Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI SVETI

 

Za odločanje o strokovnih zadevah na področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije na podlagi 22. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanovila strokovne svete:

Za koordinacijo procesov evalvacije ter za obravnavo strokovnih vprašanj sistema vzgoje in izobraževanja je minister za šolstvo na podlagi 20.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja kot svoje strokovno-posvetovalno telo ustanovil Svet za kakovost in evalvacije.

 

 

Postopki priprave, sprejemanja in objave javno veljavni izobraževalnih in vzgojnih programov

 

Javno veljavne izobraževalne programe, ki jih izobraževalne organizacije izvajajo kot javno službo, sprejme minister, pristojen za izobraževanje, v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi sveti. Javno veljavne vzgojne programe domov za učence in dijaških domov, vzgojne programe za otroke s posebnimi potrebami in posebne programe vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo kot javna služba, sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

Zasebni zavodi sprejmejo svoje izobraževalne programe po lastnih pravilih, javno veljavnost pa ti programi pridobijo, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da so skladni s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in da zagotavljajo enakovreden izobrazbeni standard kot javni programi, ki jih je sprejel minister.

Izobraževalni programi zasebnih zavodov, ki izobražujejo po posebnih pedagoških načelih, javno veljavnost pridobijo, ko pristojni strokovni svet ugotovi, da so skladni s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, da zagotavljajo minimalna znanja, ki omogočajo uspešno zaključiti izobraževanje, ter da so jih priznala ustrezna mednarodna združenja šol, ki izobražujejo po posebnih pedagoških načelih.

 

Sestavne dele izobraževalnih in vzgojnih programov ter pristojnosti v zvezi z njihovim sprejemanjem in objavo določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter področni zakoni za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih.

 

Natančnejša pravila o vodenju postopkov priprave, posredovanje v sprejem in objave programov pa je določil minister v Navodilu o vodenju postopkov priprave, posredovanje v sprejem in objave programov.

 

Z navodilom je predvidena tudi priprava posebne spletne aplikacije, ki bo v pomoč pripravljalcem predlogov, strokovnim svetom v procesu odločanja o predlogih in pripravljalcem javne objave sprejetih programov. Do uvedbe aplikacije pripravljalci predlogov in čistopisov programov uporabljajo naslednje obrazce:

 • za programe predšolske vzgoje - Obrazec 1
 • za programe osnovnošolskega izobraževanja - Obrazec 2
 • za programe srednjega splošnega izobraževanja - Obrazec 3
 • za programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja - Obrazec 4
 • za programe višjega strokovnega izobraževanja - Obrazec 5
 • za posebne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami - Obrazec 6
 • za vzgojni program za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami - Obrazec 7
 • za vzgojne programe domov za učence in dijaških domov - Obrazec 8
 • za programe osnovnega glasbenega izobraževanja - Obrazec 9
 • za programe izobraževanja odraslih - Obrazec 10
 • za dele izobraževalnih programov - Obrazec 11 

 

 

Stran je bila posodobljena 9. julija 2019.