJA)

Notranja evalvacija je danes ena od rednih dejavnosti šole. Odvija se na različnih ravneh in področjih dela. Učitelji in vzgojitelji  na primer evalvirajo lastno delo in napredek oddelka, ravnatelj vrtca/šole evalvira delo vzgojitelja/učitelja v okviru nalog, ki mu jih predpisuje zakon. Evalvacija tako lahko poteka na ravni posameznika in ali manjše enote znotraj vzgojno-izobraževalne organizacije, obenem pa tudi na ravni celotne vzgojno-izobraževalne organizacije. Od leta 2008 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 49. členu nalaga ravnateljem vseh šol in vrtcev dolžnost in odgovornost ugotavljati in zagotavljati kakovost vrtca ali šole. Zakon kot vrsto notranje evalvacije opredeljuje samoevalvacijo. Vodstva šol imajo dolžnost pripraviti samoevalvacijsko poročilo, ki ga potrjujejo sveti vrtcev ali šol.

 

 

Samoevalvacija je ob različnih oblikah zunanje evalvacije in sistemov odgovornosti eno od orodij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju. Odgovornost za izvedbo procesov samoevalvacije in izpeljavo ukrepov izboljšav pa ostaja v domeni posamezne šole ali vrtca. Samoevalvacijo lahko definiramo kot postopek, ki ga je sprožila in izvedla šola z namenom opisati in evalvirati lastno delovanje. V cikličnem procesu samoevalvacije sole in vrtci določajo področja presoje lastne kakovosti, identificirajo močne in šibke točke, si zastavljajo cilje, pripravljajo akcijske ukrepe za izboljšave ter spremljajo učinke uvedenih izboljšav. Čeprav zakonska določba nalaga odgovornost za pripravo samoevalvacijskega poročila ravnatelju, je za uspešno izvedbo samoevalvacije in uvedbo izboljšav nujno, da je v te procese vpet celoten kolektiv strokovnih delavcev.

 

Pri izvedbi samoevalvacije in uvajanju izboljšav se šole lahko oprejo na podatke, ki jih pridobijo same (tako kvalitativnih kot kvantitativnih) ter na podatke nacionalnih in mednarodnih študij o dosežkih učencev. Na Državnem izpitnem centru pa so jim na voljo tudi podatki in orodja za obdelavo podatkov o dosežkih njihovih učencev in dijakov pri nacionalnih preverjanjih znanja, splošni in poklicni maturi. 

 

 

Izgradnja kulture kakovosti in uvedba samoevalvacije je bila podprta z rezultati nekaterih pomembnih projektov javnih zavodov (Šola za ravnatelje,  Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center RS, RIC, Pedagoški inštitut). Več projektov v preteklosti je dalo solidno osnovo za njeno izvajanje (projekt Ogledalo, projekt POKI, mreža  učečih se šol, projekt Modro oko, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu…).

 

Ob uvedbi zakonske obveze samoevalvacije smo šole podprli s projektom    Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij je potekal od 2008-2014, kot nosilka ga je izvajala Šola za ravnatelje s sodelovanjem partnerjev v projektu. Projekt ni vseboval le ciljev s področja notranje, temveč tudi zunanje evalvacije (vzgojno-izobraževalnega sistema) - različni vsebinski sklopi projekta so bili posvečeni notranji oz. zunanji evalvaciji. Projekt je bil zgrajen iz 4 tematskih sklopov:

I. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) (Šola za ravnatelje)

II. Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) (Šola za ravnatelje)

III. Evalvacija vzgojno izobraževalnih programov na podlagi mednarodno priznanih metodologij. (Pedagoški inštitut)

IV. Razvoj modela dodane vrednosti (Državni izpitni center

 

V okviru projekta so:

 • pripravili Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih (.pdf) s poudarkom na postavljanju prednostnih ciljev izboljšav na področju učenja in poučevanja;
 • izpeljali 7-dnevna usposabljanja za samoevalvacijo, v katera je bilo vključenih 100 šol oziroma 7825 udeležencev;
 • izpeljali eno ali dvodnevne delavnice za šole (npr. uporaba podatkov v procesu izboljšav in samoevalvacije, motiviranje strokovnih delavcev za samoevalvacijo, vodenje za kakovost, samoevalvacija kot orodje izboljšav v VIZ);
 • usposobili 131 strokovnih delavcev za izvedbo zunanje evalvacije z namenom podpore šole pri samoevalvaciji;
 • izvedli 96 zunanjih evalvacij usmerjenih v podporo šolam pri uvajanju izboljšav in samoevalvaciji (zunanji evalvatorji, tako imenovani kritični prijatelji, so bili vodstveni in strokovnimi delavci šol;
 • pripravili Priročnik za izvedbo zunanje evalvacije (pdf);
 • pripravili nabor kazalnikov za a) uvajanje izboljšav in samoevalvacijo, b) vodenje v šolah in c) profesionalni razvoj ravnatelja in strokovnih delavcev, ki smo jih ‘preizkusili’ z zunanjimi evalvacijami;
 • izdali več poročil o ciklih projekta in izvedbah zunanjih evalvacij;
 • letno pripravljali priporočila šolam za pripravo poročila o samoevalvaciji;
 • omogočili sodelovanje Slovenije v različnih mednarodnih raziskavah znanja učencev;
 • vzpostavili sistem ugotavljanja dodane vrednosti in razvili programsko orodje, namenjeno ugotavljanju dodane vrednosti.

Ministrstvo v programskem obdobju 2014 - 2020 načrtuje vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus predstavljenega modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju prek projekta, osredinjenega na kakovost.