Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STATUS DRUŠTEV V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podeljuje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Ur. l. RS, št. 102/12).
 
Ministrstvo z odločbo podeli ali odvzame status društvu, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, po obravnavi vloge na Strokovni komisiji za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

 

Splošni pogoji za podelitev statusa


Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju vzgoje in izobraževanja ter njegovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno.

 

Društvu se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 • njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
 • dejavnost, ki je v javnem interesu, ima opredeljeno v temeljnem aktu;
 • je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • sredstva je zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
 • ima izdelane programe bodočega delovanja;
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov

 
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje delovanje društva, s katerim društvo dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih institucij oz. mreže nevladnih organizacij.

 

Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju vzgoje ali izobraževanja;
 • vsako leto izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in izobraževanja, kot so npr. delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji;
 • razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju otrok, učencev, dijakov, študentov in odraslih v izobraževanju, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov;
 • razvija ali izvaja programe in projekte, ki so namenjeni ranljivim skupinam;
 • prispeva k ohranjanju in razvoju identitete, kulture in jezika slovenskega naroda, Slovenk in Slovencev zunaj Republike Slovenije, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji;
 • v zadnjih dveh letih je izdalo strokovne oz. poljudno-znanstvene revije, otroško oz. mladinsko periodiko ali knjižne publikacije;
 • v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec vsaj dveh državnih ali vsaj enega mednarodnega ali olimpijskega srečanja oz. tekmovanja v znanju;
 • vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem in avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jih je izvedlo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
 • vzpodbuja dejavnost pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju vzgoje in izobraževanja;
 • sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti in predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja.

Društvo lahko izkaže kriterije s poročilom o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov idr. aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu (npr. recenzije oz. objave v strokovni literaturi, kopije pomembnejših odzivov medijev glede delovanja društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila).

 

Vloga za pridobitev statusa

 

Vlogo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, predložijo društva na naslov:

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

 

Vloga mora vsebovati:

 • osebno ime, EMŠO oz. datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oz. začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov idr. aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje (društvo vsebinsko predstavi in razdela vzgojno-izobraževalne programe; za vsak vzgojno-izobraževalni program posebej predstavi njegova izhodišča in vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število udeležencev  ter porabo sredstev);
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
 • dokazilo o rezultatih delovanja društva.

V pomoč pri pripravi vloge je obrazec: Vloga za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

 
Obveščanje ministrstva


Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov idr. aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v preteklem letu, ter o porabi sredstev za njihovo doseganje;
 • po poteku starega programa nov program prihodnjega delovanja.

V pomoč pri pripravi poročila je obrazec: Poročilo društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja

 
Dodatne informacije


Trenutno veljavni seznam društev v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja: Status v JI na področju VIZ

 

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, je kontaktna oseba:


Igor Prodnik, e-naslov: (igor.prodnik(at)gov.si), telefon: 01 400 5755